MP3

Salam gadrly dinleýji doganlar. Hudaý ynsanieti ýaradyp «Örňäp, köpelip, ýer
ýüzüni dolduryň diyip buýruk berenden bari,ynsaniet özünden
kopalip,geljegini buguniden göra gowrak bolmagyna umut edýar.Gadymda
Ysraýyl halkynyň bir gowy adaty bardy.Ysraýyl halky çagalaryna ýaşlygyndan
Hudaýyň öwütleri,kanyn-kadalary,eden işlerini aýdyp barýan
ekenler.Çagalary bu zatlary geljekde öz perzentlerine aýdyp berýar.Şeýdip
kitap bolman wagtlary ysraýyl halky Hudaýyň eden işleri we kanunlaryny
dilden-dile geçmek arkaly saklanan.
Howwo bu hakykat.Hudaý Ysraýyl halkyna şeýle diyip býurandy:”Meniň
kanunlarymy ýüreginize ýazyp alyň. Kapuňyz sütünine ýapyşdyryň,ellerinize
bellik edip takyp alyň.”Bu gepler biderek aýdylanokdy. Eger Ysraýyl halky
Hudaýyň aýdany boýunça ýaşasa,merhemetlenerdi.Mana Patyşalar kitapyndaky
ryhanyý Elah oran ýaraýar. Sap ýürekli,mähriban, sypaýy kişi bolan.Yone her
bir adamnyň güýçli we ejiz taraplary boluşy ýaly ol hem haýtynda ulakan
ýaňlyşa yol goýdy. Gynançakda Patyşalar kitapynda Elahyň ýan ýoldaşy
hakynda ýazylman.Belki onuň ýan ýoldaşy perzentleri ýaşlygynda olip
gidendir.
Dogry aýdýanyz bir adam hakynda geplenýan eken,kä bir möhüm bolman
taraplary Mukaddes Kitapdan ýer alman.Yone onda Elahyň ikki ýaramaýan
ogullary hakynda ýazylan.Näme uçin şeýle bir dindar,ryhanyýnyň ogullary
ýaramas bolup galdylar?Buna sebäp name?Başgalarny Hudaý ýoluna salan,olary
Hudaýa ugryktyran kişi öz ogullaryna dogry ýoly gorkezip bilmedi?Men
ýakynda bir gadrdanymyň haýty hakynda eşitip galdym.Onuň ikki perzenti
bardy.Ol oran bilimli,ymanly we Hudaýa sadakatly kişi.Yone eşitişim boýunça
gyzy imanly dal.Bu oran gaýgyly.Elahda hem şonuň ýaly bolan.
Sizi oraň gowy düşunýas.Elah ulakan ýaňlyşyga ýol goýan.Beýle adamlar
adatda butin jismi bilen Hudaýyň hyzmantyna berilip öz maşgalasy hakynda
unutyp goýarlar.Hudaý her bir imanlydan iň başda öz maşgalasyna uns
bermagini buýraýar. Elahyň ýaşlygynda ogullaryna unüssizlik edeni olary
Hudaý ýolunda terbiýelamaga uns etmani çagalarynyň ýaramýan bolup osmägine
sebäp boldy.Belki men ruhanyýdyryn meniň edýan işlerimi gorup ybadathanada
ýaşap olar hem şeýle gowy adam bolýarlar diyip oýlandyr.
Hakykatdan kopçilik,şeýle diyip oýlaýarlar,meni gorup görelde alýar diyip
hasaplaýarlar. Şol bir wagtda,perzentleri kiçikliginde olara esasyý
tälimni bermek we koprak wagt olar uçin aýrmak gerek bolýar.Elah şonuň ýaly
etmani uçin hem,ogullary bozgak,ogry, zynagär, bolup ulaldy.

Olar hatta Hudaýa niýetlenen gurbalyklary talamakdan hem gorkmadylar.Olar
atasynyň işini dowam ettirmaga mynasyp däldiler.Hudaý edilen zalymlygy
jezasyz galdyrmaýar.Bunuň jezasy barlygyny bilen ýagdaýdada Hudaýi
menzimesden ahyry jezalandylar. Diňe olar däl,eden ýaňlyşygy uçin Elah hem
jezalandy.Ol ogullarynyň ölimi hakynda eşidip duran ýerinde
heläk boldy.Bu oraň hem gaýgyly ýagdaý.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top