5:59

Hudaýyň işleri

MP3

Salam, Injil- täsin galýan kitap.Onda her hilli haýatyý möhüm soraglara
jogaplar bar. Injilda ynsaniýat taryhy şonçaklym çuňňur teswirlenen,buňa
başga hiç hilli esaslar deň gelmeýar. Meselen:siz haçanam bolsa nämuçin
adamlar her hil dillerde geplýarlar diyip özünuze sorag goýansynyzmy?Injil
bu soraga jogap berýar. Biz buňa söhbetimiz dowamynda gaytyp
gelýas.Hazir bolsa söhbetimiziň esasyý gahrymany Nuhyň haýatyna we Hudaýyň
eden işlerine unsimizi çekýas. Eger Nuh hekaýasyny ökan bolsanyz,olaryň
ýagdaýyny göz önünize getiriň.Başynda Hudaý Nuha ulakan oraň ulakan gami
gurmagy buýrdy. Nuh bu emir Hudaýydandygyna şübhelenmedi.Töwerekdekiler
onuň ustinden gulişip mashara etsede,ynançynda ýaýdanmady. We ahyry guryp
bitirdi/Indi näme etmek gerek? Bilişim boýunça Hudaý bir hyzmata
ugrukdyrmakdan oň öz perzendini şol hyzmata taýynlaýar.

Bunun uçin bolsa wagt gerek.Nuh haýwanlary ýygnap getirmagi hakyndaky emri
alynçenli hem wagt geçen. Bu arada we soň tupan başlanyp,suwda uzak wagt
ýüzenden soň garaşyp duran wagtda hem Nuh Hudaýyň buýrugyny sabr bilen
garaşdy.Garaşmak aňsat däl. Esasan,bu wagtda şaýtan bikar durmaýanyny
hasaba alýan bolsak,buniň uçin gýüçli yman we sabr gerek.Bular Nuhda bardy.
Emma welin şol ýagdaýda tä Hudaý olory ýatdan çykaran ýaly düýlan bolsa
hem,Hudaý Nuh we gamidakileriň hemmesini ýadynda tütän. Gelip çykyş 8:1-4:
14-17,aýatlary okasaňyz ,Nuh,onuň maşgalasy we gamidaki janly zatlaryň
hemmesini Hudaý halas edeni hakynda anyk ýazylan. Olaryň hiç biri ölmedi.
Hudaý olary unutmady we ýagyşy togtatdy. Ol suwlary togtatmak we gaýta
peýda bolan ýer ýüzüni guratmak uçin gýüçli şemal iberdi.Ýagyş we şemal
Hudaýa garaşly.Hudaý hiç haçan özgermeýar.Ol hiç haçan hiç zady unutmaýar.

Ol Nuhy we gamidaki başgalary unutmady. Ol öz sözüne wepaly.Ol Nuh we onuň
maşgalasyny halas etmagini aýtdy we Ol buny berjaý etdi.Ol gaminiň
daşaryndaky hemme zady gyrmagyny aýtdy we buny etdi hem.Siz geografiýa
kartasyna seredip häzirki Turkiýadaky Ararat dagyny görkezip
bilýaňyzmy?Şübhesiz,ahyrky bir näçe ýyllar dowamynda Ararat dagynda gämini
tapmak uçin köp ekspedisiýalar düzilenini eşitendirsiniz.Ol entek
tapylmady,yone Hudaý bir guni adamlara gämini buzluklarda tapmaga ygtyýar
berýar.Emma gämi tapylýamy,ýokmy,buna garamasdan biz Nuh,gämi we tupan
hakyndaky hekaýa-hakykat ekenini unutmaslygymyz gerek.Häzir köp alymlar
tupan dogrysyndaky injil esasyndaky hekaýada dinozawrlar we başga bireýýäm
ýok bolan janlylaryň galyndylaryny asl ylmy düşündirmelerini
gorýarler.Tupan şonuň ýaly köp geologik geçmeleri düşündirýar.

Injily näçe köp öwrensek,şonçaklym Hudaýyň Sözi-taryhyý faktlaryň anyk
beýany ekenine göz ýetirýas. Nämuçin bugun ynsaniet güna we nejis işleri
etmekde Nuh döwründaki adamlardan hem ozup gidenine seretmesden Hudaý
olara sabyr edýar.Bunuň hemmesine Hudaýyň tupandan soň Nuha beren wadasy
sebäpli.Hudaý Nuh we onuň ogullary Som,Hom,Efasa butin bar
janlylar,güşlar we balyklar üstinden häkimlik berdi. Ol tä
älemiň başynda Adam bilen edeni ýaly Nuh bilen hem
şonuň ýaly iş tütdy.Älem we oňy döldürup dürän zatlar Hudaýyky .Emma Hudaý
bar tebigata alada etmägi adama tabşyrdy.Gelip çykyş 9:12-15 aýatlary
ökasaňyz Hudaý heňiz hem öz wadasynda düranyny görýaňyz. Hudaý ýeri indi
tupan bilen ýok etmesligi hakyndaky belgi hasiýetinde älemgoşary
berdi.Her gezek älemgoşary göreninizde Hudaý ony bize Ol hiç haçan indi
ýeri tupan bilen ýok etmesligi nyşany höküminde berenini ýatlaň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top