4:40

Ybadata we boýsunmaga mätajlik

MP3

Salam ezizler. Isa şagirdlerine hasylyň köpdigini görkezmek bilen indiki
gadamyny nahilli basdy diyp pikr edýaňyz? Ol olary tiz arada hasyl
meýdanyna goýberdi diyip çak edýas. Emma,ýok Ol beýle etmedi Ol olara
şeýle diýdi:”…Şonuň uçin hem hasylyny ýygmaga işgär iberer ýaly,hasyl
eýesi Rebbe ýalbaryň !” (Luka 10:2) Bir guni Sinaý dagynda Hudaý
Musa,Ysrayl halkyny onuň boýsunmazlygy we günasi sebäpli yok edip
koýberişini aýtdy.Ol hemmesini täzeltenden başlap Musadan täze halk
ýaradýşyny aýtdy.Musa bu zat oňa şohrat getirjegini bilse hem buňa razy
bolmady.Öz halkyny söýişi sebäpli tiz arada ybadat etmagi we hemaýat we
bagyşlaýyşny sorap başlady. Hudaý onuň ybadatlaryny eşitdi we söran
zatlaryny berdi(Musurden çikyş 32:32).Hudaý Ellinji gun 120 adamyň üstine
Mukaddes Ryhy indirenyna ynanýan,çunki Ol olaryň aldanlary uçin oraň
ulakan gaýgysyny gordi.(Resulleriň işleri 2:1-4)Şagirdleriniň köpçiligi
Atanyň onune göterilýan Isany gördi,Olaryň hemmesi Mukaddes Ruh üstlerine
ineniçenli Ierusalimden gitmän garaşmagy emr etdi(Resuller işleri 1:1-5)
Emma olordan bir ýüz ýigirmesi wadalary almak uçin uýüşip ybadat edip
durdylar.Bular bolsa Rebbimiz ýygym uçin goýberilýan işçilerdi. Şahsyý
höşhabarçylykda işçi uçin iň ulakan howp-bu gazanan eňişelere öz çüýji
bilen gazanan ýaly garamakdyr. Biz Hudaý tarapyndan iberilendiris.
Şaýatlyk berenimizde Rebbimiziň adyny ulanýas. Egerde hasyl Eýesi biziň
zahmetimizi bereketlese zahmetimiz netije berýar biz bolsa buýsanyp
gitmekden seresaply bolmagymyz gerek. Tersine bizi goýberen Hudaýdan
minnetdar bolup begenmegimiz gerek.Hatt-da islan zadyna eýe bolup,şöhrat
lanmagy mumkin bolan Rebbimiz Isa,butin şöhratny Atsyna berip Oňa boýun
bolan. Dawut Gulliýat bilen ýaryşmagy özi teklip etdi(1-Şamuwel 17:34-37)
Onuň maksaty nämedi? Ol Gulliýata näme diýanini eşitýas:” Sen meniň üstume
gylyçly,naýzaly we gamaly gelýarsiň,emma men seniň üstüňe seniň gyjalat
beren Ysrayýl göşununuň Hudaýy Hökümrawan Rebbiň adyndan gelýarin.Şu gun
Reb seni meniň elime berer we men seni urup,keläňi keserin .Men bu gun
piliştileriň ählisiniň läşini ýyrtyjy guşlardyr ýabany haýwanlara şam
ederin Şonda tütuş ýer ýüzi Ysraýylda Hudaýyň bardygyny biler.Şu ähli halk
Rebbiň gylyçydyr naýzaly halas etmeýändigini bileer,çunki söweş
Rebbnikidir.Ol sizi biziň elimize berer” (1-çi Şamuwel 17:45-47)
Dawud özünuň gaýduwsyzlygyny butin ýer bilib alýar diýmedi.Ol Hudaýyň
çäksiz ekenligini adamlar Onuň her hilli ýagdaýda hem halas etdýanyny
bilmeklerini haländy. Maýdan işçileri häsiýetinde biz tabun bolmagymyz we
edilen iş uçin magtaw almaga synanyşmaly däldiris.Butin şöhratny hasyl
Ýesine bermagimiz gerek.Ol bizi Öz şöhratyny aýdyn etmaginde ulanmagyny
islemagimiz zerur. Hudaýy ýolunda şahsyý höşhabarçylyk işinde zähmet
edýanlaryň esasy şonda.
Ezizler şonuň ýaly hekaýalaryň elektron şeklini almak islegi bolsa biziň
saýtymyza giriň bu ýerde gyzyk we peýdaly hekaýalarny goçürup almagyňyz
mumkin. Egerde pikirleriňiz bolsa bize hat ýollaň. Hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top