MP3

Assolomu aleykum. Mihal. Bu aýal barada Köne Ahtda köp yazilmadyk yone
yazylanlardan ol ayal nähilly bölanyny bilib bolyar. Mihal Däwudyň birinçi
ayaly bolan. Ol Şowul deyan padşaňyň ikkinji gyzy bölan. Ol Däwudyň
gahramanlyk, mertlik, meşhurlygy uçin öňen söyardy. Ilkibaşdan Şowul
Döwuda özüniň Merab adly gyzyny bermagy wada berypty,emma Mihalyň gyz
dögany Meraby başka adama durmuşa berdy. Mihalyň Lowudy söyandygyny
bilenson öny Dawuda durmuşa çykarmaga wada berdy. Dawud Mihal uçin
falystyanlaryn 100 sany sünnet derisiny getirdy. Şowul Dawudy
falastynlyklaryň ely bilen öldirmekçy böldy. Emma Huday Dawudy sag aman
saklady. Şeylelikde Mihal Dawuda durmuşa çikdy.Mihal öz atasy Şowul Dawudy
gowy gormyandygyny bilerdy.

Mihal öz kakasynyň nietynen habar tapdy we Dawuda ; “ Egerde şu gun
gijesine gaçmasanyz ertyr irden sizi öldüryalar” diyb gaçmana kömek
etdy. We Dawudy penjireden çykaryb goyberdy. Dawud gaçdy we halas böldy.
Mihal butny alyb düşekga yatyryb baş tarapyna geçiniň ýünuňen bölan
ýassyk goyb üstinen ýorgan yapdy. Şöwulyň köyberen adamlary Dawudy tütyb
alyb gytmaga geldy. Dawud kesel dyib jogab berdy ölara Mihal.(1çy Şamuwel
19;11-14). Öz haytinda Mihal Hudayi dal özüny birinjy oruna göyan.
Hudayň önünde edyan günalary uçin köp bir gaygyrmyan ayaldy. Ol hiç bir
öylanmasdan ýalan gepleb bilyady. Ol öz kakasyny hem aldady: “ Näme uçin
meni aldab düşmany gaçyrdyň diyb sörady Şowul Mihaldan?” Dawud: — “ Meny
koyber yoksam men seny öldiryan “ dedi ,- diyib jogab berdy Mihal” Eger öl
dindar we hudaydan gorkyan aýal bolonünda kakasyňy aldamana hajat ýokdy.
Däwud onüň adamsydy we ol ony goramaga börçlydy. Öl bay gyzdy we hiç hilly
kynçylyklar mätäçlik görenokdy. Beyle gyzlar adatça ulumsy bölup özunen
başkalar hakda pikr edmyalar. Şeylelikde öl öran tekepbirdy. Däwud bolsa
tersine , öl öyde iň kiçisy bolonson köp zahmet çekyady.özine del Hudaya
ynanyady her bir edyan işinde Hudaya daýanan adam bölub ülanan.Mihal
Däwudyň sypaýy, sada we garyp adamlara duýgudaşlykdygyny bilerdy, Olar
bilen iýib içib ýreniny siňdirib bilenjkdy. Onuň häsiyetyny şol
ayatlardan bilsek bolyar; “ Däwud nepis zygyr matadan tikilen efot geýib
Rebbiň huzürynde bar güýji bilen joşup tans edyardy .”. Şunlukda Däwud
hemde tutuş Ysraýyl halky şatlyk bilen dydyrişyb şahdan edilen surnay
çalyp Rebbiň sandygyny getiryadiler.Rebbiň sandygy Däwud galasyna
getirilende Şawulyň gyzy Mihal penjireden seretdy.Dawutdyň Rebbiň
huzurinde bökjeklab tans edişini görüp ol öz yanyndan Dawuta
göwünetmezçikik bilen ser etdy. Däwud öz maşgalasyna pata bermek uçin
öýine geleninde Şäwulyň gyzy Däwüdyň aýaly Mihal garşysina çykyb Däwuda
şeyle dydi ; — “ Bir bolgusyzyň ütançsyzlyk bilen ýalanaçlanyşy yaly öz
emaldarlarynyň önünde ýarim- ýalaňaçlanyp gör bu gun ýsrayil patşasy özüne
nahilly hormat gazandy!” (2 Şamuwel 6: 11-14). Ol Hudayiň önuňde öziny
pes tütiş namediginy bilmyady. Huday uçin bir zady çin yrekden etmek oňiň
uçin yatdy öl Däwudy umuman düşunmyady. Hulles alanda Hudaydan daş
ayaldy.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top