3:55

Isa meniň çöpanym

MP3

Salam hormatly radio diňleýji moştaklar.Siz bilen ýene radio arkaly düşüşup düranymyzdan minnetars.Ezizler eger biz Isa Ierusalimde tälim beren wagtynda ýaşanymyzda,goýunlar hakda kop zatlary bilen bolordyk.Şol wagtlarda goýunlary gurbanlyga getirýadylar.Häzirki günde hem şol adat aýrym memeleketlerde äz bolsada düşüşyp durýar. Şonuň uçin hatta şäherlerde ýaşaýan adamlar hem goýun nämedigini bilýarlar.

Şo bilen bille olor çöpanlar hakda hem biräz maglumada eýediler.Isa goýün we çöpanlar hakda gepleýady,çunki adamlar Ol näme hakda gepleýanlaryny düşünýadylar.Ysraýyl tutýan ýeriniň kop bölegi gurak,şonuň uçin käwagtlarda çöpanlar goýunlary uçin ot tapmaga gynanýadylar.Köplanç çöpanlar oýlerinden çykyp gidip goýunlaryna ot-iyim tapmak uçin uzak jaýlara gitmeklerine dogry gelýady.Kop gezek olor öýlerinden daşda bolonlary uçin garanky düşende goýunlary bilen gyrlarda ýada dagda ýatyp galýadylar.

Açyk meýdanda ýatmak howplydy,çunki goýunlary ogürlamakçy bolan ogrylar we hatta ýabany haýwanlar hem bolan,olor çöpanlary ýok etmekleri mumkindi.Şonuň uçin gun batmasdan oň çöpanlar goýünlary aman galmaklary uçin gowak tapmaga hereket edýadylar ýada goýunlaryny haýdap girizimek uçin ýatmaga ýer taýynlýadylar.Çopanlar taýynlaýan ýeri unçäklym ulakan bolman ýataga menzýady,onuň diwarlary bolsa durli agaçlardan we daşlardan ybaratdy. Garanky düşende çöpanlar öz goýunlaryny şol goranylan ýere haýdap girizýadylar.Şonan soň özleri giren ýerde ýatardylar.

Ýtaga girmek uçin her bir adam çöpanyň oňunden geçmegi gerekdi.Ol ýatagyň gapysy ýada derwezesi ýalydy. Goýunlar ýatagynyň diňe bir gapysy bardy.Gapyda bolsa çöpan ýatardy.Ýohanna 10 bap 7 aýatynda şeýle ýazylan: «Size dogrusyny aýdýaryn, goýunlar üçin gapy Mendirin.” Elbettde Rebbimiz Isa şol aýaty arkaly Ol Özüni howpsiz ýere alyp barýan ýol ekenini nazarda tutandy.Daşaryda ýagny bu dünýada şeýtan onuň zalym ruhlary we ölim bar. Olor göýunlary öldirýan we iýen ogry we ýabany haýwanlara menzýar.

Ýohanna 8:44 aýatynda Isa şeýtany ýalançy we adam öldirýan diyp atýtdy.Şeýtan insanlary göýä ol bilen bille bolmak howupsyzdyr diyip pikrlemaga mejbur edýar.Şeýtan adamlary muň ýyllar döwamynda aldap we betbagt edip gelýar.Goýun ýatagynyň hem haýaty saklap galýan we howpsyz ýeriň diňe bir gapysy ýada derwezesi bar.Isa Hudaýdyr we Ol Halasgärdir.Isa ebediyý haýatyň ýekkeje gapysydyr.Başga ýol ýok.Çöpan goýünlaryny näçe söýup olara alada etse,Rebbimiz Isa hem şonuň ýaly alada edýar.Hemme Özünuň perzentlerini ýagşy gorýar we olara alada edýar.Ol şeýtandan,günaden we ölimden bizi orab,biziň Halasgärimiz bolmagy halaýar.Oňa ynanyp öz haýatynyzy tapşyrmagynyz mumkin.Şo bilen söhbetimiz öz sonüna ýetdi.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top