MP3

«Şol günlerde Isa doga okamak üçin daga çykdy we bütin gijäni Hudaýa doga
okap geçirdi. Gün doganda, şägirtlerini ýanyna çagyrdy. Olardan on iki
sanysyny saýlap, olary resullyga belledi» (Luka 6:12-13).
Salam Isa Mesihyň bellan resulleriniň adlaryny bilýaňyzmy?Mattiya diyen
resuli-na?Ol nahilli resul bolan?Resul diyeni name ?Olor nahilli adamlar
bolmagy gerek?Resul sözi aslynda grekça “apostol”ýagny “iberilen”
diyenidir.Olor Isa Mesihyň aýratyn saýlanan we Ynjyl Hoşhabaryny ýaýratmak
uçin iberilen on ikki ilçilerdi.Isa olory Ynjyl Höşhabaryny butin dünýa
ýaýratmak uçin saýlandy.Oloryn arasynda Simon ogly Iskariotly Yudas hem
bardy.Ol ýahudyý ýaşullylary we alyýruhanyýlar onune baryp,ottuz kumuş
taňňa Halypasyny tutup bermaga razy boldy.
Ýone Isany ele alanlaryndanson,eden işinden ahmyr çekip,ýaşullulara pulyny
gaýtaryp bermekçi boldy,emma ýaşullular razy bolmady.Soň bolsa wyždan
azapynda özüni asyp öldürdi.Zebur kitapynda ol hakynda şeýle ýazylandy:
“Goý, onuň öýi çolaryp galsyn,
ol ýerde hiç kim mesgen tutmasyn Başga biri onuň ornuny alsyn“.Ýudas
ýok,resuller indi on ikki dalde on bir.Mukaddes Kitapa görä resuller on
ikki edip saýlanmagy gerek.Resuller Isa Mesih wada beren Mukaddes Ruhy
almasdan oň,on bir resulleriň hataryna ýene bir resuli goşmaklary
gerekdi.Bunuň ýaly etmaga Hudaý çagyran bolsa gerek.Olar Isanyň göge
göterilenini öz gözleri bilen gorup,Zeýtun dagyndan Ierusalime gaýtyp
geldiler.Resuller hemme imanlylary ýygnab özleri duran öýiň ikkinji
gatynda ýygnanyşdy.

Mukaddes Kitapda ýazylyşy boýunça Petrus 120 ýakyn imanlylar onunde durup
şeýle diydi: «……. Şonuň üçin hem, Ýudasnyň ornuna başga birini
saýlamagymyz gerek. Bu adam Rebbimiz Isanyň Ýahýa tarapyndan suwa
çümdürilip, tä göge göterilen wagtyna çenli hemişe biziň aramyzda bile
bolan adamlaryň biri bolmaly. Ol hem biziň ýaly Isanyň direlendigine
şaýatlyk etsin».(Resuller işleri 1:16,21-22).
Eger Mukaddes Kitapa seretsek Yudasyň ornuna saýlanýan resul adaglara bir
näçe talap bar.Ol Ýahýa paýgember adamlary derýada toba etdirenden
başlab,Isa Masih yzyňa eýeren bolmagy we Isa Mesihyň ölip direleniniň
şaýaty bolan adam bolmagy gerekdi.
Bunuň ýaly adamlar naçe bolan diyip oýlaýaňyz?Elbettde Onuň yzyndan
eýriýjiler kop bolan.Ýone Hudaý olaryň arasyndan diňe Mattiýny saýlady.Isa
Mesihyň resuli bolmak oraň sylagly we jogapkärli iş.Bunuň ýaly işe Hudaý
jogapkärsiz we jogapkärligi duýmaýan adamy goýmaýany anyk.Diýmek
Mattiý,Ýahýanyň Isa Mesih hakynda aýdanlaryny eşidip ynanan.Isa Mesiha
dinman eýeren we onuň ölimi we direlenini öz gözi bilen gorüp Isa Mesihe
tuýs ýürekden ynanan kiçigöwünli adam bolan bolmagy gerek.
Hudaý bu resuli şeýle saýlady:” Onsoň bu ikisi üçin bije atdylar. Mattiniň
bijesi çykdy. Şeýlelikde, Mattiý on bir resula goşuldy.” (Resul 1:26). Eziz
dinleýji Mukaddes Kitapdaky shahslar haýaty bilen gyzyklansanyz biziň
saýtymyz size ýardam berýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top