4:09

Eli şel Adam

MP3

“Ol hem elini uzatdy welin, eli doly sagaldy” Mark 3 5

Salam. Ynsan bir name ýetişmek uçin mydama özi tarapyndan hereket
etmeli.Bu kada ruhyý dünýamizede degişli. Hudaýy bilen bille bolmagy
isleýan kişi Hudaýy tarapyna ädim ätmäň düryp ol bilen ýakyn bölüp
bilmýar. Hudaýyň gudratyňy,oňuň kömeginä garaşan adam ol tarapa elini elini
üzatmagy we Hudaýy onuň uçin tyaýýarlap goýaň zady almagy gerek bolýar.
Isa Mesih hizmat edýan günleriniň birinde bir eli şel adam bar eken.Geliň
onuň nahilli adam bolonyny seredýas. “ Başka bir gun Isa ene sinagoga
gitdi. Ol erde eli şel açan bir adam bardy. Käbir adamlar Isany aýyplajak
bolup, Şabat güni bu adama şypa berermika diyip Oňy aňtäýardylar.Isa eli şel
açan adama “Yerinden dur-da orta çik”-diydi. Onson olardan “Kanyn boýnça
Şabat güni ýagşylyk etmek dogrumy ýa-da ýamanlyk?

Biriniň janyny halas etmek dogrumy ýa-da öldirmek?” -diyip sorady. Olordan
ses çikmady.Isa toweregindekilere gahar bilen bakyp,olaryň doňýürekdigine
gynangy. Ýaňky adama: ”Eliňi uzat” -diydi Ol hem elini uzatdy welin,eli doly
sagaldy.(Mark 3:5)
Mukaddes Kitabda Isa Mesihden şipa täpan kop keselleri bilýas.Oloryň gözi
kör, pis keseli, şel,güçli hassa, lal,ker adamlar bolan.Oloryň hemmesinde
sagalyş ,şipa tapmak islegi we hereketi bolanyňy görýas. Köpisi “Meni
şipala” -diyib Isa Mesihyň yzyndan ýoren.Onuň oňüne baran.Ýone bu eli şel
açan adam Isanyň oňüne haýyşt bilen gelenini görmýas. Buňa onuň
ýürekliligi etmedik görünýar.Näme bolonda –da ol sinagogadady.

Sinagoga gelmegi ol adat eden görinýar,çunki ol erdaki ferziýler we
ruhanýylar bu adamy gowy tänýardilar. Eger bir erimiz hassa bolsa
Hudaýydan şipä dilýars.Bu adam hem bizden hiç hili parky yokdy.Ol hem eline
şipa söramak uçin ybadathana geleni anyk. Ol her gezek ybadathanaä Hudaýdaä
dileg etmek uçin gelýady. Onuň göwnündakini bilen Mesih oňa “Ortä çik “-
diydi.Bu Isa Mesihnyň birinçi teklipidy.Onuň bu teklipi”Elinňy
şipalamagyma ynansaň Meniň oňüme gel “-diýan manyny aňlatdy. Eli şel açan
adam näme etdy? Ol Isanyň tekipini kabul edip örtä çikdy.Şonaň soň bolsa
eli şel açan adama “Eliňy üzat”-dýidi.Bu oraň gülkinç görünýar. Eli şel
açan adam elini hereketlendiryp bilmese,ol nahilli elini uzatmalydy.?

Bu öýlanman aydylan buýrukka meňsýar.Ýone Isa Mesih bu bilen eli şel açan
adamyň Mesihe näçä ýnaňýaňyňy görmekçidi. Kä wagt biz hem haýatda elimizden
gelmýan işere düşüşýas. Şonda öz mumkinçiligimize dal Hudaýyň gudratyna
gözleb hereket etmägimiz gerek. Eli şel açan adam hem tä şonüň ýaly saýlaw
oňuňde dürýady. Özüniň eli şeldigine gözleb :”Bu mümkin dal”-diýarmi ýa-
da Isa Mesihe bölan ynamyna onuň gudratyna gözleb elini üzatmaga hereket
edýarmi? Eli şel açan adam ozüne dal Isa Mesihnyň gudratyna egtybar etib
elini uzatmaga karar etdi hereket etdi. Şü magt geň-taňlyk bolup onüň
eli şipa tapdy.Bu biz uçin iň ulakan mysal. Her gezek Hudaýy öňunize
mumkinçiligi yok yaly görünýan bir işi göýan wagty ozünize dal Hudýä
gözleň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top