MP3

Salam gadrly diňleýjiler.Eýýamymyzdan oň Hudaý insaniýata oran kop paýgemberleri iberen,ýone käwagt Hudaýyň ybadathanasynda hyzmat edýanlaryň arasynda ýalan welillik edýan paýgemberler hem bolan.Käbir paýgemberler hem ruhanyý hem paýgember bolanlar,başgalary bolsa şeýle bir Hudaýyň ybadathanasynda ruhanyýlyk edenler.Ýone diňe ruhanyýlyga kanagat etmän,Hudaýyň adyndan ýalan welillik aýdyp,Hudaý ýolundan boýun gaçyran,Ýaradyýjysyny butlara çalyştyran günä batan halkynyň wyždanyny rahatlandyryp gelen.Ine şonuň ýaly ruhanyý paýgemberlerden biri-Paşhurdy.Ol Hudaýyň ybadathanasynda hem ruhanyý hem baş hyzmatçy bolup,ýagşy abraý we täsir bar şahsdy.

Mukaddes Kitap bu insan hakda şeýle diydi: “Rebbiň öýüniň baş gözegçisi Immeriň ogly Paşhur ruhany Ýermeýanyň bu sözleri pygamberlik edenini eşitdi. “ Ýeremýa paýgember şol döwürde Päşhuryň zamanynda Hudaý tarapyndan saýlanan paýgember bolup,Hudaýyň sözlerini halka yetirerdi. Oňy urmaslaryndan oň Hudaý oňa bu ýeriň üstünden şeýle bir betbagtlyk inderjegini aýtdy. Ýone halk onuň geplerine önçaklym ynanmany görünýar.Ýone Paşhür Ýeremýa onuň ýalan weliliklerine garşy gepleýanyny görüp,halk onünde abraýy düşmeginden gorkan Paşhur adamlara aýdyp oňy urdyrypty we Rebbiň öýündäki ýokarky Benýamin derwezesinde aýaklaryna künde saldy.Bu bilen ol Ýeremýany agzyny ýapyp görkuzmakçydy. Ertesi säher bilen Paşhur Ýermeýany kündeden boşadanda, Ýermeýa oňa şeýle diýdi: «Reb seni Paşhur däl-de, Magor Misabyp diýip atlandyrdy diýdi.Çunki Reb şeýle diýýär: „Men seniň özüňi we dost-ýarlaryň baryny howp astyna salaryn. Olaryň duşman gylyjyndan heläk bolşuny öz gözleriň bilen görersiň. Men tutuş Ýahudany Babyl patyşasynyň eline bererin. Bu patyşa olary Babyla äkider we gylyçdan geçirer. Men bu şäheriň ähli baýlygyny, mal-mülküni, gymmatbaha zatlary bilen Ýahuda patyşalarynyň ähli genji-hazynalaryny duşmanlarynyň eline bererin. Olara talaň salyp, ähli zatlaryny Babyla äkiderler. Eý, Paşhur, sen bilen seniň öýüňde ýaşaýanlaryň bary Babyla sürgün ediler. Sen-de, seni söýýänler-de, ýagny seniň ýalandan pygamberlik eden adamlaryň-da şol ýerde ölüp, şol ýerde jaýlanarsyňyz“».

Hudaýy halkynyň hem galp paýgember we ruhanyý Paşhuryň hem edenlerini görüp bulup durardy.Bu galp paýgember halkyny aldap gelen bolsada Hudaýy aldap bilmesligini nämuçin bilmedikä? Rebbiň öýüniň bäş gözegçisi bolup hyzmat eden insan Hudaýa garşy iş etmekden gorkmasa? Şonuň ýaly heläkçilik ýagdaýynaçenli yetip barmak bir kiçi günaden başlanany anyk.Çunki bir güna özi bilen ikkinçisini hem çekýar.Hudaýydan görä özüni koprak oýlamak, özüňi söýüjilik iň ullakan günä we ol insanny Hudaýdan ýüzüni öwürup gitmegine seýäýçi bolýar.Biz hem şonuň ýaly jezä duçar bolmaslygymyz uçin Hudaýyň önünde kiçigöwünli we tabun bolmaga hereket etmegimiz gerek.Hudaý we özüniz hakyňyzda koprak bilmegi isleseniz biziň saýtymyz size iň gadrly we gymmatbaha maglumatlary berip bilýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top