3:33

Ýusufyň haýaty-02

MP3

Salam eziz doganlar.Ýene siz bilen duşuşup duranymyzdan oran begýanýaris.Ezizler,maşgalanyzda parahatçylyk bolsun diyip bugunki mowzugymyzy dowam edýas.Adamlar arasynda “Eger kimdir birine garaşýan bolsaň wagt oran assadan geçýar”diyen gep bar.

Belki hassahanada ýatan kişi ýada tussagdaky kişiler bu gepiň manysyny ýagşy bilýandirler.Ýone şu insanlar azat bolmak wagtyny anyk bilenlerinden soň olaryň şatlygy bir älem bolýar.Özüniz göz önünize getirip göruň.

Şu ýokarda aýdyp geçen kişi,ýagny siz garaşýan kişi ýanynyza gelende nahilli begenýanyz.Ikki ýyl,ýagny edi ýüz otuz gun biçäre tussagdaky adam uçin assa we bir hilde geçýady.Tussahanada ýaş ýyigit ulaldy.

Onuň gunduzki ýagtylykdan mahrum bolan ýüziniň renki solandy.Sakgal-murty ösüp ýüzuni orap alandy. Howa we ýagtylyk ýetişmaninden oňki görki gidip galandy.Ýusuf,şu tussahanada özi bilen bille bolan sakynyň wadalaryna ynanyp,uzak wagtaçenli azat bolmaga umut baglap ýördi.

Ol umut etmekde dowam edýady,ýone hepteler we aýlar biderek garaşmak bilen geçerdi.Tussagyň göwnini çuňňur gaýgy eýeledi.Bu Hudaýdan gelýan,ýagny hali hiç kim gaçyp gutulup bilmän gaýgy däl,belki ölümi ýatlatýan gaýgydy. Ýüregindäki agyr gaýgysyny ýeňip geçmek uçin Ýusufa bir näçe aýlar gerek boldy.

“Egerde meni öldürseler,Oňa umut edýan”,diyip aýdyp bilmegi uçin hem änçeme wagt gerek boldy.Ýone şoňa seretman Ýusuf:”Seniň eradaň bolsun!”-diyip aýdyp bildi.Ol öz eradasyny Hudaýyň eradasyna butinleý boýun egdirip,özüni-özi Hudaýa gurban etdi.

Ine şonda Hudaý Ýusufy terbiýelemekden togtady.Şol wagtda,Getsamaniýa bagynda uçinji gezek”Ýone Men aýdyşym ýaly däl,belki Seniň aýdyşyň ýaly bolsun”diyen sözler aýdylanda,iň agyr söweş yzda galdy we haçdäky ýüki götermek uçin,günä we ölüm ustinden beýik ýeňişe ýetişmek uçin guýç peýda boldy.

Hudaý Özunuň her bir perzenti uçin aýratyn maksat düzen.Şeýlelikde biziň haýatymyz uçin hem.Hudaý Ýusufy tussagdan azat etmek uçin faraondan peýdalandy.Eziz dogan,Hudaý islese addyý insany hem beýik insanlar hataryna goşup bilýar.

Bir näçe ýyllar oň boluşy ýaly,Ýusuf uçin göýa,bary geçen günlerine menzeş,ýene bir aýratyn gun geldi.Bagtly we hoşal Ýusuf özünuň adatdaky wezipelerini berjaý eder,şu bilen bille dostlarynyň göwnüni götermage hereket edýady.

Eziz doganlar,haýatymyzda duşuşyp durýan meseleleri Ýusuf ýaly sabr-tukat bilen ýeňmage we umutymyzy insanlara dälde,belki Atamyz Hudaýa garatmaga öwrenaýliň.Hudaý bolsa Öz perzentlerini hiç haçan uýatda galdyrmaýar.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top