MP3

Salam hormatly doganlar.Ýene siz bilen düşüşup duranymyz uçin Atamyz Hudaýa minnetaris.Hudaýa gulak asan her bir insaňy Hudaý elbettde merhemetleýar.

Tä şonuň ýaly Ybramy hem Hudaý merhemetledi.Ybramyň mallary oran kopdi.Olor Müsrden çykyp Kengan diyip atlandyrylýan ýere geçdiler.Olor ýene Baýtile gaýtyp gidiýadiler..

Hormatly doganlar,Ýadyňyzda bolsa geerek Baýtil bilen Gaý diyen şäherler arasynda dagly ýerlerde togtap dynç aldylar.Olor ýene şol ýere gelip çadyr gurdylar.Ybram sadaka berilen ýeriň onünde durup Hudaýa ybadat etdi.Ybram nire barsa,Hudaý oňa ýardam bereni uçin minnetdarlyk bildirdi.

Ybram ýaly Lutyň hem goýunlary oran kopdi.Şonuň uçin goýunlary bakmak we suwarmak uçin olora ýer dar bolup galdy.Şonuň ýaly günleriň birinde Ybram we Lutyň çopanlary arasynda ýer talaşyp dawa- jenjel turdy

Şol ýerde Ybram we Lutdan başga halklar hem ýaşaýdylar.Bir guni Ybram ýegeni Luta islän tarapyny saýlamagyna mumkinçilik berdi.

Lut mumkinçilikden peýdalanyp Iordan julgesi owodon bolany uçin şol tarapa saýlady we şol tarapa garap gitdi.Elbettde Hudaý Ybramy tutan ýoluny makullady.Galan günlerde hem Hudaý Ybram bilen bille boldy.Lut gidenden soň Ybram töwerege ser etdi.

Şonda Hudaý:”Ybram”-diyip oňy çagyrdy.Ine şol sen gorup duran tutuş ýurdy saňa hemd e seniň nesliňe berýan.Seniň nesliňi edil ýeriň çägelerikimiň san-sanaksyz ederin. Eger Ýeriň çägeleri sanalyp bilinýan bolsa,onda seniň nesliň-de sanalyp biliner diyip Hudaý wada berdi.

Ezizler,hakykatdan hem Hudaýyň wadasy ajaýypdyr.Ybram töwerege seretdi.Hudaý bu ýerleri maňa berýar diyip oýlady.Ybram ,Hudaý hemişe beren wadalaryna sadykdyr.Hudaý Ybrama wada eden ýerleri berdi.

Hormatly doganlar,Hudaýaa her birimiz öz hakymyzdaky kemçiliklerimiz uçin ybadat edaýliň.Eger kimedir bir näme ýetişmeýan bolsa,elbettde Hudaýdan soraň,çunki insandaky durli mätäjlikleri diňe Hudaý. Uýpçin edip bilýar.Ybram hem biz ýaly insandy.

Şeýle ekeni näme uçin Hudaý oňa başgaça aragatnaşykda boldy?Bunuň jogaby aňsat.Ol hemişe Hudaýa seredýady.Hudaýyň aýdanlaryny gurrunsiz berjaý edýady.Lut bolsa özünuň insanyý hereketleri bilen iş tutýady we bunuň netijesi barymyza mälim.

Şonuň bilen eziz doganlar bugunki mowzugymyz öz sönüna ýetdi.Hoş sag aman boluň..

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top