4:20

Näme bolonda hem hoşhabar aýtmak

MP3

Salam ezizler. Käwagt başymyzdan geçenler bilen paýlaşmak hem gymmata
düşýar.Yurdymdaky birinji masihiýler nahilli ezilenleri hakynda
eşitdim.Olordan käbirlari entegem diri we Mesihe sadyk. Oloryň köpçiligiden
maşgalalary ýüz dönderen.Bu afrikalylar uçin oraň kyn ýagdaý.Çunki
afrikalylar medeniýtinde gargyş almak we maşgalasy tarapyndan inkär
edilmek ölmek bilen deň hasaplanýar. Obadakylaryň hiç biri siz bilen
salamlaşmaýar we sizden hiç zat almýarlar.Toýyi bolmaly ýygit öz gelinini
başga birine berip iberenlerini hem gören.Ýekşenbe guni Ybadathanä
gelýanlaryň köpçiligi oraza tutmagyna dogry gelýady.Egerde olar Ybadathanä
barmaly bolsa olara nahar berilmýady.Meniň yrdymdaky adamlar mesihiler
hökümunde nahilli horlananlarynyň ýene bir näçesini sanap bermegim mumkin.
Oloryň masihiylygy naçe gymmata düşmesin,olor Masihe sadyk galanlary uçin
Hudaýa myň gezek şükürler aýdýan/Şol adamlar hakynda öýlanymda meniň ymanym
güýçlenýär.

Daniyýel kitabyndan Hudaýyň perzentleri bolan uç ewreý ygit hakyndaky
wakany görüp çykýas.(3:8-25)Olor näme bolüşyna seretmän Hudaý hyzmat etmaga
äht etdiler:pätyşanyň onünde şaýatlyk bereni uçin olor ýanyp düran ojaga
taşlandylar. Olor Hudaýya bolan ymanlaryndan dänmekden görä,ölümni oňat
gördüler. Oloryň göreldeleri masihyý haýatymyzdan şaýatlyk bermäga
bizlerni höweslendirýar. Hudaý Öz Ogluny berdi.Hudaýy ynsan bilen Özünuň
beýik söýgisini paýlaşmak uçin bize Özünuň ýeketäk Ogluny ibermäga dogry
geldi.Ynsan günä edenligi sebäpli Hudaýda olor bilen aragatnaşyk etmek uçin
başga yol yok.Ynsanlar Öglüna dil ýetirende Hudaý ulakan ezýet bilen
sereterdi.Emma bize bolan söýgisi sebäpli we biziň halas bolmagymyz uçin Ol
şol bahany tölemäga razy boldy. Isa haýaty bilen paýlaşdy.Isa köp azap
çekjegini bilýady.Işaýa paýgember Isany” Azaplanan Är”diyip aýdanynda häk
eken(Işaýa 53:3)Ol hemişe hyzmat wagtynda Oňy öldürmegä çalyşan adamlaryň
gurşawynda bolordy.Emma Onda adamlary halas etmägiň başga yoly yokdy.Ol
biziň günälerimizi Öz boýnuna aldy.Ol ölümniň tagamyny bilýady.Hudaýdan
aýrylmak nämedigini hem gowy bilýady.Şonuň ýaly bolsa hem,bize bolan
çäksiz söýgisi sebäpli şol tölegi tolemaga razy boldy.

Isa Öz şägirdlerine ýüzleni: ”Kim Meniň yzyma eýermek isleýan bolsa,özüni
inkar etsin-de haçyny alyp yzyma düşsün”(Matta 16:24).Egerde adamlar bilen
masihiýlik geçinmelerinizi paýlaşmakçy bolsaňyz bahasy şeýle. Öz
ynamlaryňyzy başgalar bilen paýlaşmakda nahillidir kynçylyklar böwet
bolmagyna yol goýmaň.Isa siz uçin Özüni gurban edenini hiç haçan ýatdan
çykarmaň. Bu bolsa başgalar bilen näme bolonda hem Ol hakda paýlaşmagyňyz
uçin ýardam berýar.

Ezizler şonuň ýaly hekaýalarnyň elektron şekline eýe bolmagy isleseniz
bizin saýtymyza giriň. Ol ýerde siz gyzykly hem peýdaly hekaýalary göçürup
almagyňyz mumkin. Egerde öz oý-pikirleriňizi bildirmek islegi bolsa bizin
elektron menzilimize hat ýillaň. Hoş sag-aman boluň ezizler.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top