3:43

Ylahiyet

MP3

Salam ezizler. Eziz doganlar,toba bu Hudaýyň Şäälygyna boýun egip,Ol tarapa ýüz öwürmekdir.Beýle boýun egmek iman,Şäänyň Özi aýdan sözüne ynanmakdan ybaratdir.

Mukaddes Kitap bize Hudaýa garşy boýun egmeýan günakärlere göra Hudaýyň söýgisi hakda gepleýar.Bu soýgi bolsa?Hudaý bagyşamaga laýyk bolmadyk günaleri bagyşlamakda anyk görünýar.

Hudaýa garşy çykyp Ondan ýigrenýanlary Hudaý bagyşlap,olar bilen dostlugy dikeltmege el uzatýar.Hudaý günakärleri halas edip,olary Öz Şäälygyna teklip edeni Mukaddes Kitap ylahiýetinde möhüm bolan başga bir mowzugy görkezýar.

Bu ähtdir.Ezizler,sonrak bu mowzu hakda çuňňurak gepleşeris.”Äht sözi Mukaddes Kitapda ilki Hudaýyň Öz halkyna sadyklygyny aňlatýar.Höşhabar arkaly bolsa Masih Köne Ähtdäky ine şol ähty täzeledi.

Diýmek,Masih Täze Äht arkaly bizi halas eden ekeni,biz indi hemme zady Ondan başlaýas.Mukaddes Kitapdäky bary ähtlary Mesihyň Täze Ähty arkaly düşinmegimiz şert.

Mukaddes Kitap Ylahiyetiniň wezipesi Hudaý Öz Sözünde bize nämeni açyp berýar we nahilli ýagdaýda açyp berýar,ine şu zady öwrenýar.Bu işi berjaý etmekde Mukaddes Kitap ylahiýeti bir-birinden tapowut edýan,ýone bir-birine bagly üç düzumden ybarat.

Biz olary oň gorup çykyptyk.Indi bolsa olary Mukaddes Kitap Ylahiýetini öwrenmekde yzgiderli ýerleştirmegimiz gerek.Beýle alyp garasak olar Mukaddes Kitapyň üç derejesi,gatlamyny emele getirýar: bular edebiýet,taryhyý wakalar we ylahyýet,ýagny ondaky aýanlyk.

Ilki biz Mukaddes Kitapy edebiýet höküminde gorup çykýas.Biz Mukaddes Kitapda Mesih hakda ýazylan sözden başlaýas.Olar bize berilen şahsyý Höşhabardir.

Ondaky sözler başgaça jümlelerde ýazylsa-da,başga sözler ýardamynda aýan edilip,bize aýdýan adam tarapyndan gaýta düşundirilsede,olaryň asyl manysyny diňe Mukaddes Kitap olary aňlatýan usulyny düşunenimizde aňlap yetýas.

Bu birinji derejede,Mukaddes Kitapy düşunmek meselesi her hil başga edebiýeti düşunmek ýalydir.Sözleriň nahilli ulanylyşy esasyý ähmiýete eýe.Isa sözleri dürli ýagdaýda ulanan,Mukaddes Kitapda hem sözler durli usulda ulanylan.

Ezizler,Höşhabar aýdan wagtymyz,ylahyý sözleri nahilli işletmegimiz oran möhüm.Her bir sözi öz ornünda işletmek koprak hasyl getirýar. Hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top