3:51

Masihyň haýaty

MP3

Salam ezizler. Adamyň güna edenligi sebäpli oňa hassalyk,gaýgy,urüşlar we
hatt-da ölüm hem geldi.Hudaý ozalky ýaly adam bilen seýil edip ýoremese-de
özünuň yhlasly zahmetini adamlar bilen billelikde dowam ettirmek maksaty
bardy.Bu maksat bize Isany ibermegi göz önünde tutýady.Isa Özünuň zahmeti
we hyzmaty hakynda geplep,şeýle diydi:
”Rebbiň ruhy üstümdedirt.
Garyplara Hoş Habary bildirmegim üçin,
Ol Meni seçip-saýlady:
Tussaglara azatlygy,
Körlere gözüniň açyljakdygyny yglan etmäge Ol Meni iberdi.
Zulum astyndakylary azatlyga çykarmaga,
Rebbiň merhemet ýylyny jar etmäge Meni iberdi”(Luka 4:18-19).

Isa Özünuň şahsyý tejribesi arkaly bize şahsyý hoşhabarçylyk nusgasyny
berdi. Ol ikiýüzli däldi. Ol Nikodima menzeş meşhur adamlar bilen
söhbetlaşýady.Ol günakärler bilen bille ötürýady.Pis kesseler gelende
bolsa olara şypa berýady. Hatta jyn kakanlary Isanyň önüne gelip azat
bolýadylar.Ol dynç almaly bolan wagtda,dynç almagyň ornuna wagtyny
çaagalara aýrýady.Ol eskerler we dul aýallara ýardam berýady.Onuň
ýardamyna mätaj bolan adamlara degişli kimdyr Oňy ikkiýüzlilik edenlikde
aýplab bilýamy?

Isanyň bir maksaty bardy.Ony Ibereňiň eradasyny we zahmetini berjaý
etmek.Resullerden Petrus Isanyň haýaty we hyzmaty hakynda
gepleb,diydi:Hudaýyň nasyraly Isany Mukaddes Ruh we güýç-gudrat bilen
doldurup,Ony saýlap-seçendigini bilýäňsiňiz.Isa çar tarapa aýlanyp,kop
ýagşy işler etdi,iblisiň hokmürowanlygyndan ejir çekýanleriň baryna şypa
berdi,sebäbi Hudaý Onuň bilendi.(Resuller işleri 10:38)Hudaý Isa Mesihde
günaleri bagyşlamak we adamlary Özüne gaýtarmak bilen zahmet etdi. Isa
Atasynyň maksatyny amala aşyrmak uçin Öz islegi bilen bir näçe gyrbanlyklar
etdi.Ol bize gelmek uçin Özünuň Gökdäki öýini,tagtyny,şöhratyny
galdyrdy.Ol ahyrda doguldy,çunki Ol ýardam bermek uçin gelenler Ony kabul
etmediler.Emma iň beýik gurbanlygy,Öz haýatyny haça berenidi.Bu bolsa Ol
:”Hemmesi berjaý boldy!” deýeninde ýerine ýetirdi.(Ýhanna 19:30) Bu
ganagatlanyş sesidi.Onuň hyzmaty gutarypty.Şahsyçý höşhabarçylygyň
nusgasy- baky röwşen boldy.
Howwa biz ýaşamagymyz uçin Isa öldi.Ol Hudaýyň önünde biziň karzymyzy
töledi. Häkimleriň häkimi we Şäälaryň Şääsy Mesih ine şol ýer ýüzunde
hyzmatkär ýaly, baş goýmaga ýeri bolmän ýurdi.Ol buny bize bolan söýgisi
sebäpli etdi. Älemde bundan gowrak habar barmy?Elbetde ýok/Ezizler şol
ugurdaky hekaýalaryň elektron şekline eýe bolmana isleseniz biziň saýtymyza
giriň.Ol ýerde siz gyzykly we peýdaly hekaýalary göçürup almagyňyz
mumkin. Höş Sag-aman boluň!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top