MP3

Salam. Haýatda ynsanyň başyna näme gelmesin,köp ýagdaýlarda buňa oňuň özi
sebäbçi bolýar.”Meniň şeýle pese düşip gitmägime ol ýa-da bul zat sebäp
boldy”-diyip özüni aklamak akylly adamyň işi däl. Ýaşaýyşda nahilli
kynçylyk bolmasyn ony gowlyk bilen çözmek mumkin. Bu wakadan gowy netije
çykaryp almak,Hudaýdan ýardam soramak mumkin.Käbirler haýatyna gelýan
kynçylyklary Hudaýyň kömegi bilen ýeňýar.Ony kabul edip şol kynçylykdan
Hudaý bilen bille geçýar. Başkalar bolsa kynçylygy kabul etmagi halamasdan
Hudadan we töweregindakilerden gazaplanyp Hudaýyň maksatyny düşünmagi
islemýar. Şondan soň Hudaýi bilen ýagdaýda aşaga garab gidýarlar.

Dogry pikirlämagi islemeýan adam dogry pikirlamaýar.Hudaýyň hakykatyny
bilmäga hereket etmän adam ony kabul edip bilmaýar.Şonuň ýaly bolonson
imanli men diyip durli mäkul däl işleri edýar. Ine şonuň ýaly kişilere
Hudaý Sardis şaherindaki jemagada aýdan sozleri arkaly şeýle didi:”….Men
seniň ähli edenleriňi bilýan.Sen diri hasaplansaň-da,ölüsin.Oýan!Özünde
galan we oljek bolup duran zatlary berkit.Sebäbi Hudaýyň nazarynda
işleriniň biri-de kämil däl eken.Eşidenleriňi we öwrenenleriňi ýada
sal,olary berjaý et-de toba gel.Oýanmasaň,bir ogry ýaly bararyn.Meniň haýsy
sagatda üsüňe barjagymy-da bilmän galarsyň. Yone Sardisde öz lybasyny
hapalamadyk birnäçe adam bar.Olar Meniň bilen ak libaslara beslenip
gezerler,sebäbi muna mynasypdylar.”(Yohanna gelen açyklyk 3:1-4)

Ene Sardis şaherindaki jemagaty bir adam diyip göz onumuze getirýas.Ol
ilki Hudaýa güýçli höwes,şatlyk bilen kabul eden.Yone onuň günä meilligi
Hudaý ýolunda toplan gowy hasietlerini hem bogup öldürýar. Hudaý bu adama
seredip “oýan” diydi.Ol adam ryhan öli haspynda.Ol diýen ýaly ryhýy
haýatda ýaşamaýar. Yone entek butinleý ýok bolup gidenok. Hudaýa makul
gelýan gowy häsiýetleri hem bar. Şonuň ýaly häsiýetleri hakynda Hudaý şeýle
diýdi:”Özünde galan we oljek bolup duran zatlary berkit”Bundan başka onuň
işleri gutarman.Hudaý ýolunda başlan işleri doly edilmen çalam-çaş ýatyr.
Hudaý ondan ine şol işleri tamamlab goýmagyny halayar.

Hudaý ryhýy haýatda ýaşamaýan kişilere hem mumkinçilik berýar.Olory oýa
bolmaga,gowy işlerini, aýratynlygyny diklämaga Hudaýyň ýolunda bir wagtlar
başlan işlerini tamamlap goýmaga mumkinçilik berýar.Ol beýle adamy
jezalamakdan oň düýdürýar.ol häzir hem Mukaddes Kitab arkaly
bize:”Öýanmasan ,bir ogry ýaly bararyn.Meniň haýsy sagatda üstüňe
barjagymy-da bilmän galarsyň”-diýar(Yohanna gelen açyklyk 3:3) Eger
Hudýydan eşiden we kabul eden zatlarymyzy oňki halyna getirib bilsek ölip
gidýan gowy hasietlerimizi dikeltip bilsek içimizde ýaşaýan ýowuzlyga
garşy dürup bilsek Hudaýy bize şeýle diydi:Ymanlykdan üstün gelen hem ak
lybasa beslener.Men onuň adyny ýaşaýyş kitabyndan öçürmerin.Atamyň we Onuň
perişdeleriniň hyzyrynda adynyň bu kitabda ýazylandygyny tassyklaryn”(Yhan
aç 3:5)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top