4:20

Höşeýa we onüň maşgalasy

MP3

Biz geçen gepleşiklerimiziň birinde Hoşeýa we onüň maşgalasy hakynda
maglumatlar beriptik Hem-de Höşeýanyň zinagär aýala öýlenendigi we olaryň
uç çagasy hakynda hem. Yone esasla seretsek Hoşeýanyň aýaly Hamira şeýle
bir zinagär aýal bolmän. Yysrayl haklyny Hudaýydan ýüz öwrtip töwerekdaki
halklaryň däp-dessurlerini özleşdirtiren.Ol hem başka halk ýalý köp
perzentlyk Hudaýyna sajde edip başlaýar. Bu sajde durli däpler bilen
geçýar.Maselen bir päk gyz dürmüşa çykmasdan oň köp perzentlik hudaýi
bolan butä gurbanlyk getirilip şol ýerde iýip-içip başka tänamaýan
kişiler bilen jynsy gatnaşykda bolýar. Bu şol dessurleriň bir düri.
Höşeýanyň aýaly Hamira bolsa şol buda hyzmat edýan ryhanyý azgyn aýal
bolan. Höşeýa aýalyny köp gezek dogry yola salmak uçin hereket eden.

Hudaýa ynanmaýan,zinägar aýal bilen ýaşaýşyň özi bahtsyzlyk ekenini
bilseňiz gerek. Yone Höşeýa aýalyny söýardi,oňy dogry yola salmaga hereket
edýady.Olar uç perzent gördiler.Hudaý oloryň her birine at saýlaýar.Birinji
oglunuň adyny Jezrel göýar,Buniň manysy “Huday ekýar”.Sonki çagasy gyz
bolup,onuň adyny “Lo-huramah”,ýagny rehim- şepagat edilmaýan diýan manyny
bildirýady.Bu Hudaýyň Ysrayyl halkyna bolan gatnaşygyny bildirýady.Uçinçi
perzenti ogul bolup,onuň ady “Lo-ammit” göýdylar,ýagny meniň halkym
däl,diýan manyny bildirýar.Bu karar Hudaýdan däldi.Hudaý öz halkyny ene
özüne gaýtarmany halýardy,yone Ysrayl halky öz günaleri we işleri bilen
Hudaýyň halky bolmakdan sowulýady.

Emma Hö’eýanyň hemme perzentleriniň adlarynyň manysyny billelikde ökasak
butinleý başkaça many gelip çikýar. Ýagny “Rehim-şepagat,şepagatsyzyň
başyna ýagylýar we Meniki bolmän halk ene Hudaýyň halky bolýar”.
Eger ýadyňyzda bolsa,onki gepleşiklerimiziň birinde Höşeýanyň aýaly
özüni gullçylyga satyb göýberenligi hakynda aýdyptyk.Öýlap göruň näme uçin
Hamira özüni gulçylyga satyb koýberdi. Bu wyždan azapy uýatdan bolsa gerek
diyip öýlaýan.Çunki şonuň ýaly dindar är onunde napäk bolup ýuramak
wiždanyny azapa salýar. Hamira gulçylykda,yone Hudaý Hoşeýa aýalyny
gaýtaryb alyp gelmagi buýrýar.Bu wakalar baryşynda tertibe amal ediş
möhüm.Hudaý Ysrayl halkyny bagyşlamaga taýyn we Höşeýa hem şonuň ýaly
etmagi gerek.

Höşeýa paýgembaryň ikkinçi we uçinçi baplary ulakan ähmiýete eýe.
Bagyşlamak öz-özünden gelmaýar.Hudaý bagyşlaýşy öz başyndan geçirenleriň
özleri hem bagyşlamagy owrenierler.
Höşeýa bir guluň bahasyny berip,Hamirany gaýta satyn alýar. Şol wagtda bir
gulyň bahasy 30 kumuş teňňedi. Aýalyň düşen ýagdaýi,günä netijesi hança
agyr bolaýanyny görkezýar. Hudaýyň bagyşaýyşyny,günä ünussüzliga
ibermeň.Hudaý günani jezalaýar. Yone jezalamak bu sonky iş däl. Eger halk
Hudaýa toba edip ene oňa ýüzlense Hudaý olary bagyşlaýar.Höşeýa paýgember
hem aýaly Hamirany jezalady we bagyşlady. Hoşeýa paýgemberiň haýaty aňsat
geçmedi.Ol kop kynçylyklary başyndan geçirip asuda haýata etişdi. Ol haçy
gotermaga döz gelmaga çagyrylandy .Biziň saýtymyz size Mukaddes Kitabdaky
şahslar hakynda köprak maglumatlara eýe bolmagynyzda kömek berýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top