2:59

Ýusufyň haýaty-01

MP3

Salam hormatly doganlar.Siz eziz doganlarymyz bilen ýene düşuşup duranymyzdan oran minnetdaris.Hemişe Hudaýa sadyk insan nirede bolmasyn,ýada onuň haýatynda nahilli kynçylyk ýada kowmalar bolmasyn Hudaý hemişe olar bilen bille bolýar.

Hudaý sadyk insana garatyp:”Men Özüm sen bilen bille barmaýan ýere seni hem ibermeýan” diyip aýdýar.Bir guni tussahanä ikki adamy alyp geldiler.Mukaddes Kitapda olar nahilli aýply iş edenleri hakda ýazylmadyk.

Ýone Mukaddes Kitapda, Musr patyşääsynyň sakysy we nanbaýi faraona garşy güna edenlerini we bundan gazaplanan faraon olary tussaga alanlygy aýdylan. Tussagda gözegçileriň başlygy Ýusufy olara garap durmagy uçin bellap goýdy.

Ýusuf täze tussag edilenleri açyk ýüz bilen garşy aldy we olara teselli bermekçi boldy.Garanky zyndanda Ýusuf güneş nury ýaly ýalpyldap durýady.Onuň ýüreginde Hudaý ýaşaýardy.Hudaýyň söýgisi bolsa tussaglara bolan akgöwünligi ünsi arklay görunýady.

Ýusuf olardan näme uçin aýpdar ekenini soramasdy,ýone oloryň öýkeli ekenini görüp,olara duýgudaş ekenini gorkezýady.Saky we nanbaý-faraon köşigiňdaki ýokary wezipedäki şahslardy.Olar faraonyň saçagyna goýulýan şerap bilen çörek zäherlenmedigine gözegçilik edýadiler.

Ýusufyň duýgydaşlygy sözleri we hoşniýetliligi täze tussaglaryň göwnini göterýady.Eger biz Mesihe inansak,bu ýagdaýda hatta tussagda hem bagtly bolmagymyz hemde başgalara hem şatlyk alyp gelmagimiz mumkin.Eger seniň galbyňda söýgi bolsa ýone sen gýnanýan bolsan,bu ýagdýada senden hem better gýnanýanlary agtar.

Olaryň onünde nur bolup ýalpylda,ine şonda galbyň gaýtadan şatlyga dolýanyny görýaň.Ýusufyň görkezen mähr-söýgisi sebäbli ikki tussag hem geplemek uçin ýürekleri açyldy.Olar näme uçin öýkeli eknini aýdyp berdiler.Biz ikkimiz hem duýş gördik,ýone duýşymyzyň manysyny duşinmedik diydiler.

Hiç-le! Diýdi Ýusup şatlanyp.Barysy Hudaýyň elinde.Hudaýyň Sözünde bize düşüniksiz ýerlerine duşuşýas.Uzak wagt oýlaýas,soň birdänika hemmesi bize röwşen bolýar.Bize aýdynlyk beren şu Ruh Ýusufada tussaglaryň düýşyny açyp berdi.

Hudaýyň beren parahatçylygy we merhemeti bolsun diyip bugunki gepleşigimizi gutarýas.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top