4:08

Höşhabar taryhy 2

MP3

Salam eziz moştaklar,siz eziz doganlarymyz bilen ýene düşuşmaga mumkinçilik bolany uçin Hudaýa minnetdaris.Eziz doganlar,on altynçy asyr özgertmeleri masihyýlar haýatynyň ösmagine täze akym girizdi,gýnansakda bu,halas bolmadyk adamlara höşhabary ýetirmek uçin kem işledi.

Ewropada, ruhyý gaýta dogulmak ilatyň oran kop bölegini aňly ýagdaýda imana alyp geldi,ýone oňy başga halklara ýetirmek zerurdygy imanlylar tarapyndan mejburiýet we mätäçlik höküminde kabul edilmedi.

Protestantlar özleriniň diri galmaklary uçin göreşdiler.Gýnansakda bu göreş bir-birleri bilendi,we Beýik tabşyryk doly ýatdan çykaryldy.Protestantlar özgertmeleri,jemagat taryhyndäky başga özgertme hereketleri ýaly,özünuň ruhyý haýata ukupyny kynçylyk bilen saklady.

Lýuter,Kalwin,Melanhton we Swinglileriň başlan işleri kop ýagdaýlarda Rim däp-dessurleriniň öli formalizmdan aňry geçmedi we Protestant jemagatlary kop ýerlerde döwlet tarapyndan gaýta atlandyryldy.

Jemagatyň näçe aşak düşenine seretmezden,hemişe öz haýatynda çünnur ruhyý maksaty agtaranlar galýadylar.Dogançylyk we Mennonitlyk jemagatlaryny gurşap alan Anabaptistlar hereketi,Ewropanyň dinyý ýagdaýyna ýylylyk getirdi we on eddinçi,on sekkizinçi asyrlarda butin günbatar jemagatlaryna täsir eden ähmiýetli höşhabarçylyk hereketine göşuldy.

Höşhabarçylyk işine isleg ooýarmak hereketlerine esaslanan yklymdäky piyetizm we höşhabarçylyk hereketleri Britaniýa we Amerikadäky masihýlygy gaýta dogulmaga alyp geldi.

Pietistler we olaryň Moraw izdeşleri butin dünýä ýaýrap gitdiler,Britaniýa we Amerikadaky masihiýler bolsa,Amerikanyň esasyý ilatyna görä ruhyý mejburiýete esaslanyp hereket etmagi başladylar.

Höşhabarçylyk hereketine göra beýle sadyklyk ruhlandyrýjy sebäb bolup galdy.Beýik emri berjaý etmek uçin adamlara itgi bolýan täze höwes peýda boldy.Hoşhabarçylyk hereketiniň döwürdeş Protestantlyk başlanýşy ýakynlaşdy,bu näbelli asyrdan soň peýda bolandy.

Ösmek assa we bir ugurly däl, ugur bilen,oçmek we aşak düşmek bilen gidýan bolsa hem berk dowam edýady.Şol wagtda,masihýlygy haçandir iň kop sanly we iň kop çäkli butindünýa din bolmagyny aýtmak kyndy.

Olar Hoşhabary wagz etmage,Mukaddes Kitapy öwrenmek we Mesihe şahsan sadyk bolmaga uly ähmiýet beren,olar on ikkinji asyrdan on başinji asyraçenli Merkeziý we Gundogar Ewropada ýaýrap gitdiler.On dörtinçi asyrdan başlap Wikliff we Haslaryň izdeşleri şoňa menzeş özgertmeler geçirip Protestantlyk özgertmeler uçin ýol taýarlady.

Şonuň bilen eziz doganlar,mowzugymyz öz sönüna ýetdi. Ho’ sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top