MP3

Salam. Dmitriý-bu ad Resullaryň kitabynda Pawlusyň ady bilen bille gelýar.Ol
nahilli adamdy? Resullaryň kitabynda esasan resullar dünýa boýunça eden
gowy işleri hakynda ýazylan. Pawlus özüniň saýahatlaryňyň biriňde Efes
şaherine gelýar: “Hudaýy Pawlusyň eli bilen görlup-eşidilmedik gudratlary
görkezdi. Pawlusa degen elýaglykdyr guşaklary alyp,hassalaryň üstüne
ýaapanlarýnda,olar dertlerine şypa tapýardylar,olardan arwah-jynlar
çykýardy. Iman edenleriň köpüsi gelib eden etmişlerini açyk boýun
aldylar”(Resul.işi 19:11-12,18) Pawlus Efes şaherinde bir ulakan garşylyga
düç gelýar.Pawlus Hudaýy yolunda naçe netijeli hyzmat edýan bolsa oňa
garşy bolonlaryň sany hem şoňça kopalýardy.

Mukaddes Kitab bu barada şeýle diydi:”Şol wagt “Isanyň Yoly”atly topar
dogrusynda uly galmagal turdy.Demetreý atly bir zergär bardy.Ol kümüşden
Artemiş buthanasynyň şekillerini ýasamak bilen ussalara kop girdeji
getirendi.Demetreý ussalary we şunuň ýaly iş bilen meşdullanýanlary
üýşürip,şeýle diýdi:”Adamlar Biziň şu hünär arkaly oňat gazanç
edýändigimizi özüniz bilýarsiňiz.Emma Pawlusyň :”Ynsan eli bilen ýasalan
hudaýlar asla hudaý daldir”-diyip diňe Efesde däl,eýsem bütin Aziýa
welaýatynda köp adamlary ynandyryp azdyrandygyny-da görüp eşdýäňsynyz.
Biziň bu seňedimize halkyň arasynda abraýdan düşmek howpy abanýar.Diňe bu
howp däl,eýsem beýik zenan hudaýyi Artemisiň buthanasynyň-da hiç zat
saýylyp butin Aziýa welaýatynyň we dünýäniň sežde edýaň hudaýynyň şöhraty
puja çykmagy ähmal.”(Resul.19:23-28)

Demetrýi aslynda Efes şeherinden bolup,eli gul zerger ussady.Ol şö işi
arkasyndan köp pul tapýardy,baý adamlar öz heýkellerini döretmek uçin ony
tiz-tiz ýanlaryna çagyryb dürýadylar. Ol öz üşinyň ussasy bolany anyk. Iň
ýamany ol Hudaýyň işiňe garşy çikýandygydy. Eger Mesihýylaryň haýatyna
seretseňiz nirede ösmek bolsa şol erde şeytan hem bolýar.Adamlaryň Pawlus
aýdan täze bir adama ynanmagy olory howpsala salyp goydy. Çunki Pawel
adamlä ynsan eli bilen ýaradylan butlara däl hakyky we diri Hudaýä
ynanmaga çagyrýady. Bu bolsa Demetriý ýaly ökde zergerleri höwpsala salyb
goüdy.Ol çeper ussa şönüň ýaly gowy oratar hem eken.Ol adamlary öz pikine
ynandyryp bildi.

Ol Pawlusa garşy çikib öz işini we tapýan pulyny saklab galmagy öýlýardy.
Bu gün hem armyzda kä bir ýmanlylar öz durýan orny we peýdasyny öýlýarlar.
Hudaýyň işine ähmiýet bermiýarlar. Ya-da butinleý bolmasada wagtynça
tögtatyb dürmany makul göreýarlar. Hudaýa garşy çikýanlar ymaňsyzlar däl kä
wagt ymanlylaryň özleri bolýarlar. Hudaýy yolunda hyzmat edýanlar bolsa
yolundan çikýan Demetiýä meňseş kişilerden asla gorkmaslygy gerek Çunki
Hudaýyň özi bu ýagdaýlary dolandyrýär .Dimitryi hem butin halkny Mesihilere
garşy edip göýanson ýahudiylar we başka millet kişileri Pawela garşy bolup
galdylar.Emma Hudaýy her bir meseleniň çözgütini täpýar we sizi bu
kynçylykdan özi bilen bille alyp geçýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top