MP3

Salam. Biz Gelip Çikiş kitabynyň 29 babyny ökänymyzda Ýakubnyň daýysy
Lobom oňy nahilli aldanyny göryas. Ýakub daýysyna Rohila uçin etti ýyl
hyzmat edip berdi. Ýone toý guni gijesine onuň ýanyna Lea girdi. Bu
barada ökänymda mende Lea görä erbet pikir dörepti. Belki bunuň yali
pikir sizde hem bölondyr.Eger şonuň yaly bolsa onuň yagdaýyny bu gun
söhbetimizde gorib çikyas. Aslynda Ýakybny aldän Lobon,Leanyň kakasy.Ýone
Lea hem bu aldamaga goşulan. 29 babyň 16-17 ayatyny okusanyz,Leanyň
gözleri göwy görmyanlygy ýazylan.”Labanyň iki gyzy bardy ulusynyň ady
Leýa,kiçisini ady bolsaa Raheldi.Leýanyň gözleri mylaýymdy,Rahel bolsa
syratlydy we owodondy.(Gelip çikiş 29:16-17)

Leanyň gözleri göwy gormýandygy sebäpli häli dürmuşa çykan daldi.
Mesopotamiýa däp-dessurlerine görä kiçi gyzyny ulusyndan oň dürmüşa
çykarmyarlar.Bu gun hem bu ädetleri saklanyb galan. Bizde hem üns eden
bolsaňyz kiçik gyz ulukanyndan öň uzatilmayar. Kanunlara, dep-dessurlere
gul bolon Loban we Lea Ýyakybny aldamana mejbur boldilar.Lea hem dürmüşä
çikib maşgalaly bolasi geleni uçin kakasynyň deyanine razylaşandyr.Belki
Ýyakybny oni ýaşyryn söüýb galandir.Bu barada Mukaddes Kitabda
yazylmandir,yone ol kakasynyň teklipine rza boldy. Lea ärini söüyse hem äri
oňi söüýmesdi ayal dogani Rohily söýardi. Yone Hudaýy oňuň göwnine teselli
berdi. “Reb Leýanyň söýulmeýandigini görüp,oňuň ýatgysyny açdy,Rohilden
bolsa çaga dogmaýardy”.

“Lea göwreli bolup,bir ogul dogurdy.Ol ogluna Ruben diyip at goýdy,çunki ol
:”Reb meniň betbegtlygymny gördi,indi meni adamim halar”diydi. Lea göwreli
bolup ogul dogranson Ýyakybniň oňa mähri belki köpelendir.Ol Ýakybdan ene
perzent gordi.Emma namuçindir Hudaýy Rohilä perzent berenokdi. Buniň
sebäpini Ýakybyň özinden gözlemelidi.
Mukaddes Kitabda “Näme ekseň şony orarsiň”-diyan nakyl bar.Bu öran dögry
we asyrlar dowamynda oz tassygyny täpan nakul. Ýyakub kakasy we agasyny
aldady. Tebigy halda bu aldaw özüniň başyna düşdi.Lea ärini soýyardi,ondan
perzentler goryady we perzentlerine gowy enelik edyardy..Yone ol ayal
dogany Rohilä bahyllyk edyardy.Nämuçin diyseň Ýyakyb Leadan görä Rohilly
köprak söýyardi.Ol uçin dal Rohil uçin 14 ýyl hyzmat edendy.

Şoniň uçin ol ärini doganyndaň gysganyb, ärini özine köprak çekmek uçin
hereket edyady.”Bugdaý oragy döwrinde bir gun Ruben ekin meýdanyna gitdi we
ol erden selmelek köklerini tapdy.Ruben ony ejesi Leýa getirib berdi.Rohil
Leýanyň ýanyna gelip,oňa :” Ogluňyň getiren selmelek köklerinden maňa-da
ber”-diydi.Lea oňa:”Ärimi elimden alanyňy az görüp indi oglumuň getiren
selmelek köklerini-de alsam diýýarmiň?”-diydi. Rahil oňa :” Bolyar,selmelek
köklerini deregine Ýyakyb şu gije seniň bilen ýataýsin”-diydi. Bu sühbet
Leanyň ärini nahilli gysganyany gorkezib beryar. Ol Ýyakyba birinçi bolup
ärä çykany uçin onuň hakky köprak diyip öýlardi. Aslynda Ýyakyb Rohil uçin
14 ýyl zähmet çekaniny kabul edesi gelmyadi. Onuň hayatynda iň gynançlysy
ol ömriniň soňunäçe adamisiniň söýygisine garaşip ýaşady.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top