4:24

Ilkibaşdaky şagirdler nusgasy

MP3

Salam ezizler. Gorup düruşymyz ýaly Isa –Hudaý we Onuň söýgisi hakda
geplemek uçin geldi. Ýaramaýan adamlar oňy haça çuýlediler.Yone ol gabyrda
galmady.Ol haýata gaýtdy,öliler içinden gaýtdan direldi we häzir Ol asmanda
Atanyň sag tarapynda otyr.Yone Hudaýa şükurler bolsyn Onuň hoşhabarçylyk
maksaty Mesihde galyp gitmedi.Mesih oňy Özüniň resulleri we şagirdlerine
gowşurdy.Isa şägirtlerine şeýle diýdi: «Bütin dünýä aýlanyň-da, Hoş Habary
hemme adamlara wagyz ediň.”(Mark 16:15) .Bu emir-hemma degişli.Yone Isa
şagirdlerini nahilli ýol bilen iberdi?Isa ybadatynda Atasyna şeýle diydi:
“Seniň sözüň hakykatdyr. Hakykatyň arkaly olary mukaddes et. Seniň Meni
dünýä iberişiň ýaly, Men hem olary dünýä iberdim. “(Ýhanna 17:18).Hudaý
Isany nahilli iberendi?Hudaý oňy hyzmat,güýç we hakimiýet bilen
iberipti.Hudaý ony hemme adamlar uçin iberdi.Hudaý Oňy höküm ýa-da
aýplamak uçin dal,belki azat etmek uçin iberdi.Bu hyzmaty Mesih bize
berdi.Ol şeýle diydi:” Seniň Meni dünýä iberişiň ýaly, Men hem olary dünýä
iberdim. Olar hem Seniň hakykatyň arkaly mukaddes bolary ýaly, Men Özümi
Saňa bagyş etdim. Men diňe olar üçin däl, eýsem olaryň wagzy bilen Maňa
iman etjekler üçin-de dileg edýärin. Olaryň hemmesi bir bolsun. Ata, Seniň
Mende, Meniň-de Sende bolşum ýaly, olar hem Bizde bolsunlar. “Biz Hudaýyň
ilçisidigimiz ajaýyp dälmi?Indi geliň Petrusa dykgat bilen
seredaýliň.Ellinji guni ol Isa bilen tä şol zat hakynda gepleşdi.Bu waka
Resuller işleri 2:14-39 aýtlarda ýazylan.Onuň adamlar onunde durup Mesih
hakynda şaýatlyk berýanyny göz onunize getiriň.Ol özüniň kazylar bilen
gepleşenini eşidiň.Sizler eşitersiniz: Gören we eşidenlerimi nadip
geplemaýin?”
Indi bolsa onuň yzyndan Rim serkerdesi Korniliýyň öüine baryň.Sizler ýene
onuňMesih hakynda şaýatlyk berýanyny gorýaňyz(Resuller işleri 10:34-
43).Resuller işleri kitapy resullerden Pawlus we onuň saýhatlary hakynda
kop habar berýar.Pawlyysyň saýhatynda oňuň yzyňa eýeriň we oňa gulak
asyň,Ol diňe Mesih we Onuň haça çüýleneni hakynda gepleýar.Mesih uçin
adamlary gazanylmak we başgalar bilen şahsyý masihiýlik tejribesini
paýlaşmak-bu Pawlusyň sönmez islegidi.
Gadymda Afrikada awçy pili öldirse öýine ylgap gelip bu täzeligi hemma
gepleb berýady.Amerikalylar birinçi gezek aýa gonanynda bu hakdaky
habarlar radio,teleýidenie, gazetlarda berçe habar berýan serişdeler arkaly
hemme ýerde habar ýaýradylandy.Ynsan tebigatynda gowy habary paýla’mak
häsiýet bar.Aýdyp geçilenlerden hem beýik habary töweräkdakiler bilen
paýlaşmagymyz gerek dälmi? Isa Özüni samariýaly aýala tanatanynda ol hem
tä afrikaly äwçy ýaly halkyna Mesih onuň haýtynda näme edeni hakynda
paýlaşmak uçin howlukdy (Ýhanna 4:5-29).
Ezizler şol mowzukdaky hekaýanyň elektron şekline eýe bolmagy isleseniz
biziň elektro menzilimize giriň. Ol ýerde gyzykly we peýdaly hekaýalary
goçurup almagynyz mumkin. Egerde oý-pikirleriňiz bolsa onda bize hat
ýollaň. Höş sag-aman boluň ezizler.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top