MP3

Salam doganlar,nowbatdaky mowzugymyz arkaly siz bilen duşuşup duranymyzdan oran begýanýaris.Ezizler,Jemagat özüne Hudaý tarapyndan iberilen çöpaňy elbettde kabul edýar.

Mesih ,oňa adamlar ýürek gapylaryny açýar we göýunlary oňa gulak asýarlar.Eger kim bu işe Hudaýyň Ruhy bilen bellenilen bolsa,ol bu işiň möhümdygy,kyndygyny,özünuň munasyp däldigi duýgysy bilen wagtlaýyn howsala düşen bolsada,ol bu işi dünýadäki bary zatdan ziýada gorýar diyip oýlaýan.

Butin dünýadaky hiç bir zat onuň bu işden dänmegine mejbur edip bilmeýar.Eger biz Hudaýyň eradasyna butinlleý tabun bolsak, bu ýagdaýda wagz etmage bolan islegimiz artmagy ýada artmazlygyny anyklap almak peýdaly diyip oýlaýan.

Eger şonuň ýaly bolsa,bu ýagşy belgidir.Şol wagtaçenli bu tiz-tiz bolup duruşy ýaly,eger kimdir bir kişi öz ýüreginde Hudaýyň merhemetine bolan guýçli islegi duýmazdan diňe başgalar uçin wagz etmagi islese,bu ýagdaýda onuň islegi Mukaddes Ruhdan däl,koprak özünuň hormat talap edýanyndan gaýgylanmak mumkin.

Wagz etmegiň bu tuýs ýürekden höwes etmegi we isleginen başga buňa biziň başga peşgeşlerimiz,işi düşünmegimiz we dilewarlygymyzyň öz wagtynda bar bolmagy hem möhümdir.

Hudaý kimdir birini başgalara nesihat etmage iberýanynda,elbettde Ol bunuň uçin zerur bolan serişdeler bilen uýpçin edýar.Kopçilik bu ugura ýagşy niýetler bilen gelen diyip oýlaýan,emma özleriniň derejesi meýdançasyndan däşäryna çykan ýada umumman ýokarydan çagyrylmagyna garaşmanlar.

Addyý Masihyý we ruhanyýlar ortasyndaky esasyý tapowut-ruhanyýa şahsýy onuň uçin däl,belki başgalara derekli nesihat etmagi uçin berilýan aýratyn çöpanlyk ukuplaryň barlygyndadir.

Bu ukuplar öz wagtynda peýda bolmagy gerek,olaryň badyna gelmagine garaşmaly däl,ýone olar assa ýuwwaş ösmegi gerek diyip oýlaýan. Olar biziň derejemiz uçin gerek,emma oňa bolan çalyşmagymyzyň berkleşmagi uçin ilki şertleri höküminde talap edilmeýar.

Siz,hormatly doganlar,entek ýaşsynyz,edil şu wagt guýje dolan wagtynyz,siziň wagtynyz entek onünde.Şonuň uçin siz bu ukuplara eýe ýada eýe däldiginiz meseledi bilen häzir alada bolmaslygynyz gerek.Şonuň bilen eziz doganlar,mowzugymyz öz sönüna ýetdi.Ýene düşüşýinçenli höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top