MP3

“Göwräňde iki millet bar,senden iki bäşdeş halk dörär. Biri beýlekisinden
rüstem çikar,ulusy kiçisine gul bolar” (Gelip çikýş 25:23).
Salam. Bu gunki söhbetimiz Ýsawlar hakynda bolýar. Ýsawlar dienimizde haýran
bolýanyzdyr. Söhbetimiz dowamyny eşitseňiz buňa özünuz emin bolýaňyz.
Ybrahym paýgemberiň agtyklary Ýsaw we Ýakub ekizekdiler. Olor hali Rebekanyň
göwresinde bolon wagtynda hem talaşanlar. Bu waäka nahilli bolonyny Mukaddes
Kitabdan okäb bilýas: “Wagty dölüp, Rebeka ekiz ogul dogurdy. Oloryň ilkinji
doglanynyň ýüzi gyzyl we teni edil possun geýnen ýaly tüýlekdi. Oňa Ysaw
diyip at goýdular. Soňra onuň ökjesinden ýapyşyb,ekiz taýy dünýä indi. Şonuň
uçinem onuň adyna Ýakub dakdylar. Çagalar doglanda, Ysak altmuş
ýaşyndady” (Gelip çikiş 25:24-26).

Ysaw ösüp ulakan bölüp dag-daşlarda ýürýan,aw awlamagy gowy görýän adam
bolüp etişdi. Ewreýlaryň adetine görä nowbahar ogul atasynyň mirasyndan iň
ulakan ülüş almak,atasynyň dögäsyny,merhemetini almak hükukünä eýedi.Emma
ilkinji ogul bolmak hem aňsat däldi. Ilkinjilikdiň jogapkärçiligi köpdi.
Mukaddes Kitabda Ysawyň Ýakupy garmasyny eýinçe bolan haýaty hakynda oňça
anyk maglumat yok. Emma bu maglumatlary onuň aýdan geplerinden tahmyn
etmägimiz mumkin. Yshak Ysawyň äwa oç bolany uçin gowy görýady. Ol oglünyň
güýçli,ussa äwçi ekeninden büýsanýady,hakyky erkek diýp hasablan bolsa
gerek.Ýakub bolsa tersine çadyrda ýaşaýan ziýansyz adamdy. Ysaw nämuçin
ilkligi satdy? Bunä Mukaddes Kitabdaky bölekden jogap tapýars.

“Gunleriň bir güni Ýakup merjimek çorbasyny bişirip ýorka Ysaw gaty ýadaw
hem aç halda meýdandan geldi.Ol Ýakuba:” Gyzyl,şol gyzyl çorbaňdan maňa da
bersene Men aç öldum “-diydi.Şol sebäpden hem oňa Edom diyip at
dakdylar.Ýakupoňa :Şilki öz nowbahar ogullyk hakyňy maňa sat”-diydi/Ysaw:”
Men açlygymdan ölüp barýan,nowbahar ogullyk haky meniň nämäme derkar”-
diydi.Ýakup oňa “Oňda ant iç “diydi.Ysaw ant içip öz nowbahar ogullyk
hakyny Ýakuba satdy. Ýakup Ysawa nan hem gyzyl merjimek çorbasyny
berdi.Ysaw iyip-içip bolondan soň turup gitdi,ine şeýdip Ysaw özünuň
nöwbahar ogulluk hakyna biperwaý garady.(Gelip çikyş 25:29-34)Hudaýy Ysawa
nowbahar ogul bolmak bahtyny beripti. Ilkinji ogul sipatynda ol atasynyň
baýlygyndan ulakan ülüş almak hukukuna,atasynyňiň yokary
merhemetine,dogäsyny almaga haklydy.

Emma ilkinjiligiň özüne degişli kynçylyklary hem bardy. Ysaw ine şol
kynçylyklary köp görüp,geljekde oňa degjek ülüşuni we dögäsyny hem unutdy.
Ol köpräk nowbahar ogullugyň kynçylygyna unsüni garatan görinýar. Şonuň
uçin hem ony aňsatja bir garnyny döüýranynyň öwezine satyb goýberdi. Ol
öýlamasdan iş tutýan Hudaýyň merhemetini aýak asty edýan adamdy.Bu gun hem
aramyzda Ysawlar tapylýar. Hudaýyň bize beren mumkinçiliklerini pisend
etmesek.Onuň bize beren wezipelerini özümize kop gorsek,geljekde bize
berilýan sylaglardan hem, merhemetlerden hem Ysaw ýaly boş galmagymyz
şübhesiz.Ysaw hakyndaky söhbetimizi sonky sapar doly dawam ettirýas.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top