4:09

Baý ýigit

MP3

“Isa ýaňy ýola düşen mahaly bir adam ylgap geldi-de, önünde dyz
çöküp ?Ondan “Eý ýagşy Mugallym ! Men baky ýaşaýyşy miras almak uçin näme
etmägim gerek?”-diyip sorady. Isa Oňa :”Näme uçin Maňa ýagşy diýýarsiň?Ýeke-
täk Hudaýdan başga hiç kim ýagşy däldir.Sen Onuň “Adam öldürme,zyna
etme,ogrulyk etme,ýalan şaýatlyk etme.hiç kimiň hakyny iýme,ata-eneňe
hormat goý”diýen tabşyryklaryny bilýansin ahyryn”-diýip jogap berdi.Ýaňky
adam Oňa,”Men ýaşlygymdan bäri bularyň baryny berjaý edip gelýarin”-
diýdi.Isa oňa söýguden doly mähir bilen seredip:”Seniň ýekeje kemiň bar.Çit-
de,nämäň bar bolsa satyp,garyplara paýla,şonda gökde hazynaň bolar.Onson
gel-de Meniň yzyma düş”diydi.Ýaş ýigit bu sözi eşidip,tukat bolup
gitdi,sebäbi önuň mal-mulki köpdi”(Mark 10:17-22)

Salam hekaýanyň başy oran gowy başlanýady. Yone soňy biz garaşanymyz ýaly
bolmady.Baý ýigitiň baýlygy köpdi.Ol baky ýaşaýýşy gazanmagy maksat eden
bolsa hem bu maksat ýolunda baýlygyndan göwnüni uzüp gidip bilmedi.Ol
baýlygyny gurban etmagi halamady.” Puluň näçe köp bolsa ondan dänme şonça
kyn bolýar”-diýip dogry aýdýan ekenler.Biz haýatda näme köpäk umtylsak näme
öwrenip galan bolsak maksatymyz ýolunda şol zatlarymyzdan dänmek kyn
bolýar.Haýat hakynda oýlaýan ekenik käwagt haýatyň nähaklygyna emin
bolýaňyz.Käbirler bir zada oraň kynçylyk bilen,güýçli zahmet we maňlaý deri
bilen etişen bir wagtda başkalar tä şol zada aňsatlyk bilen etişýar.Yone
her bir hereketniň hem öz tölegi bar.

Kynçylyk bilen käbir zatlardan geçip etişen maksat Hudaýa ýakymly
bolýar.Onuň sylagy bar. Göz onuňe getiriň Ikki kişi onuňe bir maksatny
goýldy.Biri baryp ýatan çilimkeş we arakhor.Ikkinçisi ýaşlygyndan içmani
hem çekmani hem gowy gormýan,yone käbirwagtlar güýmenje içip çekýan
adam.Her ikkisi Hudaý uçin inha şol zererli adatlerini taşlajak boldular.
Birinçi kişi bu ikki zeleli adatyndan boýun gaçyrmagy uçin oran kop azap
çekdi. Gýüçli isleg, howsala düşdi.Näçe gezek ozüni çekýanlar we içýanlaryň
toparlaryndan alyp gaçmaga hereket etdi.Ukusyz gijeleri geçirdi.Oran
kynçylyk we azaplar bilen öz maksatyna etdi. Ikkinçi kişi bolsa bu adatyny
aňsat taşlap bildi.Çunki buňa öwrenip galanokdy.

Şeýdip olaryň kaýsy biri hakyký gurbanlyk etdi? Hudaýi razy etmek uçin
haýsy biri koprak toleg töwledi?Elbettde birinçi kişi.Bu gurbanlygyň sylady
ulakan bolýar.Emma ýokaryda aýdaň baý iýgit baky haýatä etmek uçin özi
öwrenip,daýanyp galan baýlygyndan boýun gaçyrmagy islemedi.Eger şonuň ýaly
edip bilendedi, maddý baýlykdan hem gymmat bolan asmandaky baýlyga eýe
bolordy.Biz hem haýatda tiz-tiz ine şo ýaş baý iýgitiň hatalaryny
gaýtalýas.Bizden oň geçen dindar kişileriň hatalaryny gaýtalamaslyk uçin
bizin saýtymyza girip olar hakynda köpräk maglumatlara eýe boluň.Haýatda
başyňyzdan geçirän hatalaryňyzy biz bilen paýlaşmakçy bolsaňyz biziň
elektron menzilimize hat ýollaň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top