3:35

Hyzmata taýyn bolmagymyz gerek

MP3

Salam ezizler! Zähmeti agyr bolsa hem höşhabar ýaýratmak uçin Hudaý
ynsandan we onuň şaýatlygyndan peýdalanmagy makul tapdy.Hudaý bizi
işletmägi halaýanyny bilmagimiziň özi bize Isa hakyndaky şaýatlyga
berilişimize isleg berib bilýar. Aslynda Hudaý işçilere mätäj däl.Eger Ol
halasa Masih hakynda şaýatlyk bermek uçin birnäçe perişdelerini göýberib
bilýar.We olar buny bir gijeniň içinde berjaý eden bolordy.

Ol perişdelerini Masih hakynda habar bermek uçin çopanlara
göýberdi.Perişdeler Masihyň dirilenligi hakyndaky habarny hem Pasha
baýramçylygy guni irden ýetirendiler.Hudaý häzir hem Öz halkyna hyzmat ediş
uçin perişdeleri göýberib bilýar. Emma Haçyň şaýatlary bilmak uçin Hudaý
olory tänlamady. Ol bu höşhabary butin dünýa boýlap ýaýratmak uçin siz
bilen meni –ejiz ynsanlary tänlady!

Beýik Hudaýyň Masiha adamlary alyb gelmek jogäpkärligini bize berendigi
ajaýyp dälmi? Ol ynsanlaryň töba etmän ölüp gitmägini halamaýar.Aýtmägä
laýyk bolan höşhabar ynha şoldyr.Emma haýat Sözi hali Oňy täpmänlarä etib
barmagy uçin Hudaý köp sanly aýaklara ellere agyzlara adamlara mätäj!

Masihýler köplanç Masýhyň gelmagine arzuw bilen garaşýandygyny geplýarlar.
Bu mowzukda bir näçe kitablar ýazylan.Hätta biz resullariň biri Yhanna ýaly
ybadat edýas:””Gel ýa Rebbimiz Isa!”. Köplanç biz Hudaý bize beren dürýan
ornymyzy ututyb goýas. Ol şeýle didi:”Pätyşalygyň bu Hoş Habary ähli
milletlere şaýatlyk hökmunde dunýäniň ähli erinde wagyz ediler,diňe şondan
soň dünýäniň ahyry geler.”(Matta 24:14)

Onuň tiz gelmägini halýaňyzmy? Ol bilen ebediý bille bolmagy
islýaňyzmy?Egerde jogabyňyz howwa bolýan bolsa,wagtyňyzy biderek
geçirmesden höşhabarçylyga beriliň.Şahsý berilmaga taýyn boluň! Resullerden
Pawlus şeýle diýip ýazýar :”Şoňa görä-de eý doganlar,Hudaýyň
merhemetleriniň hatyrasy uçin Onuň halajak diri we mukaddes gurbanlygy
hökmünde hödurläň” (Rimliklere 12:1) “Hödürläň” sözi hem aslynda “taýyn
bolmak” sözi bilen bir manyny aňlatýar.Şol söz özüňuzi bir zada doly
bagyşlananyňyzy bildirýar.Dunýä Höşhabary ýaýratmak uçin özünuzi bagyşlaň!
Ezizler bu toplumdäky hekaýalary elektron şeklde almäk isleseňiz,ýa-da öz
pikirleriňizi bildirmäk isteseniz biziň elektron menzilimize hat
yollaň.Höş, sag-aman boluň ezizler!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top