3:56

Belli bir böwet

MP3

Salam ezizler. Ynsan hemişe öz şahsy aýratyn we  üýtgeşik, bolmagyny isleýar. Amerikalyk Fransiýaly diyip , atlandyrylmagy islemýar.Britaniýa raýaty nemes diyip aýdylmagy islemýar. Amerikalyk bolsa olardan biri hasaplanmagy halamaýar.Hemme ýerde ynsanlar özünuň üýtgeşikligi bilen buýsanýar.Bu gowy.Mesihyň hyzmatçylary hökmünde  biz Hudaý ynsanlara nahilli seretse biz hem şeýle seretmegimiz gerek.

 Hudaýyň söýgisi hemme zady ýapýar. Ol butin älemni soýar!Bu diymek  taýpalar,diller,deri renkine hiç zada garaman hemme halklary soýar .Mukaddes Ruh,Mesih hakynda şaýatlyk bermek uçin gýüç bermaga  şagirdleriniň üstüne düşdip gelýan güni her hil millet adamlary Ierusalime ýygnanyşypty.Olardan her biri öz dillerinde Hudaýi  şöhratlandyrýanyny eşitdiler(Resuller işleri 2:1-12) .

Ysraýyl  döwlet  häsiýetinde  dünýada aýratyn durýan ýerine  eýe boldy.Mukaddes Kitap döwrunde Ysraýyl, habarlar ýollary geçýan dunýanyň — merkezi, böleginiň eýelemegi belenilendi.Köp memleketleriň  gämileri şol kiçi döwletiň töwereginde deňiz syýahaty geçirýadylar. Bu bolsa Höşhabary butin ýer ýüzüne ýaýramagyna mumkinçilik berýady.Hudaýyň göz onünde hemme halklar  deňdir.Gökde her bir millet adamlary öz dillerinde Hudaýya  öwgiler aýdyp  beýikleýarlar.Bu barada  resullerden Ýohannä  aýanlyk gelipti (Ýoh/gelen aýanlyk 7:9).

Halas ediýji Isa,meni hem,sizi hem,milletimize seretmesden halas etdi.Biz bir-birimizden tapawutlanýas,her hil nahar ieyeris,her hil dilde gepleşýas.Geýim geýende hem bir-birimizden tapawutlanýas.Yone Isa bizi bir  bütin edýar.Mukaddes Ruh bizi   birleşdirýar.

Kä bir ýerlerde masihyý bolondon soň masihiý at almak tejribesini edýar.Emma adyny özgertirmek haýatyny özgertmegi anlatmýar.Mesih bizi  atlaryny  ýa-da oloryň  dürmuş   görnüşini, özgertmek uçin ibermedi.Ol oloryň  haýaty özgermegi uçin bizi olor bilen masihiý haýatymyzy,ynançymyzy paýlaşmaga iberdi.Filipi çöle başlan Şol Ruh (Resiuller kitapy 8:9) Pawlusy Ewropä başladi(Resuller işleri kitapy 16:6-9)

Ellinji gün şägirdleriň üsune inen şol Ruh(Res iş 2:4). Korniliusyň  oýinede düşdi(Resuller işleri 10:45).Egerde biz  ynsanlara Hudaýyň gözi bilen seretsek Hudaý  ynsanlara deň aragatnaşykda bolýanyny aňlab etýas. Biz  taýpalar,diller,deri renki ýaly böwetleri  çözip bilýas. Beýle bolsa Hudaý bizi diňe bir  maşgalamyzda   ýa-da memleketimizde däl,belki bizden oraň oran tapowut edýan başga adamlaryň arasynda hem işlatmagi mumkin.

Ezizler, şonuň ýaly hekaýalaryň elektron şekline eýe bolmagy isleseniz biziň saýtymyza giriň.Ol   ýerden  siz gyzykly we peýdaly maglumatlary göçurup almagyňyz mumkin. Egerde öz pikirleriňizi bildirmekçi bolsaňyz biziň elektron menzilimize hat ýollaň. Hoş sag-aman boluň ezizler!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top