4:09

Biz ýeriň düzudyrs

MP3

Salam ezizler. Biz Mesih uçin bir name etmegimizden oň Oňuň şaýatlary bolmagymyz gerek.Mesihyň şaýaty bolmak-bu diňe bir  iş etmek däl,Mesih hakynda şaýatlyk bermek-bu iş däl,belki ýaşaýşyň  görnüşidir! Ine şonuň uçin Isa şagirdlerine aýtdy:” Siz ýeriň duzusyňyz”(Matta5:13).Näme uçin Isa bizi düza deňeşdirýar?Bize mälim bolyşy ýaly düzy kop zatlarda peýdalanýarlar.Şeýle Isa hem töweregimizdakileri Hudaý bilen birleşdirmegimiz uçin bizi düz etdi.

Güna hemme adamlary Hudaýyň duşmanyna öwirdi.Olary gaýtarmak uçin-biz Onuň düzudyrys.Düz asudalyk getirýar.Babamyň ötgür şähly öküzi bardy we hiç kim onuň ýanyna baryp bilmeýady.Yone babaymyň bir syry bardy.Düzy gören öküz babamyň onune gyza meňzep ýuwaşlyk bilen gelýady.


Isa bizi ýer ýüzine asudalygy   ýola goýýanlar edip iberdi. Egerde adamlar biziň olara alada edýanymyzy gorseler,onda olar bilen Hudaýyň asudalygyny paýlaşyp bilýas.Düz saklaýar.Ýeriň kop ýerlerinde esasan ösüp gelýan memleketlerinde düzy etiň çüýremeden saklamak uçin ulanýarlar.Egerde Hudaý deňizlere  düzy ýerleştirmanindedi,ýer ýüzinde ýaşaýyşyň mumkinçiligi bolmasdy.Suw gýüçli derejede hapalanan bolordy.Biziň düz hökmunde gatnaşmagymyz,adamlar bilen Höşhabary paýlaşanymyzda ynsanieti günaden saklaýar.Düz tagam berýar.Isa bizi düza meňzetişi bilen dunýa düzsyz nahara menzeýanyny görkezýar.Bu hakykat,çunki Mesihsyz,Hudaýsyz  ýaşaýyş-bu umytsyz haýatdyr.Mesihy bilmaýan adamlaryň haýatynda hakykýy şatlyk ýok.Töwerakdakiler uçin düz bolüp hyzmat edýanekenik,olara ýaşaýyşdan täze many tapmak uçin ýardam berýas.

Düzyň özi nahar bolmaýar.Düz naharyň esasy bolegi dal,şeýle bolsa hem biz onuň zerurdygyny boýun alýas.Egerde biziň haýatymyz Mesihyň haýatyna menzese onda Mesihe  başgalarny hem alyp gelmekni başarýas.Biziň haýatymyz gepimizden görä köpräk şaýatlyk bermägi mumkin.

Düz nireden gelip çykýar?Adatda oňy ýerden gazyp alýarlar.Afrikada düz naýzalary bar.Ýerden gowy zatlar çykmagy mumkinmi?Mumkin.Hudaý bizi ýerdaki toprakdan ýaratdy.Biz ýeriň hasylydyrs.

Özünuň düşmanyna öwrilip,Oňa keseki bolup giden bizi düza öwürmegi oýlap tapdy. Gabyrdan gowy zat çykmagy mumkinmi?Mumkin.Mesih gabrdan gaýtyp çykdy! Bu täsinli gudrat!Hemme ýerde düza mätaçlik bar.Düza mätaçlik duýmaýan hiç bir dowlet,hiç bir öý,hiç bir maşgala ýok.Şýelelikde Mesihyň düzy hem butin dunýa ýaýrýar.Mesih bizi maşgalamyzda,zahmet edýan ýerimizde,biziň ýaşaýyşymyz arkaly biüi düz etmekçi, goý adamlar Mesihyň bizdaki ajaýyp işlerini gorup Hudaýy şöhratlandyrsynlar.

Ezizler şol mowzukdaky hekaýalaryň elektron şekline eýe bolmakçy bolsanyz biziň saýtymyza girin. Ol ýerde siz gyzykly we peýdaly hekaýalary göçurup almagynyz mumkin. Egerde pikirleriniz bolsa  bize hat ýollaň. Höş sag-aman boluňlar!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top