4:03

Hudaýyň beýikligi

MP3

Salam. Beýiklik. Bu söz nämeni aňlatýar?Bu sözuň latin dilinden manysy
“beýiklik,şanlylyk”diyen manyny bildirýar.Mukaddes Kitapda bu söz Hudaýa
degişli kop gezek ulanylan:” Reb höküm sürýär, Ol şöwkete beslenen.Reb
gudrata beslenen, ony guşanan dünýä bina edilen, asla sarsmaz Ol. .”(Zebur
92:1). “Seniň belentligiňiň şanly şöwketi,ajaýyp işleriň barada men
oýlanaryn.”(Zebur 144:5). “Size Rebbimiz Isa Mesihiň gudrat bilen gelşi
hakda habar berenimizde, biz toslama ertekilere eýermedik. Biz Onuň şan-
şöhratyny öz gözümiz bilen gördük. Şan-şöhratly Hudaýdan Oňa: «Bu Meniň
söwer Oglumdyr, Men Ondan gaty razydyryn» diýen ses geldi.(1-ji Petrus 1:16-
17).

Mukaddes Kitap Hudaýy beýik diyip yglan edeninde Onuň beýikligini mälim
edip bizi ony beýiklamaga çagyrýar.Mukaddes Kitap Hudaýy gökde,beýiklikde
diyeninde Onuň bizden näçe alysda ekenini däl,beýiklikde biz insanlarda
änçe ýokaryda ekenini göz onünde tutýar.Gýnansakda bugunki gun imanlylary
Hudaýyň nahilli beýikligine önçaklym uns etman goýan.Bugungi günde adamlar
diňe özunuň nahilli möhümdygyny,näçe abraýlylygyny we beýik şahs ekenine
uns edýarler.Hudaýyň beýikligi we gudratlylygy bolsa şeýle bir dilinde
suratlandyrýarlar.Hudaýyň beýikligi Onuň haýatymyzda işleşi,biziň Ol bilen
aragatnaşygymyzda bilinýar.Ol bilen hakyký aragatnaşykda bolan masihýy Onuň
bir wagtnyň özünde hem rehimli hem beýik ekenini aňlaýar.

Onuň rehmlidigini nireden bilýas?Eger haýatymyzda entek onuň rehimlidigini
duýman bolsak,entek Ol bilen aragatnaşyk etman bolsak,Onuň nahilli
beýik,gudratly we rehimlidigini nahilli bilýas?Elbettde Mukaddes
Kitapdan.Hudaý ilki insanlary ýaradandan soň olara hem alada eden.Olary
iymit bilen,ýaşaýyş uçin ajaýyp ýer bilen üpjün etdi.Bundan başga her güni
säherden olor bilen söhbetleşmäga gelýady.Adam Ata bilen mama Howany
çagyrýady.Soň bolsa Nuh döwründe inasnlaryň zalymlygyndan gýnandy.Olary
ýok etmaga karar edeninde hem,Nuhy izarlap tapdy.Nuh we onuň maşgalasyny
sag –aman saklady.Bu insan uçin näçe rehimli ekenini bildirýar. Ysraýyl
halkyny Müsürliler zulumyndan azat etdi.Olary Özi wada eden ýere alyp
bardy.

Ýol boýuna olaryň zeýrenenlerine çydap,mätajliklerini
kanagatlandyrdy.Ysraýyl halkyözüni tä ynjyk çaga ýaly tutdy.Ýone Hudaý
olara sabr-tukat etdi.Ýeri- asmany,gögi ,saýyaralary,töweragimizdaki gözel
we haýbatly tebigaty kämillik bilen ýaratdy.Gudratly we diri Hudaý
ýaradanlaryň kiçi bir bölegi bolan biz insanlara uns berdi.Bize alada
etmagi maksat etdi.Tebigady, ýer ýüzini,saýaralary hemmesini biziň
ygtyýarymyza berdi.Bu Onuň beýikliginden we biz günakär insanlara
rehimliliginden dälmi?!Hudaý hakynda çuňňur maglumada eýe bolmagy
isleseniz,hemde Ol bilen berk aragatnaşyk ötürtmak bolsanyz biziň saýtymyz
bu barada size höwes bilen kömek berýar.Pikirleriniz we soraglarynyz bolsa
biziň elektron saýtmyza ýollaň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top