MP3

Sepanýa paýgember bolany hakynda köpçilik bilmese gerek.Sepanýa ady” Rebbim
ýaşyrdy”-diýen manyni anlatýar.Ol Hizkiýa paýgember nesilinden.Onuň hyzmaty
pätyşa Ýoşyýa hökümrowanlyk döwrune dogry gelýar.Şä Ýoşyýa bolsa Ýhudiýada
hökümrowanlyk eden. Diýmek Sepanýa hem Ýahudiýada hyzmat eden. Sepanýa
“Yhudiýleriň az bolegi ýagny Ysrayla gaýtýar”-diyip welilik
edendi.Maglumatlara gözlende Sepanýa Hizikýanyň çowlugy hem Ýoşyýanyň
garyndaşy bolan.Ýoşyýa eýamymyzdan oň 639-608 ýullarda Ýahudiýada
hokümrowanlyk eden. Ýoşyýanyň babasy Manaşýanyň eden nädögry işlerini
dogrulap hökümrowanlyk döwründe ullakan özgerişler eden. Bu özgerişleriň
bolmagynda garyndaşy we paýgember Sepanýanyň hem hyzmatlary ulakan bolan.Bu
wagtda Hudaý hem Sepanýä Ýhudýanyň başyna düşurýan işleriniň bolup geçýany
barada paýgemberlik berenokdy.

Bu wagtlarda Sepanýa garyndaşy we pätyşa Ýoşyýaä,halkny dolondyrmagyna we
hökümdarlyk işlerinde yhlas bilen kömek berýady. Takminan welilik,ýagny “
Ierusalima Ýahudiýlaryň az bolegi,galanlary gaýtar”-diyip aýdylan
paýgemberlik Ýahudiýlaryň başyna gelýan peleketden bir näçe ýyl oň aýdylan
bolmagy gerek. Ýhudiýa halky öz eden işleri uçin Hudaýyň gazapyndan gaçyp
gutylyp bilmesdi. Sapanýa öz kitapynda” Rebbiň guni golaýdyr” diýan
sözleri tiz-tiz gaýtalýar. Hudaý Öz halkynyň edenleri uçin gazapy
Skiflaryň Yhudýa basdyryp geleni bilen bagly. Gam-gussa gunleri bolsa
Babillilaryň Ýahudiýa bastyryp gelenine dogrudan-dogry bagly. Ieremiýa
paýgember Hudaýyň gazapy düşmegi barada paýgemberlik eden.Bu paýgemberlik
20 ýyldan soň bolup geçdi. Kitabda agza alynan “asmandaky esgerlere sejde
edýan” “ öňünden görijiler adlary”diýen sözler Assiriýalyklaryň aý we
ýülduzlara sejde edilýan däp-dessurlerini ýatlatýar.

Hudaýyň halky ammonlaryň hudaýi Molohä sejde edenler.Kitabda ene “şaheriň
aşakdaky bölegi”diyen sözler hem ulanylan.Ol Ierusalimyň sewda-satyk
edilýan bölegi bolan. Edil şol erden başka halklaryň butlara sygynmak
adatlary başka eýrlerede ýaýran. Hudaý diňe Ýhudiýany däl şol wagtlarda
Hudaýa garşy iş eden bary halklara öz gazapyny
saçan.Gazo,Askalon,Azot,Akron dien şaherler Pilistiýleriň şaherleri
bolan.Kitabda bu şaherlere “Krit halklary”diyip aýdylýady.Piliştiýleri şol
ad bilen hem aýdanlar. Efiopiýa Musryň aşakky bölegi bolup bu eýre Mysr
eýelik edýady. Assiriýa bolsa Ninewänyň hökümranlygy astyndady.Aradan 20
ýyl geçensoň ýokarynda agzlanan hemme şaherleri Babyl weýran etdi.
Tupandan soň dynçlyk höküm sürýar.Sapanýa paýgember halknyň az bolegi
Ierusalima gaýdyşy hakynda uç gezek aýdan bolsa ikki gezek olaryň gullykdan
gaýtyp gelmägi we ýalan bolmaýan, diňe öý-pikirleri Hudaýda bolan ýere
girmekleri hakynda aýdandy. Dil hakykatny aýan edýan gural. Bu
aýdylyşlarda Hudaýyň ynsaniýata berýan paýgemberligi doly aýdylan.Sepanýa
“…halk ýalan bolmaýan,adamlar dogry zatlary we Hudaýi öýlaýan şahere
girrýarlar”-diýeninde Isa Mesihiň höşhabaryny nazarda tutan bolsa giň
däl.Butin dünýa Hudaýa ýüz tütýan we Hudaýi şohratlandyrýan gunleri
paýgemberlik edendyr.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top