MP3

Salam. Bugun söhbetimiz baş kahramany Izabel.Ol kim diaňyzmy? Söhbetimizi
uns bilen diňleseňiz ol aval barada köp maglumada iýe bolýaňyz,bundanam
başka Izabel taglimatynda öz kemçiliklerimizi görsek giň däl. Hany
başladyk bolmasa.Ahab eýýamdan oň 875 ýyldan 854 ýylaçä Ysrayl döwletinde
höküm süren.Ol özünden oň höküm eden patşalardan bir az koprak 22 ýyl
hökümranlyk eden. Ol özünden oňki geçen patşalaryň iň gabahatlysydy. Ol
Sidoniklar patşasy Etbaalyň gyzy Izabela öýlendi Baal hudaýyna hyzmat edip
oňa sejde edip başlady.

Şol erde Izabel hakynda aýdyp geçýan.Izabel hökümdarlyk etmägi gowy gorýan,
ahlaksyz, bibaş,kine saklaýan aýaldy. Özleri sejde edýan Baal hudaýyň
barypýatan muşdakydy.Ol Ysraylyň gabahat patşasy Ahaba bäränson oňy hem öz
Hudaýyna sejde etmäga mejbur etdi.Aslynda Ahab şonysyz hem durli baýyrlar
we butlara sejde edýady.Ony HudaÝYLYKLY Pätşa diyip bolmaýar.Ysraýylyň diri
Hudaýi hakynda eşidip bilib dürup şonuň ýaly gabahat eden pätşa aňsat Baal
hudaýyna sejde etmägi mumkindi.

Diýmek erkek kişiniň erbetleşmegine aýal kişi sebäpçi bolýan eken? !Yone
häzir söhbetimiz Ahab barada däl Izabel hakyndadyr. Ilýas :” Men aýdinymça
şo ýyllarda na çyg düşýar nä ýmgur ýapýar.”-didi.Bu gepleri uçin Izabell
oňgden ýaratmaýan Ilýasy better ýaman görüb galdy.Oňy öldirmek uçin adamlar
göýberib oňy mdama ýzarlab gezdi.

Emma bu Izabelyň haýatyndan öwrenişimiz mumkin bolan asasyý waka däl.
Izabel bellän Baalyň paýgemberleri we Ilýas arasynda üýtgeşik bäsleşik
bolup geçdi. Ilýas olora od ýakmasdan gurbanlyk edaýlyň kimiň Hudaýy
hakykyý bolsa onuň özi asmandan alaw goýberýar-didi.Baalyň paýgemberleri
näçe çalyşsada olor alyb gelen gurbanlygy ýanmady. Ilýas bolsa kerbanlyk
getirilen ýere we gurbanlygyň üstinden suw güýyb gyrbanlyk getrilen ýere
ýakyn gelib:

— Eý Ybrahymyň,Isahnyň we Ysraylyň Hudaýy-Rebbimiz.Bugun seniň Ysraylda
Hudaýy ekeningni,men bolsa Seniň guluň ekenim mälim bolsun.Maňa jogap
ber.Ynha bu halk Seniň Hudaýy ekeniňi oloryň ýüreklerini özüňa
höwesli ediji ekeniňi bilsin.Şol wagty Rebbimiz alaw goýberdi. Alaw
gurbanlygy,odynlary,daşlary,töpraklary ýuwutdy. Händekdaky suwy hem
öd tartyb gitdi.Bu wakä seredip düran halk boýun egip ýüz bilen
aşak düşüp Hudaýya sejde etdiler.
Bu zatlary melike Izabel gormadi diýaňyzmy?Elbetde görän.Onuň özi hem şol
besleşikde boluşy anyk. Ol Baalyň galp ekenini,Ysrayl Hudaýy diri we
hakyký Hudaý ekenini şol täsinlikden hem bilib almagy mumkindi.Emme onuň
keçjal,tekepbirligi Hudaýa ýnanmagyna yol bermedi. Ene-de Ilýasy aňtamagy
döwam etdi.Hudaý bolsa Izabelyň edenlerini jezasyz galdyrmady.Eger bu
hekaýä gyzykyb galan bolsaňyz Mukaddes Kitabynyň 3-4 Pätşalar kitabyny ökab
görüň.Hudaý bizin we başkalaryň haýatynda işler eken oňa bolan ýnançymyzy
artyrmagymyz gerek,yoksam Izabella meňseb galmagymyz mumkin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top