MP3

Salam gadran diňlejiler. Hudaýy oraň ajaýyp işlaýar.Biziň nazarymyzda,Ol
adatda diňe ýokary nesilli,dindar bir maşgala bilen işlemägi gerek.Emma
Mukaddes Kitaby ökäp gorseňiz Hudaý günäkär ynsanlar bilen oraň köp
işlan.Bugun hem enaýy bir adam Ýeftah hakynda söhbetleşýas.Mukaddes
Kitabda ýazylyşy boýunça ol ahlak taýdan bozuk aýalyň ogly
bolan.Howwa,bugun bar bolup gelýan ýaly,gadymda hem ahlak taýdan bozuk
aýallar bolan. Ýeftah şonuň ýaly bir aýalyň ogludy.Geliň bu hakda Mukaddes
Kitabdan bilib alýas:”Gilgatda Ýeftah diýen bir edermen urşujy
bardy.Ýeftahyň ejesi lolydy,kakasynyň ady Gilgatdy.Çilgadyň öz nikaly
aýalyndan binäçe ogly bardy.Olar ulalyp ýigit çykanlarynda,olar Ýeftaha
:”Sen başga aýaldan bolan oglulsyň,şoňa görä sen biziň atamyzyň öýünden hiç
zat miras almarsyň”diyip kowdular.(Ysraýyl serdarlary 11:1-3)

Görüp düruşunyz ýaly Mukaddes Kitapda oraň günäkär diyip hasaplanan ahlak
taýdan bözük aýalyň ogly hakynda ýazylan. Size maölim boluşy ýaly Hudaýyň
halky uçin we Hudaýy uçin möhüm bir iş etmän adamlar hakynda Mukaddes
Kitabda ýazylmaýar. Ýeftah hakynda ýazybdymy diýmek ol Hudaý uçin ajaýyp iş
eden. Ýene Mukaddes Kitab oňy” edermen uruşjy” diyp suratlandyran.Ejesiniň
ahlak taýdan bözükdygyny bilen,mdama başga aga-inileri tarapyndan
kemsidilen çaga elbettde oz çýujini bir ýere ugrukdyrmagy gerek.Bunuň
ýaly kişiler kalbynda adatda agyr azap ýgnalyp galýar.Belki onda hem şonuň
ýaly bolondyr,bu hakda söhbetimiz dowamynda eşidýas.Güýçlilik we
gaýdywsyzlyk bille gelen kişi ajaýyp uruşji bolýar.Adatça ýitiren zady
bolman we ýüreginde haýtdan görgisi köp aadamlar hiç zada garamasdan,
özüni aýamasdan söweşýarlar.

Ondaky gaýduwsyzlykina şeýle bolsa gerek.Bu diňe biziň takmynymyz.Anyk
bilmek uçin ýene Mukaddes Kitaba seredýas.:”Ýeftah öz doganlaryndan gaçyp
Top diýlen ýerde ornaşdy we daşyna üýşen bözgaklara baş bolup
ugrady.Birnäçe wagtdan soň ammonlar ysraýyllaryň üstüne çozdular.Şonda
Gilgadyň ýaşululary Ýeftahy alyp gaýtmak uçin Top ülkesine gitdiler.”
Gördüňizmi Ýeftah çagalygyndan her bir çaga edilýan gatnaşyk,mähr görup
ösmän.Ýokaryda aýdanymyz ýaly içindaki horluk töweregine bozgaklary
jemlap talaňçylyk etmäga çagyran. Emma ýene bir zat ,onda ýolbaşçylyk
ukupy barlygy hem mälim boldy.Ol özüne meňseş ýaman adamlary jemlep olara
baş bolonyndan buny bilmegimiz mumkin.

Ýaşulular ondan Ommonlara garşy uruşda olara serkerde bolmagyny
soradylar. Ysraylda başga güýçli uruşjilar hem bolan yone Ýeftah oloryň iň
batyrgaýy bolony uçin hem ýaşulular başyny egip Ýeftahyň onüne geldiler.
Ýeftah olary aýyplady.Çunki öweý doganlary ony mirasdan mehrum edip öýden
kowup çykaran wagtynda Gilad ýaşululary onuň peýdasyna hiç iş edenokdylar.
Buny hali ýadyndan çykarmadyk Ýeftah ýaşulularan gaharlandy. Ýeftah
hakynda oran köp ýazmagymyz mumkin yone biziň wagtymyz çäkli. Hudaý şonuň
ýaly adamny nähilli ulanýan ekeni buny bizin sonky söhbetlerimizden hemde
biziň elektron saýtymyzdan bilip almagyňyz mumkin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top