3:55

Aýanlyga mätajlik

MP3

Salam ezizler. Biz howsalaly wagtda ýaşaýas.Kä bir adamlar Hudaýa bolan
imanyndan dänmip barýarlar. Başgalar bolsa ýalaňyň düzagyna düşip ýalan
taglymat arkasyndan gidýarlar. Tä butin dunýa ýamandan gidip eýnede
betterine gidip barýan ýaly duýlýar. Ahlakly gymmatlyklar çalyşyp
barýar.Radio,teleýidenie, habardar bolsa öldürme, uruş,açlykdan ölýan
adamlar hakynda habar berýar.Dunýanyň hemme böleklerinden “SOS!!!” howp
signaly berilýar.
Resullerden Pawlusyň görünuşinde Makedoniýalylar ýardama çagyrýanyny görup
(Resul 16:9)wagtyny biderek geçirmedi.Işdeşleri bilen billelikde işe
girdiler,bunuň netijesinde Ewropanyň şol bölegi başdan-aýagaçenli aýaga
dürdy.Şondan bari ýüz muňlap adamlar Mesihe geldi.Isa Ierusalimdaki
adamlaryň umumyý ýagdaýyny gorüp gýnananydan aglap iberdi.Egerde olor Onuň
söýgisini aňlap Ony kabul etse Ol olory mäkiýan öz jüýjelerini goraýyşy
ýaly göraýşyny Ol bilerdi.(Luka 13:34).

Aýanlyk biziň günä bilen her günki uruşymyzda guýç we ruhubelentlik berip
durýar.Aýnlyk bize ýakyn hasyly synlamaga we adamlary Hudaý nahille
görse,şonuň ýaly görmegimize ýardam berýar.Aýnlyk bize adamlary ölümden
saklap galmagymyza ýardam berýar.Biz şol gudratly aýanlygy almaýnimizçenli
töwerekdaki adamlar günalerinde ölip gidwerýarlar.Wagtny geçirmeslik
gerek.Geliň ňasyl Eýsinden,Onuň eradasyny berjaý etmegimiz uçin bize şol
aýanlygy bermegini sorap ybadat edaýyliň.
Şahsyý höşhabarçylyk aýdyp geçenimiz ýaly-bu hemme mesihiýler uçin emr
hasaplanan höşhabarçylygyň bir şekli.Ýone biz oňa özümizi doly
bagyşlamaýinimzaçenli oňa haýtymyzyň bir bölegi häsiýtinde baha
bermenimizeçenli oňaýly netijeni görüp bilmeýas.Isa şeýle Özüni
bagyşlanyndan : «Meniň iýmitim Özümi Ibereniň yradasyny berjaý etmekdir,
Onuň işini ýerine ýetirmekdir.”diydi(Ýhanna 4:34).Isa haçandyr ýer ýüzünde
ýaşanlardan hem beýik höşhabarçy.Şol “ iýmiti” ,” Berjaý boldy!”diyip
aýdyýnçenli näçe iýmek uçin gelen.Ol nahilli iş berilen bolsa şony berjaý
etdi.

Şonuň ýaly resullerden Pawlus hem şahsýy höşhabarçylyga özüni bagyşlan
adamdy.Ol Mukaddes Ruh arkaly Ierusalim kop kynçylyklardan geçip
gelmegini bilipti.Onuň işdeşleri oňy ynsanyý ýol bilen Ierusalime barmakdan
saklap galmakçy boldy.Ýone Pawlus şeýle diydi: «Näme üçin aglaşyp, meniň
ýüregimi agyrdýarsyňyz? Men Iýerusalimde diňe el-aýagymyň baglanmagyna däl,
eýsem, Rebbimiz Isanyň ady üçin ölmäge-de taýýar» (Resul 21:13). Pawlus bu
işe nämedir öraň möhüm zat ýaly hattda özünuň haýatyndan hem möhümrak zat
ýaly seredýady.Çunki oňa ölmegi ýa-da diri galmagyň hiç hilli ähimyeti
ýokdy.Ol näme iberilen bolsa şony etdi.
Ezizler, şol mowzukdaky hekaýanyň elektron şekline eýe bolmagy isleseniz
biziň saýtymyza giriň. Bu ýerde siz gyzykly we peýdaly hekaýalary göçürup
almagynyz mumkin. Egerde pikirleriniz bolsa bize hat ýollaň. Höş sag-aman
boluň ezizler.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top