3:28

Insanyň akly

MP3

Salam eziz motaklar.Siz eziz doganlarymyz bilen mowzuklarymyz arkaly duşuşup duranymyzdan oran begýanýaris.Ezizler,eger Hudaý size ton bilen aýdym aýtmak ukupyny bermedik bolmasa,Ol sizden hiç haçan opera aýdymçysy bolmagynyza garaşmaýar.

Hudaý hiç haçan sizden peşgeşynyz bolmän zady soramaýar.Tersine,siziň peşgeşynyz bolan zatlar Hudaý sizden berjaý etmeginizi isleýän zatlardir.

Olar siz Hudaýyň eradasyny bilmeginiz uçin görkezmeleridir.Eger siz dizaýn,çyzmak we guramaçylyk ukuply bolsanyz,Hudaý siziň haýatynyzdäky maksaty şübhesiz şol ökdelikleri öz içine alýar.

Hudaý ukuplaryň biderek gitmegini islemeýar.Ol biziň peşgeşlerimyz we çakylyklarymyzy bir-birine dogry getirýar.Siziň peşgeşlerinyz diňe olary ýaşamak uçin ulanmagynyz uçin berilmedik.Hudaý size olary hyzmat uçin hem beren.

Petrus şeýle diyen:” Hudaý siziň her biriňize dürli ruhy peşgeşler berdi. Olary biri-biriňize hyzmat etmek üçin ulanyň. “ 1-ji Petrus kitapynyň 4 bap 10 aýaty.

Sowgat edilen maşyny mätäçe bermek uçin olary düzetmek,jemagat uçin iň gowy satyn alma bilen meşgullanmak,ýere bejerme bermek,faýyllary toparlamak,programmalary,binalary,sungat eserlerini dizaýny bilen meşgul bolmak,saglygy saklamak bilen meşgullanmak,nahar taýyarlamak, aýdymlar ,säz ýazmak,saz öwretmek,grant tekliplerini ýazmak,toparlara ýolbaşçylyk etmek,wagzlar ýazmak uçin gözlemek we olary terjime etmek we başga näçe hyzmatlar.

Täze kişilere şeýle diýilýar:”Nämede ukupynyz bolsa,ony jemagat uçin ulanmak gerek!”Biz kişileriň şeýle diýenlerini eşidýas:” Men ýaratmaýan işimi pul uçin edendim we bir gün ony ret edip öz ýaratýan zadym bilen meşgullanyp başladym” Bu uly ýaňlyşdir.

Siz wagtynyzy ýaratmaýan işinize biderek sarp edýanyz.Ýadynyzda bolsun,haýatdäky iň ýüksek zatlar maddyý zatlar däl.Many puldan göra uly ähmiýete eýdir.

Dünýädaky iň baý kişi şeýle diýen:” Köp baýlyk bilen kynçylykda ýaşanyňdan,

az baýlyk bilen Rebden gorkup ýaşamak ýagşydyr.”Süleýman pähmleri 15 bap 16 aýat.Şonuň bilen eziz doganlar bugunki mowzugymyz hem öz sönüna ýetdi.

Siz ezizler bilen hoşlaşýan ekenik,öz internet saýtymyzy ýatlatyp geçýan.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top