MP3

Salam gadrdan doganlar. Her bir ynsan haýaty bir we başkalara meňsemýan
ýagdaýyda geçýar. Her bir kişi haýatynda bolýan wakalar düşünjesi bilen
Hudaýyi özünçe düşünýar.Kimdir Hudaýya gaty ýnanyar,her hil ýagdaýyda hem
“Hudaýyň eradasy-da”-diyýar. Başkasy bolsa haýatyndaky kynçylyklarda
Hudaýyi aýplaýar. Isa Mesih özünuň erdaky gyska haýaty dowamynda dürli
hil keselliklerden azap çekýan miňleb kişileri şypalady. Isa Mesih göge
goterilanson onüň ady bilen şagirdleri gudrat görkezib başladylar. Bu
täsinlikler oloryň gudraty dal Hudaýyň gudraty bilen bolýardy.Şagirdler
bolsa Hudaýyň gudraty özlerinde amal etmägina öz ynançlary bilen yol goýüb
berenler.

Şönüň ýaly şagirdlerden biri Retrusdy.Eger ýadynyzda bolsa Petrus Isa
Mesihny tussaga alyb beýik ruhanýlaryň howlisinde azap berýan wagty oňy
tänamaýan diyp uç gezek öz Rebbinden tänändy.Isa Mesih buny oňüňden
aýdypty:”Rebbimiz Isa ene aýtdy:- Simon,Simon! Şeýtan sizi bugdaý ýaly
sowurmak uçin diledi.Emma men imanyň kemelmesin diýip seniň uçin dileg
etdim.Sen hem bir wagt öwürülip geleninde doganlaryňny kuwwatlandyr”-
diydi. Eden hatasyna ikrar bolup toba eden Petrusyň ýymany gýüçlendi Mesih
uçin ýürekden hyzmat etmage başlady. Ol Isa Mesih hakyndaky hoş habarny
Ýahudiya,Jalilla we Samariya ýrdlary boüýlap ýaýratdy. Ol Lud deýan
şaherçesine gelldi.Bu erdaki ymanlylar bilen düşüşanda Eneý atly bir şel
adamy gordi. Bu adam 8 ýyldan bari düşekde ysmaz bolup ýatyrdy. we Isa
Mesih hakynda eşitan eken.

Petrus ony görib dedi-Eneý Isa Mesih saňa şipa berýar. Ýeriňden tur-
da,ýorgan-düşegiňi ýygna”-diydi.Eneý çindan hem Isa Mesih hakynda
eşitipti.Ol Isa Mesih göge göterilenini oňuň işlerini şagirdleri dowam
ettirýanyny hem eşitipti. Oňuň Isa Mesiha nahilli derejede ynanýanyny
bilmýas,ýone Mukaddes Kitab ony ymanlylar arasynda bolonyny aýdýar.
Petrusyň geplerinden soň badyna ýerinden turdy.Lidada we Şaron düzlüginde
ýaşaýanlaryň hemmesi Eneýi gorup Rebbä iman getirdiler.”(Resullaryň işleri
9:32-33)

Eneý özüniň ymany sebapli şo erde Şaron düzlüginde ýaşajilar ymanlary
ösmagine Isa Mesihiň ady şohratlandyrylmagyna sebäp boldy. Eneýyň ýagdaýyny
özümuze nahilli amala aşyrmagymyz mumkin? Ol fizik taýdan şeldi aramyzda
ruhýy şeller azmy? Ol fizik taýdan ş ejiz bolonson Isa Mesihyň yolundan
yorab bilmän.Biz bolsa fiziki daýaw bolsakda ruhýy taýdan Isa Mesih
ýoluňdan ýoräb bilmýas. Ruhýy şel bolonymyzy hättä özümiz hem düýmyas.
Eger Isa Mesih ady bilen ruhyý şelligimiz şipa tapsa haýatymyzda Hudaýy
nahilli ajaýyb işleri etmagi mumkindigini hatta göz oňuňize getirib
bilmýars.Ezizler bu adamlar haýaty hakynda diňlýan ekensynyz öz haýatyňyza
nazar salyň we oloryň eden ýalňyşlaryny gaýtalamaň. Olorýň hatalaryndan
sapak alyň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top