4:27

Timnahlik aval

MP3

Salam ezizler. Her bir kämillik ýaşyna eten ynsan dürmüş gurmak hakynda
öýlýan eken,butin ömür bille bolýan,kyn pursatlarda oňa kömekleşýan,hiç
zada garamasdan söýan ynsan hakynda oýlaýar.Emma hemmä hem bunuň ýaly bagt
nesip erwermeýr. Töweregimizdä bugun dürmüş gurup ,ertir aýrylyşanlar
köpelip barýar. Bolgusyzlyklar,agzalalyk maşgalanyň bozülmagynyň esasyý
sebäpleriniň biri. Yone agzalalygy dogrylamak mumkin.Buniň uçin biräz
pikirlenip iş tutmaly. Bunuň ýaly ýagdaý gadymky Ysrayl halkynyň gahramany
bolan Şimşun haýatynda hem bolup geçen.Ol hem indi dürmüş gurdim diýande
bir bolgusyzlyk sebäpli aýrylyşyp gidan.Geliň bu waka aslynda nahilli
bolanyny Mukaddes Kitabdan bilib alýas.
Günlerden bir gun Şimşun Timna gidende piliştli bir gyzy gördi.Ol baryp,öz
ejesine we kaksyna;”Men Timnada piliştli gyzlardan birini gördüm.Şony maňa
alyp beriň” diydi. Şimşon,onuň ejesi we kakasy Timna tarap ugradylar.Olar
Timnadaky üzümçilikden geçip barýarkalar Şimşon bir ýaş ýolbarsyň arlaýan
sesini eşitdi.Şimşon uly güýç bilen Rebbiň Ruhy indi ol ýolbarsy edil
owlajygy bölekleýan ýaly edip,düýt-müýt etdi: onuň elinde hiç zat yokdy.Ol
bu eden işini ejesine-kaksyna aýtmady.Baryp,ol gyz bilen gepleşdi:ol
Şimşonyň göwnüne ýarady. Bir näçe gunden soň Şimşon ol gyza öýlenmek uçin
gideninde,ol şol ýolbarsyň maslygyny görmek uçin sowuldy.Seretse,ýolbarsyň
maslygynda bal arylaryň öýjügi hemde bal bar eken. Ol baldan goşawujyny
doldurup,yol boýy ýalap iýip gitdi”.

“Toý başlananda,onuň ýanynda bile bolar ýaly,oňa otüz sany dost
saýladylar. Şimşon olara:”Men size bir matal aýtjak,eger siz ony maňa toýuň
ýedi gününiň dowamynda dogry çözüp berseňiz,onda men size otuz sany nepis
don hem-de otuz laý köýnek bererin.Eger-de çözüp bilmeseňiz,onda siz maňa
otuz sany nepis don we otuz laý köýnek berersiniz”diýdi.Olar
Şimşona:”Matalyňy aýt,eşideli”diydiler.Şimşon olara matalyny aýtdy:
“Iýegenden iýmit çykdy,Güýçliden süýjülik çykdy” Mataly üç günläp çözüp
bilmediler .Dördünji gun diýlende,olar Şimşonyň aýalyna :” Adamyňy yr,ol
bize mataly çözüp bersin,ýogsam,özün-de,kakaňyň öýünide otlarys,siz bizi iň
soňky zadymyza çenli talap,gedaý goýmak uçin çagyrypmydyňyz?”-diydiler.
Timnalyk aýal nahilli yol tutdy diyip öýlýaňyz? Bugun köp döwlerlerde
dürmüş gürýan iýgit-gyzlar bir-birine bir ömür wepaly bolmana,bir-birine
söýmana we her hilli ýagdaýlarda hem bille bolmaga wada berýarlar.
Gündögar döwletlerinde bunuň ýaly wada bermeseler hem, göwnünde şonuň ýaly
niýet bolýar. Gadymda hem şonuň ýaly bolany anyk.Yone Şimşona onuň gelini
Timnalyk gyz hali töýi dagamasyndan dönüklik etdi.Ol Şimşona hile
işletdi:”Sen meni ýigrenýärsiň,meni söýmeýarsiň,!”-diyip yrsarýady.Egerde
meni biräz söýaniňde jogabyny eýam aýdardyň diýip gelin
aglaýwerdi.Ahyrsonunda Şimşonyň ýüregini şeýle bir ezip göýbereninden ol
çidap bilman matalyň jogabyňy aýdyp berýar. Gyz jogabyny derrew filist
iýgitlerine etirdi(Serdar 15:16) Toý guni ýan ýoldaşyna wepaly bolman gyza
kim hem öýlenýar.Şimşon hem şeýle etdi. Ol toýiny taşlap çykyp gitdi .Ol
gelininden gaty göwni galypty.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top