MP3

Salam. Bu gun bir atanyň haýatyny görüp çikýas. Ol bundan tahmynan 3000 ýil
oň ýaşan hezreti Dawudyň atasydy.Işaý Baýtlahm şaherindendi/Onüň sekkiz
ogly bolüp,hemmesi bir-birinden mert we päk ýygitlerdi.Hudaýy Şamuil
paýgembere Işaýyň öýine baryp,onün ogüllaryndan birini patşä edip bellemgi
aýdanda Şamuil görkub gitdi. Ahrym patşä Şowul bu barada eşitse Şomuilny
öldürmägi şübhesizdi. Bu barada Rebbimize aýdanda Hudaýy oňa :”Ýanyňa bir
göle al-da,”Men Rebbe gurbanlyk bermäge geldim”-diý.Yýşaýy gurbanlyga
çagyr.Meniň uçin oňuň haýsy oglunuň başyna ýag guýmalydygyny soň özüm sana
gorkezerin”.Şamuwel Rebbiň büýrygyni erine etirdi:ol Beýtullahama
geldi.Galanyň ýaşululary sandyraşyp onuň ýanyna geldiler-de
: «Egilikmi?”diydiler

Şamuwel :”Eýgilik.Rebbe gurbanlyk bermek uçin geldim.Iňiňize tämizläň-
de,meniň bilen gurbanlyga baryň” -diýdi. Soňra ol Yýşaýy bilen onuň
ogullaryny tämizläp,mukaddes etdi we olary gurbanlyga çagyrdy. Olar
gelenlerinde ,Şamuwel Eliýaby gördi we ol :”Rebbiň seçib-saýlanynyň Önuň
huzüryna gelendigine şek yok”-diýip pikr etdi.Emma Reb Şamuwele :” Onuň daş
keşbine ýa-da uzun boýüna garama,çünki Men ony ret etdim.Sebäbi Rebbiň
garaýşy adamynky ýaly däldir.Adam daş-keşbine seredýar,emma Reb kalba
seredýar”-diydi. Şonra Yýşaýy Abunadaby çagyryp ,ony Şamuweliň alnyndan
geçirdi.Şamuwel: «Reb muny-da saýlamady.Sonra Ýyşaý Şamuweliň önüňden
Şammaňy geçirdi.Ol :”Reb muny-da saýlamady”-diýdi Yýşaý eddi oglunuň
eddisini-de şeýdip Şamuweliň önünden geçirdi.Şamuwel Yýşaýa: «Reb bularyň
hiç birini-de saýlamady”-diýdi.Soňra ol Yýşaýdan :”Ogullaryň hemmesi
şulamy?” diýip sörady.Yýşaý :” Ýene körpesi hem bar.ol goýun bakyp ýör”-
diyip jogap berdi.Şamuwel Yýşaýa:”Ony getirt,çunki ol bu ýere özi
gelýança,bir dyz epmeris”-diydi. Yýşaý ony getirtdi.Ol
gyzylmeňizdi,görmegeýdi,gözleri owadandy.Reb :”Bu şol, tur,onun başyna ýag
guýup saýla”-diydi.Sonra Şamuwel Dawudyň agalarynyň öňünde ýagly küýzäni
alyp,onuň üstünden ýag guýdy.Şol günden beýlak Rebbiň Ruhy Dawudyň kalbyny
eýeläp başlady. Şamuwel bolsa Rama gitdi.

Şamuwelyň Dawudyň başyna ýag guýub ony şä edip saýlanýanyny görüp Yýşaýa
lal galdy.Ol Dawudup şä bolüşüna garaşanokdy. Sonundan Hudaýyň danalygyna
täsin galdy.Çindan hem Hudaýy fizik taydan guýçli däl-da ruhy guýçli bölüp
Hudaýa kalbyny beren pätşä gerek gerekdiginy aňlady. Yýşay Dawudy mähirli
edip terbie berendi.Dawud Şowuldan gaçib ýoren wagtynda-da ene-atasyny özi
bilen bille alyp yordi.Olory Şowuldan hemaýat etdi.Yýşaýyň haçan we nahilli
öleni ýazylmän.Yone ogly bilen büýsanany we bu dünýaden razy bolüp gideni
anyk

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top