4:28

Hudayiň gamhorlygy

MP3

Assalomu aleykum! Tarihçilaryň aydişlaryna gore öňki döwürde geçen wakalari bilmek häzirki zamanda bolyan hadysalary düşünmek mumkinçiligini beryar. Mukaddes Kitap- bu hakyky taryh. Ibtyda kitapinda beyan edilen hadysalar butin ynsanyyet-her bir hazirki zaman adamyň- men hemde sizlere täsir eden. Huday bularyň barysiny Öz Mukaddes Kitabiňda yazib goyanlygy sebebly biz ökab bolönson geçen zaman wakalaryniň manysyna düşünyb etyarys. Siz hiç bir pikr edyb gördyňyzmi namuçin bu wakalar barysy bizlere etyb gelynça üytgemendyr? Nämuçin dyseňiz Yaratan Mukaddes Kitab arkaly öny tanab bilmegimizi isleyar. Söhbatymyzi döwam ettyryb adamzad uçin aygytly zamanda Yaratan nämeler edenine üns edeylyň. Yadyňyzda bolsa Şeytan Mama Hawany aldanaň söň ölar ikkisy hem Hydayiň büyrukyna garşy çykyb Hudaydan daşlaşiptylar . Mukaddes Kitabda aydylan yaly ölar gadagan edilen miwelerden datansön ölaryň gözlery açylyb çuw yalaňaçdygyny bildiler.Şonan soň yapraklardan ybarat yapynja edyndiler.

Yone Huday ölaryň edinen yapinjalaryny red etdy. Namuçin ? Näme dyseň ölar öňa mynasyb bolmak uçin hiç zat edyb bilmesdiler. Adamyň erky bilen dörelen her bir zady Huday kabul edmayar.Öl diňe ony belleyan ugry böynça edilen işlery kabul edyar.Hiç kim Hudaya öz işlery bilen yaranyb bilmes. Adamlar şu günlerdede Hudaya mynasyb bölmag uçin kan zat edyarlar: ölar öz günalarini Adam ata we Höwa ene yaly yaşyrmaga çalyşyalar. Kä bir adamlar erbet güna edib sön eger kimedir sadaka berse yada Huday yölüna gurbanlyk edsem eden günalarimy ypyar dyib pikr edyar.Şeyle hem bolsa Huday hakykatdaky işleryň yagdayiny goryar we beyle synanyşyklary kabul edmyar.Önuň yerine biz Huday yanyna gelmagimiz gerek we önuň Hakikat yolyny tapmaga çalyşmagymiz we öna mynasyb bölmag uçin hereket edmagymiz gerek.

Biz öz günalaremizi ypmak uçin yagşy işler edyb, sadaka berib, özümyzi daş görüşden ajayp alyp baranimiz bilen biz Huday tarapinan öňynen bellenen ölümnen gutulib bilmayas.Dünyadaky birinçi ölum günä uçin berja edildy. Adam Ata we Hawa eneniň bedenleryini ypmak uçin Huday haywanlary öldirdy.Olaryň gany dökldy.Şü arkaly Huday Adam Ata we Howa enä ölaryň günalary uçin bu dunyä ölum giryb gelanyny yadlatyar.Hat-da ölar Hudayiň aladasyna layyk bölmasada ölara geyim geydirdi.Huday Adam ata we Howa eneny deriden bölan edin-eşiklere gyintyrdy soň olary eden günalary uçin Eram bagynan kowyp çykardy.Adam ata we Howa ene Hudaya ynamly bolmalydy yeke Huday näme önat yada erbetdygyny bilyar. Bü häzir hem şeyle bu hakykat. Bizler özimiziň az düşunçe we aklymyz bilen name oňat yada erbetdygyny bilemizok.Büny ekke Huday bilyar. Adam Ata we Howwa ene özlery hereket edmesden Hudaya ynanmalydylar.Huday ölara iymit uçin beren hemme zat gowdy. Hat-da ölara yaşayş daragtynan iymege rugsat berypty.Yone ölar gulak asmany Hudayiň yekeje iymaga gadagan eden agaçynan datmaga karar etdiler Ybtydo kytabynynň 3 bab 22 ayatynda Huday Adam ata we Howwa ene hayat agaçynyň miwsynan bäşka iyib bilmyandygy we ebedi yaşamaslyklary uçin Eram bagynan kowdy diyp aydylan. Nämuçiyn dyip söraynizmi? Nämuçin dyisen Huday adamlaryň bedeny ömurlyk günakar bölup yaşamagyny islemedy. Egerde hemme er yzinde yaşan yaman adamlar şu guneçe diri bölonda onda er yzi name menseş bölordy?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top