MP3

Salam. Sühbetlerimiziň birinde Hudaýyň Mukaddesligi hakynda
gepleşiptik.Hudaýyň Mukaddesligini,Onuň nahilli merhemetli ekenini bilen we
düýan ymanly Onuň onünde diz düşip durmaga laýýk däldigini düýar.Oňa laýyk
bolmagy isleýar. Hudaý bolsa: «Mukaddes boluňlar,çunki Men mukaddesdirin”,-
diyip aýdypty.Mukaddeslik biz uçin mümkin däl ýaly duýulsa hem,Hudaýyň
gýüji bilen bunuň alajy bar. Yone mukaddeslik birdanikä gelip
galmaýar.Mukdaddes Kitapda :”Mukaddeslige eýe bolmän hiç kim Rebbimizi
gorüp bilmaýar”-diyip ýazylan.Biz öz güýjimiz bilen mukaddeslige ýetip
bilmýas elbettde.Oňa etmek uçin Hudaýdan kömek soramagymyz gerek.Diňe Ol
biz perzentlerini nadip mukaddes bolmagyny bilýar we kömek edip bilýar.
Her bir ymanly mukaddeslik yzynan kowmagy gerek.Bunuň uçin näme etmek
gerek? Mukaddes Kitap şeýle diydi: «Kalby päkler bagtlydyr, çünki olar
Hudaýy görerler.”Diymek birinji orunda ýüregimizi päklemegimiz gerek
eken.Güna ustune ýalançylyk possununy taşlap alandan soň biz onuň çyndan
hem günali ekenini tiz aňlap almagymyz kyn.Mukaddeslige etmegin birinji
ädimi bu ýüreklerimizi ýalandan,günaden arassalap oňa Hudaýyň hakykatyny
girizmek.Mukaddes bolmak hereketinde Mukaddes Ruhyň ýardamysyz
geçmeýar.Bir gezek Mukaddes Ruh haýatymdaky ýalançylyk gudratyny syndyrdymy
Ol günaniň gudratyny hem syndyryp bilýar.Isa Mesih Hudaý pätyşalygynda
miwe berýanleri şeýle suratlandyrypty:” Gowy topraga düşenler bolsa, sözi
eşidip, ony ýagşy hem päk ýürekde saklaýanlardyr. Olar çydamlylyk bilen
miwe berýändirler.”(Luka 8;15).Diýmek mukaddeslige etişmegiň birinji gadamy
bu akýürek ekeni.Yone Hudaýyň hakykatynyň şöýgisiz haýatymyzyň hiç bir
bölegi dogry bolmaýar.Mukaddes Kitap bize tiz-tiz günaniň ýalançy ekenini
aýdýar.Her bir adam eden günalerini hyýal bilen ekranda suratlandyrsa hemme
günaleri birme-bir teswirde janlanýar,yone ynsanňy güna başlan ýalançy
hereket gorunmaýar.Çunki duşmanyň ýalanlary aňymyza pyşyrdap girip
gelýar.Ol ýagtylykda däl,garankylykda ýöreýar.Şonuň uçin hem biz höşgär
durup,aňymyza gelýan her bir pikiri Mesihe boýsundyryşymyz gerek.
Eger ýalançynyň sesini gowy bilip alsak,ol “seniň günaň eýle ýaman däl”-
diyen ýalaňy tanap alýas.Emma güna hem,özüni şeýle köp sebäpler bilen orap
taşlaýar,eger seresaply bolmasak oňa ynanyp aldanyp galmagymyz oran hem
aňsat bolýar.Ýalan hakykatny özgertip,bozup görkezýar.Ol özüni kabul
etmegimiz uçin her hilli sebäpleri toslap tapýar.Toba etmek pikriniň ornuna
hätirjamlik bilen bizi gowşaştyrmaga synanyşýar:”Hudaý düşunýar.Bu işim
uçin meni hiç haçan höküm edmeýar”.Ine şol pikrler bilen bizi aldaýar.Emma
Hudaýa şükur,biziň günalerimiz gizlin galmaýar.Ol özünuň mukaddes hakykaty
bilen günalerimizi ýaşyran ýerden tapyp alýar.Mukaddes Kitap bize şeýle
diydi;” Şypa tapar ýaly, günäleriňizi biri-biriňiziň ýanynda boýun alyp,
biri-biriňiz üçin doga-dileg ediň….”(Ýakup5:16).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top