MP3

Salam gadrly doganlar bu ad köpçilige gowy tanyş.Kä birler bu adamyň
şahsynda özüni gorse giň däl. Beýle diýanimyň sebäbi Petrus hem özümuz ýaly
sada adam bolan.Mukaddes Kitabdan ol hakynda ökap onuň harakteri nahilli
bolonyny çak etmegimiz mumkin.Petrus Isanyň ilk şagirdlerinden biridi. Isa
Masih oňy nahilli çagyrandy.Geliň şol ýerine nazar salýas: “Isa Jelile
kölüniň kenaryndan geçip barýakä,köle tor taşlap düran Simon bilen onuň
dogany Andrysy gördi.Olar balykçydylar.Isa olara “Meniň yzyma düşüň Men
sizi ynsan tütýan balykçylar edeýin”-diydi.”Olar hem şol wagtyň özünde
torlaryny taşlap,Onuň yzyna düşdiler.”Petrus balykçydy.Ol Pawlus ýaly
ilimli bolmasa hem Isa Mesih uçin köp we ýürekden hyzmat eden.

Bir tanyşym maňa bir wagtlar Mukaddes Kitab boüýunça ökde adamlar Petrusyň
ruhyý haýatyny şkalalar boýunça suratlandyran ýagdaýi gorkezendi.Onuň
haýaty hemişe hem şkala boýunça ýokarynda bolmän.Ol Isa Mesih bilen bille
bolonda hemişe ryhubelent, imany berk bolon.Çunki oňy goldap durýan Isa
ýanyndady.Sonundan Isa Mesihi sorag etmek uçin Ýokary ruhanylar öýine alyp
baranda öňünden aýdylyşy ýaly Halypasyndan uç gezek dändi.Onuň bunuň ýaly
ýagdaýiny düşünýan.Ol şonda , şonça wagt Isa bilen bille bolany,Ondan
öwrenenleri,Onuň gudraty hakynda unutyb goýan bolsa gerek. Isany ele
almaslaryndan oň ol Isä:”Men Sen uçin ölümede taýyn”-diyip aydypty.Bu
geplerden ony duýgylara berilýan päk niýetli adam ekenini bilmagimiz
mumkin.

Ol mähriban we wepaly insan hem bolan.Ol Kesariede Isanyň “Mesih ,Diri
Hudaýyň ogly ekenini” ykrar eden.Şonuň ýaly bolsa –da Isadan dändi.Isa onuň
bu etmişini önünden bilib onünden ony bagyşlän diyip öýlaýan.Çunki Isa
Masih dirilenden soň Petrusy Özünuň sürileriny bakýan “çopan” diyip onuň
takdyryny belledi. Petrus Isadan dänani dänäni bilen ruhy peselen bolsa-
da,Mesih onuň ruhyny göterdi. Ol Masihyň dirileniniň şaýaty bolup ene ruhda
we imanda berkleşdi.Ýadyňyzdamy oňa Mesih diriliptir diyip habar bereninde
onuň özi buny öz gözi bilen görmek uçin guburyna garap ylgap gitdi.
Mukaddes Kitabda ýazylany boýunça Masih Petrusy aýratin gowy goren diýmek
mumkin. Onuň Petrusa mähri belend bolän.Isa Mesih dirilenden soň balyk
tütup ötüran Petrusa, Foma we başka şagirdlerine görünan.

Petrus başka resuller we şagirdler bilen bille Mukaddes Ruha dolondan soň
gudrat we merdanlyk bilen hyzmat etdi. Petrusyň wagyzyndan soň bir günde
uç myň adam iman getirdi. Ol özündaki gýüçli iman sebäpli keramatlar hem
eden. Bir guni ol Ýohanna bilen gözel diýan ybadathanasynyň derwezesi
ýanynda çolak bir gedaýny bejerdiler.Ony hem Masih sebäpli zyndana
zyňdylar. Onuň ryhy käwagt pes käwagtlar ýokary bolan bolsa hem hiç wagt
Masiha hyzmat etmagi togtatyb goýmän.ISA Mesih asmana göterilmesden oň
“Imanyň sebäpli azap çekýaň”-diyip önünden aýdandy. Ol tä garrançe Hudaýa
iman bilen hyzmat etdi.Takmynan ony Rim Imperatory Neron öldürten.
Ölüminden uç ýyl oň on ikkinji hatyny ýazan.Ol ölümden gaçmän.Isa Mesih
uçin haçda öldürilmagi şan diyip bilen.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top