MP3

Bir adam jarä gaçypty.aşak gaçanda agaç damaryny uşlab galmana
etişiptir. Ol bar sesi bilen kömäga çagyryptyr.Yone hiç kim onuň sesini
eşitmandir.Birdanikä kimdir biri oňa :”Eliňi maňa uzat”-diyptir.Ol geplýan
adamy görmani söraptyr :”Kim sen?” ”Men Hudaýyňman” “Eý Hudaýjan meni bu
erden gutär”-diyp ýalwaryptyr Hudaý bolsa ondan “Maňa ýnanýnmy?”-soraptyr
“Ynanýan” “Onda eliňi koýber” “ ol adam bolsa “Başka kim biri barmy
kömek ediňler”-diyip gygyryptyr.
Howa nämuçin söhbetimizi bu degişme bilen başlanyzy bilen.Şeýle bolsa hem
söhbetimizi Ilýas dowrunde ýaşan Zorafat obasynda ýaşan bir dul aýal
hakyndaky maglumat bilen dowam etirýas. Köpçilik ymanlylar bu wakany okän
bolsalar hem 3 patşalar 17 bab 8:24 aýatlaryna kop uns bermürlar.Bu
bolekdakä Hudaýyň bir täsinligi diyip gözlýarlar.Hudaý Ilýas paýgembar
arkaly dul aýalaa merhemet etdi.Yok Bu bolek edil biz uçin ýazylan.Dul
aýal edenleri,iymany,haýaty biziň haýatymyz uçin nusga bolmagy gerek.

Bu aýal hakynda doly maglumat bermakdan oň men size Sidon şaheri we onuň
ýagdaýi barada gysgaça aýdyp geçsem,şonda aýalnyň ýagdaýi we onuň
haýatyndaky özgerişler siz diňlejilere köpak düşünukli bolýar. Zorafat
obasy Finiukiýa dowlatindaki Sidon şaherinden 15 km ileri erleşendi.Bu
dowlet diri Hudaýa däl belki durli hil butlara sygynýdylar.Ondaý bolsa
nadip bu aýal Hudaýyň adamyna we Ysrayl Hudasyna ýananardy deýarsyňyz?

Howwa,bu oraň gyzyk ýagdaý.Emma Mukaddes Kitabda Hudaý Ilýasa şeýle
didi:”Tur erinden!Sidondaky Zarofat şaherine baryb şo erde ýaşa.Şol
şaherde ýaşaýan bir dul aýalä emr etdim ol seni bakýar”. Bundan görünub
duruşunça bu aýal butparaz bolsa hem ol bilmän tanamaýan nahillidir bir
didri Hudaý oňa Ilýasy bakmaga emr etdi.Bu zat belki oňuň düşünda
bolondyr.Belki Hudaý perişte arkaly oňa şol emrni berandir.Bu barada
Mukaddes Kitabda hiç zat ýazylmän.Yone bir mälim zat Ilýas hem ol aýalny
şaher derwezesi ýanynda odun ýgnab ýorkä Hudaý aýdan aýaldygyny tänän.
Aýal hem Ilýasyň haýştyndan soň ony Hudaý aýdan zat ekenini tänändyr.
Duruň. Onuň ýaly bolmaslygy hem mumkin.Eger siz hem butparaz bolonyňyzda
Ilýasy derew Hudaý aýdan adam ekenini bilmän bolordyňyz.Ilýas oňa içmaga
suw we imaňa çorek alyb gelmagini buýranda ol oran agyr ýagdaýda
galypty.Onuň ekeje ogly bolup öýinde sonky imit galypty.Şol imitden soň
başka hiç zatlary galmasdy/ Soň ölüme garaşmakdan başka çare yokdy.Ol şeýle
düşkunlik ýagdaýdady.Şoňa garamasdan Ilýasyň kesgitli we ynam bilen
gepleninden ýagdaýlary gowy boluşuna umyt etdi.

Gadrly diňlejiler.Biz bu aýal barada kop geplemekçidik yone wagtymyz
kesgitlrnrni uçin söhbetimizi sonky gepleşigimize galdyrmana dogry
gelýar.Siz elbettde söhbetimiz dowamyny diňlaň.Dul aýalyň kismetinde
nämeler bolup geçenini bilip alýaňyz.Bundan baaşka bu bolekden bize ulakan
sapak berişine ýnanýan.Her birimiz şol aýal ýaly güýçli yman eyesi
bolaýlyn.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top