4:15

Her hilli wagtda taýyn bolmak pukul!

MP3

Salam ezizler! Şahsyý höşhabarçylykda hiç zat biziň şahsyý geçinmelerimiz
ýaly netije bermeýar. Belki siz öz haýatynyzda Mesihyň halas edýän
gudratyny duýansynyz. Belki Mukaddes Ruhyň guýjini kabul edendirsiniz.Belki
Mesih siz uçin beýik täsinlikler ýaradandyr. Egerde siz bulary başgalar
bilen paýlaşmasanyz,olor bu hakda nadip bilerler? Egerde siz geplemeseniz
olor nadip eşidýarler? Eger olor eşitmäse nadip ynanýarlar we halas
bolýarlar?
Çäk edaýliň Isa biz bilen Höşhabary paýlaşmady.Biz Hudaýyň söýgisi hakynda
nadip bilýas? Göz onunize getiriň Samariýaly aýal Isa bilen duşuşandaky
düýgularyny ýaşyranda,onuň dogulan ýerindaki adamlar Ol hakda nadip eşidan
bolordylar?Isanyň Özi nirede bolmasyn adamlara Höşhabar aýdan.Ol nirede
togtamasyn adamlar bilen söhbetleşýady. Isa hakynda okanymyzda Onuň hemişe
kenar ýakasynda adamlar bilen söhbetleşýany hakynda okýas.Bir güni Ol Öz
şagirdlerine : «Ýörüň, başga ýere, golaýdaky obalara gideliň, Men ol
ýerlerde-de wagyz etjek, hut şonuň üçin hem geldim» diýdi.(Mark 1:38).Ol Öz
şägirdlerini butin ýer yuzi boýlap iberdi.Bizde şonça ýagşy habarlar bolup
durup nadip ümsüm ötürup bilýas?Biz her hilli ýagdaýda hem Mesih hakynda
geplamagimiz gerek.Resullerden Pawlus Timotiusa ýüzlenip şeýle diydi:

“Hudaýyň huzurynda, şeýle hem dirilere we ölülere kazylyk etjek IsaMesihiň
huzurynda, Onuň gelmeginiň we şalyk sürmeginiň hatyrasyna saňa şulary berk
tabşyrýaryn: pursadyň amatly bolup-bolmazlygyna garama-da, Hoş Habary
dyngysyz wagyz et. Günä edýänleri paş edip, olary ýazgar, sabyrlylyk bilen
öwüt-ündew berip, taglymaty öwret. “(2-ji Timotius 4:1-2).Isa Öz ýolunda
höşhabar aýtmak wagz etmek uçin her hilli mumkinçiliklerden peýdalanýardy.
Hätta haçda ölim ýakasynda düranda hem wagtny ýitirmani ýanyndaky
garakçylara höşhabar aýdandy: “Isa hem oňa: «Saňa dogrusyny aýdýaryn, sen
şu gün Meniň bilen bile jennetde bolarsyň» diýdi.(Luka 23:43).
Pawlus Rebbimiz hakyndaky höşhabary etirmek uçin hiç bir mumkinçiligi
sypdyrmýady.Hatta tussakda bolanda hem höşhabar aýtmagy dowam etdi. Ol
Agrippa şänyň onünde zynjyrlanyp duran ýagdaýda gepledi(Resuller işleri
26:29). Özüni öldirmekçi bolan baş gözegçi eşitmagi uçin ol kamerada
ýatyp höşhabary etirmek uçin gýgyrýady .(Resuller işleri 16:27-28). Kä bir
mumkinçilikler haýatymyzda diňe bir gezek bolmagyna uns ediň Şol wagtda
Pawlus biraz giç galyp gygyrmanynda,şol baş gözegçi günaleri bilen olup
giden bolordy.Biz her hilli ýagdaýda hem Mesih hakda eşidesi gelen adam
bilen höşhabary paýlaşmaga taýyn bolmagymyz gerek.
Ezizler şol mowzukdaky hekaýanyň elektron şekline eýe bolmagy isleseniz
biziň saýtymyza girin. Ol ýerde siz gyzykly we peýdaly hekaýalary goçurup
almagynyz mukin. Egerde pikirleriniz bolsa hat ýollaň. Höş sag-aman boluň
ezizler.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top