4:26

Biz Hudaýyň Sözüne mätäjdiris

MP3

Salam ezizler. Özünuň işi bolman zady edýan höşhabarçä seretmek gaty
agyr. «Çunki biz Hudaýyň işdeşidiris” (1-ji Korintoslara 3:9) Biz Hudaýy uçin
yonekeý bir işlamaýas.Jemagatnyň başga hyzmatlary ýaly höşhabarçylyga hem
biz öz hyzmat bölegimize,Hudaý bolsa Öz bölegine eýe. Bu ikki bölek
birleşse netije anyk.Biz tohum sepib,ösdürmek,hatta suwarmaga
iberilendiris. Bu deýnimiz Masih biz uçin nämeler edeni hakyndaky
Höşhabarny paýlaşýas we höşhabarçylyk uçin hemme mumkinçilikleri ulanýas.
Galanlary bolsa Hudaýa,Onuň Ogluna,Mukaddes Ruha degişli.

Halas edilen adamlary görmek oran gowyOlar biziň şaýatlyklarymyz arkaly
gelýanyny görmek ondan hem gowy. Yone ýatdan çykarmaň,biz günäkarleri höküm
edip bilmaýas.Buny biz arkaly Mukaddes Ruh edýar.Biz adamlary günäsinden
halas edip bilmaýas.Yone Mesih bugun biz arkaly edip bilýar.Şeýdip netijeni
görýaňyzmy ýokmy,ýatdan çykarmaň biziň wezipemiz- höşhabary aýdyp,adamlary
Mesihsiz ölüp gitmasligi uçin habardar etmek.Çunki Ol bize:”Meniň agzymdan
çykan sözüm-de şeýle bolar,Ol Maňa boş gaýtyb gelmez,maksadymy ýerine
ýetirer.etsin diýip iberen işimde üstünlikli bolar”diýan.(Işaýa 55:11)
Şahsýy höşhabarçylykda zahmet edýanler Mukaddes Kitab boýuça umumýy bilime
eýe bolmasa, täsirli dolup bilmaýarlar. Şeýlelikde höşhabarçy höküminde
Hudaýyň Sözi –bu yman berýan Sözdigini ýatdan çykarmaslygymyz gerek.Bu
inanç getirýan Sözdir.Ol adamlaryň haýatyny özgertirýar.Ol mukaddeslige
öwretýar.Ol günaden gorap saklaýar.Mukaddes Kitaby bilmek bizlere gerekli
eýrde gerekli sözleri aýtmaga kömek berýar.

Resullerden Pawlus zyndanda ýatan wagtynda Mesih hakyndaky höşhabary aýdyp
bilmesdi,adamlara baryb mätäjlere kömek berip bilmesdy.Özüniň Halaskar
hakynda geplemegi oraň hälän Pawlus gundaga salynandy.Şonuň ýaly bolsa
hem şol sözleri geplämaga ýagdaý bardy:”Hudaýyň Höş habaryny tussag edip
bolýan däldi!”(2-ji Timotius 2:9). Mesih Höşhabaryny paýlaşmaga hewreket
edişimiz bilen yolumuzda päsgelçilikler we garşylyklar peýda bolýar.Bu
garşylyklar her dowlet,her medeniýete görä her hil bolýar.Egerde biz Mesih
uçin adamlary gazanmakny halasak bu meselelerden gaçyp bilmaýas.

Haýatymyzda Mesihyň täsinli işlerini gorenson,Höşhabary ýayratmaga päsgel
berip bilýan bir ähmiýetli garşylyk ýokdygyna anyk ynandym. Hudaýyň Sözi
hemme eýrde hemme adamlara ýetirilýar.Mesihyň Höşhabary
böweti,milletçiligi bilmaýar. Şeýle bir gep bar:”Sagynlaşdyrmakdan görä
onünden duýdurmak göwrak” .Garşylyklar hança köp bilsek olary şonça ýeňip
geçmegimiz aňsat bolmagyna ynanýan.Sonky sapakda biz höşhabarçy uçin zerur
bolan käbir taraplaryny görüp çykyptyk.Indi her hil garşylyklary ýeňip
geçmekleri öwrenip alýars.Ýtdaň çykarmaň,biz uçin mumkin bolmän zatlar
Hudaýda mumkin!
Ezizler şonuň ýaly hekaýalaryň elektron şekline eýe bolmagy isleseňiz
bizin saytymyza giriň. Bu eýrde siz gyzykly hem peýdaly hekaýalary goçirip
almagyňyz mumkin. Egerde pikirleriňizi bildirmekçi bolsaňyz bize hat
ýollaň. Hoş sag aman boluň ezizler!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top