4:59

Azat Gullar

MP3

Salam. Häzirki zamanda ýaşaýan zamandaş uçin gadym tariha syýahat etmek,
şol zamandaky ynsanlaryň haýaty,dep-dessurleri,bir-birine bolan
aragatnaşyklary we meselelerini bilkmek gyzykly duýulýar. Biz öz zmanamyzy
nahilli täsinliklersiz geçriýan bolsak,gadymky ata-babalarymyz ýa-da
ynsanlar hem öz zamanasyny adyý kabul edenler. Emma indi şol wakalar biz
uçin erteki ýaly duýulýar. Ynsan ýaradylandan başlap özüne oňaýlyklar
döretib almak uçin käbirlarini pul töläp,başkalary güýç bilen öz öýlerinde
işlatmaga ýetişen. Kä wagt öz maşgalasyny bakmaga gurply däl kişiler
ýňyz özi bir baýyň öýünde gullyk eden,käbirler bolsa butin maşgalasy bilen
diri galmak uçin gullyga razy bolonlar. Taryhdan oraň kop gullara baylar,
nähak aragatnaşykda bolonlaryny oraň gowy bilýaňyz.

Ynha şeýle nähaklyklar bolmaslygy uçin Hudaý Öz halkyna gullar we
hyzmatkärlara degişli käbir kanynlary beren. Mukaddes Kitabda Hudaýyň
gullar hakyndaky kanynlary şeýle:”Eger öz ýewreý,ýagny ysraýyl
doganlaryňyzdan gul ýa-da gyrnak size satylsa,olar size alty ýyllap hyzmat
eder.Ýedinji ýyl siz ony azatlyga goýbermelisiňiz.Çuluňyzy azatlyga
goýbereniňizde,siz ony eli boş goýbermeli
dälsiňiz.Sürüleriňizden,harmanyňyzdan we şerabyňyzdan oňa jomartlyk bilen
beriň,şeýle hem Hudaýyňyz Rebbiň bereket eçilip,size beren zadlarynyzdan
oňa sowgatlar beriň.Müsürde özüňiziň hem gul bolaňdygyňyzy we Hudaýyňyz
Rebbiň sizi ol ýerden azat edendigini ýadyňyza salyň.Şol sebäpli bu gün men
size bu büýrugy berýändiriň.(Kanun taglymatlary 15:12).Hudaýy Öz Mukaddes
Kitabynda gullar we garyplara degişli merhemetli we rehim-şepagatly
bolmak gerekdigini düşündirýar.

Çunki Ysrayl halkynyň özi hem Hudaý olary Müsurden alyp çykyp gidinçenli
müsürliklere guldy.Olaryň özleri hem agyr zähmet we taýak astynda
müsürliklere hyzmat edenler.Şony hasaba alan ýagdaýda Hudaý öz halkyny öz
başyndan geçirenleri ýatdan çykarmasdan el astyndakylara şepagatly bolmaga
çagyran. Olar we gullar arasynda adalat bolmagy uçin gullar we
hyzmatkarlar hakynda kanunlar bellan. Hudaýy gullar hakyndaky kanunyny
dowam ettirip şeýle diydi:”Emma gul “Men azatlyga çykjak däl,sebäbi men
seni we hojalygyňy söýýariň … diýse,bir temen alyp,onuň gulagyny gapa
diräp deşiň.Soňra ol siziň hemişelik guluňyz bolar.Gyrnagyňyzy hem şeýle
ediň”(Kanun taglymatlary 15:16,17)Hudaýy hiç bir ynsan arasynda ol gül we
hojaýyn, ýa-da gönüşular arasyndaky aragatnaşyklar bolsun hiç birine
adalatsyz bolmaslyk gerekdigini öwretýar.

Güllara hem öz hojaýynlaryna nahilli aragatnaşykda bolmagy gerekdigini
düýdyrýar.Güllara Hudaý şeýle diydi:” Hudaýyň gullary dek ýaşaň.Hemmelere
hormat goýuň,imanly doganlaryňyzy söýüň,Hudaýdan gorkuň,patyşany sylaň. Eý
hyzmatkärler,diňe bir mähirli hem ýmşak hojaýynlaryňyza däl-de,eýsem,ýowuz
hojaýnlaryňyza-da hormat goýup,tabyn boluň.”(1 Petrus 2:17-18)Hudaýlykly
hizmatkär tä şonuň ýaly tabyn we týus ýürekden eden zähmetleri sebäpli
Hudaýyň adyňy şohratlandyrýardy. Hudaýy olara öz ýagdaýyndan nalamany,
özüne ýüklenen wezipelerini týüs ýürekden etmäkligi buýraýar.Bu bolsa oraň
ulakan gurbanlyk we berdaşlygy talap edýar.Gadymda Hudaýa ynanan
hyzmatkärler we güllar ine şeýle güýçli ynsanlar bolanlar. Ezizler Hudaýyň
Mukaddes Kitabynda ýazylan dürli taýpadaky ynsanlar hakynda bilmagi
isleseňiz biziň saýtymyza giriň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top