3:58

Hudaýyň beýik maksaty

MP3

Salam ezizler! Egerde öý gurmagy isleseňiz siziň birinçi gadamynyz nahilli
bolordy? Işi başlamasdan öň meýilnamaňyz bolmaly. Näçe otagy
halýaňyzy,penjire we gapylary nahili ýerleşdimagi öýlaşyňyz gerek. Size
guruluşyň nusgasy ýagny makety zerur bolýar/Şonda siz netijelerinden
kanagatlanýaňyz .Köne Ahtda Hudaýyň Öz halkyna Oňa sejde edilýan öý
gurmany buýranyny ökýas.Ol adamlara meýilnama berdi.

Hiç öýlab gördüňuzmi näme uçin Hudaý barlygy ýaratmaga karar etdi:asman we
ýeri,ýldyzlary we deňizleri,daglary we jülgileri we elbetde adamy?
Hakykatdan hem köpçilik bu soragy berýar. Yone jogap sada.Bularyň hemmesi
uçin Hudaýda maksat we meýilnama bardy.Hiç zat maksatsyz
ýaradylanok.Başyndan hatt-da adam ýaradylyşyndan öň Hudaýyň maksaty Özünde
barynyň hemmesinden adam bilen paýlaşyşdy.Bu bolsa şahsýy hoşhabarçylygyň
hakykyý nusgasydyr-özünde bary bilen paýlaşyş.

“Öz keşbimyza görä.Özümize meňseş ynsaňy ýaradalyň…(Gelip Çykyş 1:26)
Hudaý adam bilen Özünuň şahsýi barlygyny we Ozünuň şahsyý tebigatyny
paýlaşdy.Hudaýyň Özüni adamlar bilen paýlaşyşy –bu höş habardy.Hudaý Özünüň
şahsýy tebigatyny adamlar bilen paýlaşandan soň Ol ýaradanlarynyň
hemmesini adama berdi.Soň Hudaýy oňat Eram bagyna Asmandan düşup Adam bilen
el uşlaşyb tž ata-ogul ýaly söhbetleşerdi.Oloryň arasynda doly özära
düşuniş bardy. Hatt-da men gowy akter bolonymda hem bunuň nähilli gözel
bolonyny etirib bilmesdim!

Ajaýyb,Hudaýyň ýhlasly söýgisi diňe Adamda togtab galmady.Adam günä
edende Hudaý gaýgä batdy,yone Onuň Adama bolan gatnaşygy üýtkemedi.Ol ene
ýere düşdi we gelýan Halaskär hakyndaky höşhabary ynsan bilen paýlaşdy. Bu
habary biz birinçi gezek Gelip Çykyş 3:15 gorýas. Hudaý şeýtan ilan bilen
gepleşende şeýle didi:”OL seniň kelläňi owradar” Bu Onuň ogly Isa Mesih
hakynda aýdylandy.Ol dedi:”Ilan,şeýtan Adamy günä bilen gyzyklantyryb ony
agdardy.Emma Men öz Oglümy Isa Mesihi şeýtanyň başyny owradmak uçin
koýberýan.”

Howwa Hudaýyň ýhlasly söýgisiniň çagi yok.Yohanna 3:16 “Hudaý dünýany
öraň söýandigi sebäpli Özünuň ýeke-täk Ogluny berdi.Ol muny Oglyna iman
edenleriň hiç biri heläk bolman baky ýaşaýşa gowuşmagy uçin etdi.” Bu
meşhur şahsyý hoşhabarçylyk boýunça Hudaý nysgasynyň ýüregidyr.Onuň
söýgisi-bu şahsýy söýgi,butin adamlara berilýan yhlasly söýgidyr,sizden
başlap.

Ezizler egerde bu yoplumdaky hekaýalary almak isleseňiz biziň saytymyza
giriň bu ýerde siz guzukarly, peýdaly hekaýlary almagyňyz mumkin. Egerde
pikirleriňizi bildirmekçi bolsaňyz bize hat yollaň. Hoş sag-aman boluň.
Ezizler!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top