4:15

Sagalan aýal

MP3

“Ayal eden işiniň mundan aňry gizlin galmajakdygyny bilenson,titräp
gelip,Isanyň aýagyna ýykyldy. Ahli halkyn oňuňde ozuniň näme uçin Isa elini
degirendigini,şobada hem şypa tapandygyny gürruň berdi.”(Luka 8:47)

Salam, bugun Luka 8 babynda dile alynan “sagalan aýal”hakynda söhbetleşmagi
makul gördik.Bu aýal hakynda doly maglumat berilman. Ol şeýle kop ýylardan
bäri dert çeken aýaldy.Bu aýalyň derdini düşunýanlar aramyzda kop
tapylýar. Bugungi gunde derdlerine şypa agtaryp tebipler,doktorlaryň
gapysyna baryp haly gaçanlar köplep tapylýar.Doktordan şypa tapyb
bilmanlar ziýaratçylyga barýarlar.Ol ýerden şypa tapmaga umut edýarlar.
Bu aýal hem şonuň ýalylardan biridi.Mukaddes Kitap ol hakynda şeýle
diydi:”Isa ol ýere gidip barýarka ,mähelle Ony her ýanydan gysyp-gowrup
barýady.Mähelläniň içinde on ikki ýyldan bäri gan akma kesselli bir aýal
hem bardy.Ol hiç zatdan haýyr tapmandy.”.Ol oraň hem haldan
gaçan,tebiblerden hem dürli dermanlardan hem umytyny gaçyran bir biçäre
aýaldy. Aýal Isa Mesih hakynda eşiden we Isa onuň derdine şypa berip
bilýanyna ynanýardy. Ol Isanyň gudratly Hudaý ibermagi wada eden Mesih
ekenine ynanýady.Onuň ynançy başkalardan düýbinden tapawutlanýady.Luka 4
bap 40 aýatynda Isa mätaj bolonlar hakynda şeýle ýazylan:””Gün
batanda,adamlar her dürli kesellileri Isanyň ýanyna getirdiler.Isa hem
olaryň her biriniň üstine elini goýup şypa berdi.”Köpçilik hassalar Isadan
olara elini degirmegi haýyş edýadylar. Bu aýal başgaça öýlýardy.Eger onuň
geýiminiň bir çetine degip alsam ýeter sagalyp gidýan diyip
ýnanan.Mukaddes Kitap şol öý bilen näme edenini aýdýar:Ol Isanyň arka
tarapyndan baryp,Onuň donunyň sýyna elini degirdi welin,şobada gan akmasy
kesildi.”

Aýal Isanyň donyna sýyna elini degiren bolsa-da,Isa Mesih özünden bir
güýç çykanyny düýdy.Soň töweräkdakilerden “Maňa kim elini degirdi?”-diyip
sorady. Iň gyzygy butin mähelle ony gysyp dürän bolsa-da hemmesi :” Men el
degizmedim” diyip aýtdylar.Uns beren bolsaňyz aýal Isanyň bedenine el
degireni yok,geýimine azajyk degip goýdy. Emma şonuň ýaly bolsada Isa :”
Kim maňa el degirdi?”-diydi.
Aýal eden işiniň mundan aňry gizlin galmajakdygyny bilenson,titräp gelip
Isanyň aýagyna ýykyldy. We näme edenini geplep berdi.Ol şeýle bir güýçli
imana eýe bolup dütup hem Isanyň onune titräp geldi.Gyzyk hatta Isa iman
getirenler Onuň onünde titräp dürsalar imansyzlar nahilli ýagdaýda bolýan
ekenler?
Nämuçin Isa Mesih onuň mähelle onune çykmagyna garaşdy? Ol ozüne kim
degenini bilmesmidi? Bilýady elbettde.Yone aýalyň açyk şat bolmagyny,onuň
gizlin däl açyk şypa tapanyny we bu şypa butinleý oniki bolmagyny islepti.
Şonuň uçin hem Isa Mesih oňa :»Eý näçar imanyň saňa şypa berdi.Arkaýyn
gidber”diydi” Biz hem Isanyň onune iman bilen baryp,şadýanlyk bilen şypa
tapyb gaýtaýlyň.Eger bu hakda köprak bilmagi halasaňyz biziň saýtymyzdan
maglumat almagyňyz mumkin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top