4:16

Tebigyý bolmak iň gowy ýol

MP3

Salam ezizler. Egerde biz Mesihe adamlary alyp gelýan bolsak, Höşhabary
paýlaşmagymyz uçin her hil çemeleşme zerurdygyny düşinmagimiz
gerek. Birinçiden biziň geplerimiz we hereketlerimiz diri bolmagy
gerek.Ikkinçiden höşhabarçylygy söhbetdeşiňize gyzykly bolan tarapyndan
başlaýşyňyz we tebigyý bolmagyňyz gerek.
Isa samariýaly aýaly tä ýardama mätaj saýhatçy ýaly özüne çekdi.Hättdä şol
günakär aýal hem Isa özünuň ulakan kömegini berdi. Oňa kömek etmek uçin Isa
Özüni çendenaşa mukaddes diyip maktamady. Tersine Ol oňa: «Maňa içmäge suw
bersene» diýdi. (Ýohanna 4;7) Meniň ýurdymda beýle çemeleşme saýahatçynyň ýa-
da derwişiň çemeleşmesi diyip atlanýar.
Şonuň ýaly bolsada Isa şeýle tebigýy çemeleşme usulyny ulanyp,aýalyň içki
mätajligini doldurup bildi. Ol oňa diri çuw berdi.Köne AHDda Ybrahymyň guly
hem, guýy ýanynda şol sözleri Rohila aýdanynda şol usuly ulanypty;”
«Küýzäňdäki suwdan birazajyk içeýin-le» diýdi. (Gelip çykyş 24;17).
Men köp döwletlerde ,olmadym.Yone bolan ýerlerimde düýyşymça adamlary
mätajlere ýardamlaşmagy oraň gowy goreýarler.Egerde kimedir size azajyk
ýardam etmage mumkinçilik berseniz ol höwes bilen sizden höşhabary
eşidýar.
Resullerden Pawlus tebigyý çemeleşmegi ulandy.Ol Afina gelende butin şäher
butlara dolup gideninden oran dykyzdy. Şonda Hudaý oňa danalyk berdi we ol
afinalyklar nukdaýnazaryndan gepledi.Ol şeýle diydi; «Eý, afinylylar! Men
siziň berk dindardygyňyzy görýärin. Men bütin şähere aýlanyp çykyp, siziň
ybadat edýän zatlaryňyzy gözden geçirdim. Bu zatlaryň arasyndan „NÄTANYŞ
HUDAÝA“ diýen ýazgyly bir gurbanlyk sypasyny gördüm. Ine, men size özüňiziň
tanamazdan sežde edýän Hudaýyňyz barada gürrüň bermekçi. “(Resul.işleri
17;22-23)Pawlus olaryň haýaty hakynda şöhbetleşmek ýaly sada usul bilen
olaryň unsini çekip bildi.
Hattda olar butparas boluşuna seretmesden,butlara sejde etmekden gaçan
ýagdaýda Höşhabary etirip bildi.Bunuň netijesi hökminde olardan käbirleri
oňa gelip göşuldy we toba etdiler.(Res/işleri 17;34).Göz onunize getiriň
Pawlus beýle diýende;”Sizler günakärsizler,dowzaha gidip
barýanyz.Butparaslar hiç haçan Hudaýyi gormeýarler”.Egerde şeýle edenindedi
jogap umuman başgaça bolordy.

Belki şol guni hiç kim toba etmesdi.Olaryň Isa hakynda size nahilli
aýdanlaryny ýatlan.Şol adam hakykyý çemeleşmekden peýdalandymyka?Biz
oňaýsyz çemeleşme arkaly adamlara yetişip bilmaýas.Biz olara menzemaga
hereket edip,tebigýy we oňaýly bolmagymyz gerek.

Ezizler bu mowzukdaky hekaýalaryň elektron şekline eýe bolmagy isleseniz
bizin saýtymyza girin. Bu ýerde siz gyzykly we peýdaly hekaýalary goçurup
almagynyz mumkin. Egerde pikirleriniz bolsa hat ýollan. Höş sag-aman boluň
ezizler.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top