4:38

Bartolomeý

MP3

Salam. Bugun 12 resulleryň biri bolan Bartolomeý hakynda
gepleşýas.Bartolomeý dian ady “ Tolmaýyň ogly”diýan manyny bil;dirýarAdyna
görä ol çyndan hem Tolmaý diýan kişiniň ogly bolondyr.Mukaddes Kitabda Isa
her bir şagirdini nahilli saýlany hakynda doly ýazylmän.Onda diňe kä bir
şagirdleryň çagyrylany beýan edilen.Yone Bartalomeý Isa saýlan resulleriň
arasynda bar.Şol ýerde Mukaddes Kitabdan bir bölek ökasak:”Filip Natanäýeli
tapyb,oňa:”Biz Musanyň Towradyna we beýleki paýgemberleriň ýazgylarynda
ýazylan Adamy tapdyk.Ol nasyraly Ýsubyň ogly Isa eken! Didi … Bundan soň
Isa Özi tarap gelýan Natanäýeli görüp,ol hakda “Ine ,kalby hilesiz,hakyky
Israyyl ogly”diydi.”(Ýhanna 1:45-51)

Çak etişine görä Natanaýel Bartalomeýyň ikkkinji ady bolan. Bu söhbetden
soň Bartolomeý Masihnyň Hudaýyň ogly we Ysraylyň Pätşasy ekenini kabul
etdi.Ol hakynda Mukaddes Kitabda başka hiç zat ýazylman. Hudaý her birimizi
ýaradanda özümize laýyklykda takdyr berýar diýip pikir edýan. Hiç kimiň
takdyry we wezipesi birinikine meňsameýar. Isa Mesih asmana göterilinden
soň resuller özara ýgnalyşyp wepalyk we yhlas bilen ybadata berildiler.
Olar Isa Mesih buýran wezipeni berjaý etmekleri gerekdi.Şol ýygnak içinde
Bartolomeý hem bardy.Hasyl baýramy bolonda Isa Mesih wada edişi ýaly
Mukaddes Ruh gelende şagirdleriniň hemmesi agzibirlik bilen bir ýerde
ýygnalyb dürdylar olaryň arasynda Bartolomeý hem bardy.

Isa Mesih oňy resul edip saýlanda naçe ýaşda bolanyny bilmaýas,emma ol 37
ýyl Masihe wepalyk bilen hyzmat edeni mälim. Onuň maşgalasy we ýa-da
çagalary hakynda hiç zat mälim däl. Ol asuda we öz işini bilip edýan adam
bolsa gerek. Ol Masihnyň wezipesine görä butparaz şaherlere baryp höşhabar
ýaýradan. Ol ilki işini häzirki Turkiýanyň içinden bäslan.Turkiýada mälim
bir wagt hyzmat edenson Hydystana ýol alan.Ol ýerde ýaşap ilatyň dilini
öwrenen.Soň Matta hoşhabaryny hind diline terjime eden.Şol ýerli halka
oloryň dilinde höşhabar aýdan.Bu maglumatdan onuň kynçylyklarda gorkmaýan
,Mesih uçin özünden geçýan adam bolonyny bilmägimiz mumkin.Ol resuller
arasynda höşhabar aýtmak uçin daşraga giden ynsan sanalýar.Sonuňdan bolsa
ol Armeniýa döwletiniň on ikki şaherine syýahat gurab her birinde şol
ýerli halkyna höşhabar aýdan.
Şol wagtdaky Armeniýa bu häzirki Turkiýa bilen Iranyň aralygyndaky ýer
hasablanýar. Onuň hyzmatlary we Hudaýyň keremi bilen ol baran ýerlerdaki
köp adamlar butparazlykdan ýüz öwrüp hakyký Hudaýa sejde edip başladylar.
Butparazlykdan ýüz öwrüp Masihny kabul edenler içinde Armeniýa Şäsynyň
inisi we onuň maşgalasy hem bardy. Ol baran ýerlerde hemişe hem ony gowý
garşy almanlar. Onda hem köp kynçylyklar bolan,hemmesi hakynda habarymyz
ýok,ýone Armeniýa Şäsy halk arasynda bolup geçýan özgerişler we öz inisini
hem Msiha boýsundyrany uçin Bartolomeýdan gazaplanan. Oňa olaryň hudaýi
Aştaroda sejde etmagi buýran.Pätşanyň buýrugyny ret eden Bartalomeýi şänyň
buýrugyna görä urub haça çuýleb sonundan ýandyryp koýberdiler.Bartalomeýyň
haýaty şonuň ýaly gutardy.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top