MP3

“Hudayyň günäkärleri diňlemyandigini bilyaris.emma kim oňa sejde edip onuň
yradasyny berjaý etse Huday ony diňleyar.”(Yhanno 9:31)

Salam. Hazir siz diňlan sözler Mukaddes Kitabdan alinan. Bu bir dögma
kör adamyň dini işgärä aydan sözi. Isa Mesih bir dogmä kör adamy syzib
oňa şipa berenson bu barada wagyr gowur kopelib gitdy. Köri tanayan hemme
kişi onan bu barada sorab başladylar. Ol bolsa sadaja “ Isa deyan adam
tüýkülikden laý yasady we gözlerime çaldy. We Siloam howuzynda yuwun
diydi diyib aytdy. Adamlar müňa jogap tapmaak uçin oňy fariseylaryň
yanyna alib geldiler. Fariseylar hem onan nahilly şipa tapanyny söradylar
we ol ene başkalara aydanlaryny aytdy.

Fariseylar bolsa ;”Bu adam Hudaydan dal ,çunki ol dynç alyş güniny berja
etmanok” diydiler, Çünasi bar adam beyle iş edyip bilmayar deyanlar hem
bardy. Fariseylar körden Masih barada pikriny soradylar. Dögma kör adam
bolsa Isa Masihny paygember dyib aytdy.Fariseylar oňa ynanman oňuň ene-
atasyny çagyrdylar. Ene-atasy gelenso :”Dogma kör bolup doglan öglunyz
şömi? Oňda oňüň gozlery indi nadip goryar?”-diyib soradilar. Ene-atasy
şeyle diyp jogap berdiler:- Bu biziň oglümyz oňuň kör bolup dogylanyny
bilyars Yone oňüň gözleri nadip goraynyny ,kim onyň goziny açanyny
bilemizok. Ol kämillik yaşyna eten özinen söraň .Özi uçin özi jogab bersin
–diydiler. Ene-atasy dindarlardan görkup hakykaty doly aytmadylar. Öglünyň
gözlery gorenine kim sebapçi bolanyny bilman galmagy mumkin daldi.

Ene-atasynyň gorkmaga sebapi bardy. Dindarlar bünan ozäl egerde kim Isanyň
Mesihligyny ten alsa ol serkowdan kowup çikarilsyn deyan karar kabul
edipty. Dyndarlar oňaň Yok ol Isa Mesih dal diyan sozlery eşitmak uçin
ikkinçi gezek çagyrdylar.Ol şeyle diydi:”Men oň sizlere aytdym yone siz
gulak salmynyz ! Ene-de näme islyanyz? Siz onüň niredendygyny bilmyanyz
emma gozlerimy açan edil şonüň özi .Hudayň günalylara gulak salmayar emma
egerde kim gorky bilen öňüň eradasyny ýerine etirse Huday oňy
dinglayar… Ol adam Hudaydan bolmanda hiç zat edip bilmesdy.” Dögma kör
bundan soň öňy näme garaşyandygyny bilyady Ony Huday beyklemeg uçin
çerkowda kowjaklarynyda bilyady şonada gözlemesden batyrlyk edip Hudayi
şohratlantyrdy.

Fariseylar dögma kör adamy öz tarapyna agdyryb Isanyň Mesihdygyny ret
etmagyny mejbur etmekçi boldular. Yone kör olara gulak äsmady.Ol hakykaty
aytdy. Näme öylan bolsa şony aytdy. Hudaydan bolmadik adam Isa Mesihyň
edenlerini edyp bilmesdy. Yone fariseylar buny düşünesi gelmyardy.Şöniň
uçin hem ony çerkowden kowdilar. Bundan habar tapan Isa Mesih oňy izarlab
tapdy Özüni oňä tanyştyrdy.Ol bolsa Isa Mesihe ynanyşyny aydyp sejde
etdy.Ezizler Mukaddes Kitabda yazilan adamlar barada eşitmak halasanyz
bizin saytlarymyza yazyň biz sizlere doly maglumat beryas.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top