MP3

“Şeýtan onikileriň biri bolan Ýdas Iskariodyň kalbyna girdi” (Luka 22:3)
Salam/Ýdas on ikki şagirdleriniň biridi. Kä birler gije-gündiz Isa Mesih
bilen bille ýorab Onuň gudratly taglymaty,täsinliklerini göran. Ol bilen
bille bir saçakdan çorek iýen adam nädip öz mugalymyna hyýanat edip bilýar
diyp oýlamagy mumkin.Bu soraga jogap tapmak uçin Ýdasyň kalbyna nazar
täşlamak gerek bolýar. Köp kinolarda kä bir adamlar şeýtana janyny satanýny
we şonyň öwezine kä bir gudrat we ajaýyb işlere ukuply bolony hakynda
görkezilýar. Şeýtana janyny satyş ýa-da şeýtanä ýüregine girib almaga
rugsat bermäk nahilli elhenç bolsa gerek.Ýregimizni Mukaddes Ruh gurşab
alany hakynda bilýaňyz.Bu oraň ajaýyp ýakymly aňlar bolýar. Bu pursaty
hiç zada çalyşyb bolmaýar.

Emma şeýtaňy ýüregine girizmek bu oraň elhenç.Hoş nämuçin şeýtan dos-dogry
Ýdasy tänlady? Buňa änçe sebäplar bardy. Bu sebäpleri görup çikmakdan oň
Mukaddes Kitaba gözlesek :”Ine Pesah diyilip atlandyrylýan Petir baýramy
ýakynlaşdy.Ýolbaşçy ruhanylar bilen Töwrät mugalymlary Isany öldürmegiň
ýoluny agtarýardylar.,emma hakdan görkýardylar.Şeýtan Onikilerdiň biri
bilan Ýahyda Iskariodyň kalbyna girdi. Ýdas ýolbaşçy ruhanýlar bilen
serkerdeleriň ýanyna baryp,Isany nädip olaryň eline salyp berjekdigi barada
maslahatlaşdy.Olar hem begenişip,oňa pul bermäge razy boldular.Ýdas olar
bilen ylalaşdy we halk ýok wagty Isany olara tabşyrmak uçin amatly pursat
peýlap gezdi.”(Luka 22:1-6).

Ýdasyň başka şagirdlerinden tapawudy ol şonça wagt Isa Mesih bilen bille
ýoran bolsa hem ýçregini çindan hem Isa bermändy. Ol şonça Isanyň artyndan
ýryady. Başka şagirdleritiz-tiz hata eden bolsalar hem ýürekleri çyndan hem
Isa Mesihnikydy. Olar çyn ýürekden ynanyb Isa Mesihyň artyndan eýerib
barýadylar.Oloryň Isa eýermäginiň sebäpi we maksady bardy. Kä wagtlar
ymansyzlyk eden bolsalar hem,ýürekleriniň eýesi bar bolony uçin şeýtan
olory yoldan azdyryp bilmän. Ýdas bilen başka şagirdleriň tapawudy hem
şondady. Bu zat biz uçin hem sapak bolmagy mumkin.Eger kalbymyzy butinleý
Isa bermesek şeýtan biz arkaly aňsat işlaýar.

Kä wagtlar ymanda gowşaklyk etsak hem ýüreginiz butinleý Hudaýa bagly
bolsa Ony daýanan dagymhem göraýar.
Şeýtan öz işini berjaý etmäk uçin ymanlylaryn guşak erlerini tapyb,şo
arkaly hüjüm edýar ýa-da şo arkaly işlämaga hereket edýar.Ýdasyň iň güşak
eri bu pulny gowy görişydy.Aslynda pul meselesi birinji gezek göteriläni
yok Ýdasyň Isa hiýanat etmäginiň birinji sebäpi Oňa ýüregini
täpşyrmänydy.Oňa çin göwnünden ýnanmäny çin ýçrekden eýrmänidy..Gadrdanlar
sonky söhbetlerimizi diňleseňiz Ýdas bilen şeýtan ikkisi nahilli plan
düzenini bilib alýaňyz.Başkalaryň haýatyndan sapak alyb özünuze gerekli
hulasa çikaryb alyşyňyzda biziň saytymyz höwes bilen size kömek edýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top