3:07

Isa Mesih uýalari

MP3

Salam ezizler! Biz Isa Mesih hakynda ökända esasan onuň Ruhyý haýaty
hakynda öýlýas. Ol Beýik Reb we Hudaýy bolony bilen bille ynsan bedeninde
maşgala içinde ýaşän ynsandy.Mukaddes Kitabda ol barada şeýle ýazylan :”Söz
ynsan bolup aramyzda ýaşady.Ol merhemetden we hakykatdan doludy.Biz Oňuň
şöhratyny,ýagny Atadan gelen ýeke-tägiň şohratyny gördük. (Ýhanna 1:14)
Ol ynsan häsiýetinde Marýam bilen Ysyf agaç ussanyň maşgalasynda
ýaşady.Onuň etli-ganly inileri we uýalary hem bolan.Olar hakynda Mukaddes
Kitabda onça köň ýazylmadyk. Yohanna hoşhabarynyň 7 baby Isa Mesih we onun
inileri hakyndaky bolekden başlanan”Şondan soň Isa Jalilada aýlanmaga
başlady”

Ýahudylaryň baştutanlary Onuň kastyna çykansonlar,Ol Ýahudyýada gezmek
islemýärdi.Ýahudylaryň Çatma baýramy golaýlapdy.Şoniň uçin Isanyň inileri
Oňa :”Bu erden çykyp Ýahudyýa git,edýän işleriňi şägirdleriň görsün.Özüni
açyk tanatmak isleýan adam gizlin iş edýan daldir.Sen bu zatlary edýän
bolsaň.Özüňi dünýä görkez”didiler.,sebäbi Oňa hatda inileri-de
ýnanmaýardylar.Isa olara:”Meniň wagtym entek dolonok yone siziň uçin
islendik wagt pursatdyr.Dünýä sizi ýigrenib bilmez,emma Meni
ýigrenýar,sebäbi Men onuň işleriniň erbetdigine şaýtlyk edýarin.Siz
baýrama gidiňdolonok”diyip jogap berdi.Olara şeýle diýip Ol Jelilede galdy.”

Ýokarydaky bolekden Isa Mesih inileri oňa nahilli gatnaşykdalygyny görmek
mumkin.Isa Mesihyň inileri onuň eden gudratlaryny ýa gormadik ýa bolmasa
onuň edýan gudratlaryny duýdansyzlyk diyip bilen. Bu gunki gunda Hudaýyň
edýan işleri duýdansyzlyk diyp bilýan kişiler oraň köp.Bundan başka Isa
Mesihyň inileri Ony özüni dünýa meşhur etmekçi diyip öýlanlar. Olar Isa
Mesihniň bu dunýa gelişden maksatyny onuň dini gelip çikişyny duýmýany
gorinýar. Bu Isa Mesih haýatynyň başynda bolon waka. Sonuňdan onuň
haýatyna seredip,edýan işlerini görib,haçda ölüb diralaniniň şaýaty bolan
inileri hem Oňa yiman getirdiler.Onuň çindan hem hudaý tarapdan gelip
çikişy dunýä gelişi gerek bolan Mesih diyip kabul etdiler.

Isa Mesih inilerine “Meniň wagtym entek dolonok”-diýeninde Onuň ynsaniýet
uçin ölmek wagty gelmanini nazarda tutan.Isa Mesihiň inileri bolsa onuň
sözleriniň manysyny düşünman bolmaly.
Mukaddes Kitabdan ýer alan Yakyb kitabyňy döreten Ýkybny Isa Mesihyň
inileri diyip çäk edýarlar.Isa Mesihiň haýatyna sereden , ol bilen bille
bir maşgalada ýaşan inileri deslap öz agasyna ynanmadyk bolsada,sönundan
onuň haýatyny gorib aýdan sözlerini diňlab, başkalara edýan gatnaşygyny
görib oňa yman getirani anyk.Isa Mesihni haça çüýlen wagtynda ol erde Isa
Mesihiň şagirdleri bilen bille onuň ejesi bardygy ýazylan.Emma men ýnanýan
ol erde Isa Mesihiň ejesi bilen bille onuň inileri we uýalary hem
bolon.Maşgala beýle ýagdaýyi geçirman bolýady. Olar agasynyň hiç bir
günäsiz hokm edilýanyny bilýardylar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top