4:04

On taňňeli aýal

MP3

Salam gadrly diňlejiler. Isa Mesih bir aýal hakynda nesihatly hekaýa aýdyp
berendi.Geliň men hem şol hekaýany siziň ýadyňyza salaýyn.Bir aýalyň on
kümüş teňňesi bar eken. Ol bu teňňeleri oraň ätiýaçly saklar eken.Bir güni
teňňelerini sanap görse.olaryň biriniň ýitenini biliptir.Ol teňňeni tapmak
uçin öýiň hemme eýrini gözleptir,hemme eýrini süpüriptir.Aýal tä teňňesini
tapmaýinçe öýni gözliýweriptyr. Ahyry tapyptyr.Tapandan soň
begenip,şatlygyna şärik bolmaga gonşylaryňy çagyryp oturylyşyk ediptir.
Bu öraň adatça we yonekeý hekaýä meňseýar,yone onuň aşagynda öraň ulakan
many bar. Ol aýalyň bu hereketleri her kim her hil bahalandyrýar.Kimdir
gaty gysganç eken bir teňňe ýiten bolsa ýitibdyr-da galan döküzy bara-
diýdi.
Başgasy bolsa: ”Bary bir şol teňňesini harçlap gönşylaryny myhman
edendir,näme gerekdi şonça azara galyp”-diydi. Emma biz bu aýalyň ýagdaýyna
başgaça golaýlaşýas. Onda on kümüş teňňe bardy.Ol bir güni olardan birini
ýitirip goýdy. Ýitirip göýanson: «Mende eýne dökkuzy bar”-diýmesden,şol
ýitiren birini täpmak uçin hereket etdi. Bu hekaýany ikki taraplama
düşünmek mumkin.Isa Mesih bu hekaýany Asman pätşalygyna her bir adam hem
gadrly diyen manyda geplän bolsa,onuň esasynda başga bir many ýatyr.
Ynsanda näme etişmaýar? Bu soraga maddy tarapdan seretmaň.Ynsan Hudaý
bilen Ol halany ýaly aragatnaşykda bolmagy uçin näme etişmaýar? Ene şol
aýal hakyndaky hekaýä gaýtýas. Ol tä şol onunçy teňňesini tapmaýinçenli
gözlemekden togtamady.

Hudaý hem oňa teňňesini tapmakda kömek berdi. Tä şonuň ýaly bize hem Hudaý
bilen birkemsiz aragatnaşykda bolmagymyz uçin nämedir etişmaýar.Biz buny
ryhyý mesele diyip aýtmagymyz mumkin.Bizde inha şol mesele bar.Hudaý bilen
aragatnaşygymyza päsgel bolýan ýa-da etişmaýan nämedir bar. Çyndan hem
Hudaýa ymtylýan adam,tä şol etişmaýan zady tapmaiynçenli gözlemekni dowam
ettirýar.Hudaýa ybadat edýar,haýaty,eden işleri hakynda pikr edýar.Hudaý
Sözini ökaýar,başga imanlylar bilen söhbetleşýar,maslahatlaşýar.Hudaý bilen
kämil aragatnaşyk etmäk uçin etişmäýan zady tapmak aňsat däl.Emma çyndan
hem Hudaýa makul gelmakni islýan her bir imanly ynha şeýle iş tutýar.

Isa Mesih hekaýsyndaky aýal hem ine şonuň ýalylardandy.Ol başgalar
nazarynda kiçi üns etmägä ähmiýetsiz diyip hasaplanan teňňeni
tapmainçenli arkaýynlaşmady.Ol çyndan hem özüne etişmaýan zady izarlaýan
imanlyä meňseýar. Siz hem şonun ýalylardanmyzyňyz?Belki gözleýan zadyňyzy
täpandyrsyz? Şeýle bolsa oňy ýitirmaň,berk tutuň.Kä birler ozlerine näme
etişmaýanyny özleri bilmeýarlar.Hemme zadym erbe-er,hiç bir kemçiligim yok
diyip hasaplýarlar.Yone Hudaý bilen aragatnaşykda göwüninde parahatlyk
yok.Şeýle ýagdaý bolsa,gözleň we tapyň.
Gadrly diňlejiler Mukaddes Kitabda ýazylan şahslaryň haýaty,olar öwrenen
sapaklarydan siz hem habardar bolmagy isleseňiz biziň saýtymyza giriň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top